Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

eu-charter

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Articolul 7 - Respectarea vieții private și de familie

Articolul 7 - Respectarea vieții private și de familie

Orice persoană are dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor.

 • Text:

  Drepturile garantate la articolul 7 corespund drepturilor garantate la articolul 8 din CEDO. Pentru a lua în considerare evoluţiile tehnicii, cuvântul `corespondenţă` a fost înlocuit cu cuvântul `comunicaţii`.
  În conformitate cu articolul 52 alineatul (3), acest drept are acelaşi înţeles şi acelaşi domeniu de aplicare ca şi articolul corespondent din CEDO. Rezultă că restrângerile la care pot fi supuse în mod legal sunt identice cu cele admise în cadrul articolului 8 în cauză:
  `(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.
  (2) Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitare acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru siguranţa naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirii faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.`

  Source:
  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Explicaţiile redate în continuare au fost redactate iniţial sub autoritatea prezidiului Convenţiei care a elaborat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acestea au fost actualizate sub autoritatea prezidiului Convenţiei Europene, având în vedere adaptarea de către respectiva Convenţie a textului cartei (în special la articolele 51 şi 52), precum şi evoluţia dreptului Uniunii. Cu toate că aceste explicaţii nu au valoare juridică în sine, acestea constituie un preţios instrument de interpretare destinat clarificării dispoziţiilor cartei.
 • Defendant H.K. v. Prosecutor's Office
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited v Telenet BVBA
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:492
 • Facebook Ireland Ltd and Others v Gegevensbeschermingsautoriteit
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:483
 • Ordre des barreaux francophones et germanophone ; “Académie Fiscale” and Jean Pierre Riquet; “Liga voor Mensenrechten”; “Ligue des Droits de l’Homme”; Patrick Van Assche and others.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Board of Management of Salesian Secondary College (Limerick)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • La Quadrature du Net, French Data Network, Igwan.net, Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs, Free Mobile and Free v. France
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FR:CEASS:2021:393099.20210421
 • Employee X vs Company Y and the State of Luxembourg
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
 • M. A. v État belge
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Irregular migration and return
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:197
 • A v Migrationsverket
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:168
 • Criminal proceedings against H. K.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:152

57 results found

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Țara:
  Estonia

  Article 26. Everyone is entitled to inviolability of his or her private and family life. Government agencies, local authorities, and their officials may not interfere with any person’s private or family life, except in the cases and pursuant to a procedure provided by law to protect public health, public morality, public order or the rights and freedoms of others, to prevent a criminal offence, or to apprehend the offender.
  Article 27. The family, which is fundamental to the preservation and growth of the nation and which constitutes the foundation of society, enjoys the protection of the government.
  Spouses have equal rights.
  Parents have the right and the duty to raise their children and to provide for them.
  The protection of parents and children is provided by law.
  The family is required to provide for its members who are in need.
  Article 33. The home is inviolable. No one’s dwelling or other premises lawfully occupied by him or her, or his or her workplace may be forcibly entered or searched, except in the cases and pursuant to a procedure provided by law to protect public order, public health or the rights and freedoms of others, to prevent a criminal offence, to apprehend the offender, or to ascertain the truth in a criminal case.
  Article 43. Everyone has the right to confidentiality of messages sent or received by him or her by post, telegraph, telephone or other commonly used means. Derogations from this right may be made in the cases and pursuant to a procedure provided by law if they are authorised by a court and if they are necessary to prevent a criminal offence, or to ascertain the truth in a criminal case.

 • Danmarks Riges Grundlov
  Țara:
  Denmark

  § 72. Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Țara:
  Estonia

  § 26. Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja korras tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks.
  § 27. Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. Abikaasad on võrdõiguslikud. Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Seadus sätestab vanemate ja laste kaitse. Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest.
  § 33. Kodu on puutumatu. Ei tohi tungida kellegi eluruumi, valdusse ega töökohta ega neid ka läbi otsida, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel ja korras avaliku korra, tervise või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks või tõe väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses.
  § 43. Igaühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele. Erandeid võib kohtu loal teha kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamiseks seadusega sätestatud juhtudel ja korras.

 • The Constitutional Act of Denmark
  Țara:
  Denmark

  Section 72. The dwelling shall be inviolable. No house search, seizure, and examination of letters and other papers, or any breach of the secrecy that shall be observed in postal, telegraph, and telephone matters, shall take place except under a judicial order, unless particular exception is warranted by statute.

 • The Constitution of the Republic of Cyprus
  Țara:
  Cyprus

  Article 15
  1. Every person has the right to respect for his private and family life.
  2. There shall be no interference with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary only in the interests of the security of the Republic or the constitutional order or the public safety or the public order or the public health or the public morals or for the protection of the rights and liberties guaranteed by this Constitution to any person or in the interests of transparency in public life or for the purpose of taking measures against corruption in public life. Article 16
  1. Every person's dwelling house is inviolable.
  2. There shall be no entry in any dwelling house or any search therein except when and as provided by law and on a judicial warrant duly reasoned or when the entry is made with the express consent of its occupant or for the purpose of rescuing the victims of any offence of violence or of any disaster.
  Article 17
  1. Every person has the right to respect for, and to the secrecy of, his correspondence and other communication if such other communication is made through means not prohibited by law.
  2. There shall be no interference with the exercise of this right, unless such interference is permitted under the law, in the following cases:
  A. Of persons remanded or imprisoned.
  B. Following a court order issued pursuant to the provisions of the law, upon an application by the Attorney-General of the Republic, and the interference constitutes a measure which is necessary in a democratic society only in the interests of the security of the Republic or for the prevention, investigation or prosecution of the following serious criminal offences:
  a. Premeditated murder or homicide,
  b. trafficking in adults or minors and offences relating to child pornography,
  c. trade, supply, cultivation or production of narcotic drugs, psychotropic substances or dangerous drugs,
  d. offences relating to coin or bank note of the Republic, and
  e. offences relating to corruption in respect of which, in case of conviction, a sentence of imprisonment of five years or more is foreseen.
  C. Following a court order issued in accordance with the provisions of the law, for the investigation or prosecution of a serious criminal offence in respect of which in case of conviction, a sentence of imprisonment of five years or more is foreseen and the interference concerns access to relevant electronic communication data of movement and position and to relevant data which are necessary for the identification of the subscriber or and the user.

 • Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Țara:
  Cyprus

  ΑΡΘΡΟΝ 15:
  1. Έκαστος έχει το δικαίωμα όπως η ιδιωτική και οικογενειακή αυτού ζωή τυγχάνη σεβασμού.
  2. Δεν χωρεί επέμβασις κατά την άσκησιν του δικαιώματος τούτου, ειμή τοιαύτη οία θα ήτο σύμφωνος προς τον νόμον και αναγκαία μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υπό του Συντάγματος ηγγυημένων εις παν πρόσωπον ή προς το συμφέρον της διαφάνειας στη δημόσια ζωή ή για σκοπούς λήψης μέτρων εναντίον της διαφθοράς στη δημόσια ζωή. ΑΡΘΡΟΝ 16:
  1. Η κατοικία εκάστου είναι απαραβίαστος.
  2. Η είσοδος εις οιανδήποτε κατοικίαν ή οιαδήποτε έρευνα εντός αυτής δεν επιτρέπεται, ειμή ότε και όπως ο νόμος ορίζη και κατόπιν δικαστικού εντάλματος δεόντως ητιολογημένου ή οσάκις η είσοδος ενεργήται τη ρητή συναινέσει του ενοίκου ή προς τον σκοπόν διασώσεων θυμάτων οιουδήποτε αδικήματος βίας ή οιασδήποτε καταστροφής.
  AΡΘΡΟ 17: 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα σεβασμού και διασφαλίσεως του απορρήτου της αλληλογραφίας ως και πάσης άλλης επικοινωνίας αυτού, εφ’ όσον η τοιαύτη επικοινωνία διεξάγεται διά μέσων μη απαγορευομένων υπό του νόμου.
  2. Δε χωρεί επέμβαση κατά την άσκηση του δικαιώματος τούτου, εκτός αν η επέμβαση αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  Α. Προσώπων που τελούν υπό φυλάκιση ή προφυλάκιση.
  Β. Κατόπιν δικαστικού διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και η επέμβαση αποτελεί μέτρο το οποίο σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναγκαίο μόνο προς το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή την αποτροπή, διερεύνηση ή δίωξη των ακόλουθων σοβαρών ποινικών αδικημάτων:
  (α) Φόνος εκ προμελέτης ή ανθρωποκτονία,
  (β) εμπορία ενηλίκων ή ανηλίκων προσώπων και αδικήματα που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία,
  (γ) εμπορία, προμήθεια, καλλιέργεια ή παραγωγή ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών ή επικίνδυνων φαρμάκων,
  (δ) αδικήματα που σχετίζονται με το νόμισμα ή το χαρτονόμισμα της Δημοκρατίας και
  (ε) αδικήματα διαφθοράς για τα οποία προβλέπεται, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης πέντε ετών και άνω.
  Γ. Κατόπιν δικαστικού διατάγματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, για τη διερεύνηση ή δίωξη σοβαρού ποινικού αδικήματος για το οποίο προβλέπεται, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης πέντε ετών και άνω και η επέμβαση αφορά πρόσβαση στα σχετικά με ηλεκτρονική επικοινωνία δεδομένα κίνησης και θέσης και στα συναφή δεδομένα που είναι αναγκαία για την αναγνώριση του συνδρομητή ή και του χρήστη.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Țara:
  Bulgaria

  Art. 32. (1) The privacy of citizens shall be inviolable. Everyone shall be entitled to protection against any unlawful interference in his private or family affairs and against encroachments on his honour, dignity and reputation. [...] Art. 33. (1) The home shall be inviolable. No one shall enter or stay inside a home without its occupant's consent, except in the cases expressly stipulated by law. (2) Entry or stay inside a home without the consent of its occupant or without the judicial authorities' permission shall be allowed only for the purposes of preventing an immediately impending crime or a crime in progress, for the capture of a criminal, or in extreme necessity.Art. 34. (1) The freedom and confidentiality of correspondence and all other communications shall be inviolable. (2) Exceptions to this provision shall be allowed only with the permission of the judicial authorities for the purpose of discovering or preventing a grave crime.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Țara:
  Bulgaria

  Чл. 32.(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. [...] Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона. (2) Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт се допуска само за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост.Чл. 34. (1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са неприкосновени. (2) Изключения от това правило се допускат само с разрешение на съдебната власт, когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления.

 • De Belgische Grondwet
  Țara:
  Belgium

  Artikel 15De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft. Artikel 22 Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.Artikel 29 Het briefgeheim is onschendbaar. De wet bepaalt welke agenten verantwoordelijk zijn voor de schending van het geheim der aan de post toevertrouwde brieven.

 • La Constitution Belge
  Țara:
  Belgium

  Article 15 Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Article 22 Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.Article 29Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

 • The Belgian Constitution
  Țara:
  Belgium

  Article 15. One’s home is inviolable;no house search may take place except in the cases provided for by the law and in the form prescribed by the law. Article22. Everyone has the right to the respect of his private and family life, except in the cases and conditions determined by law. The laws, federate laws and rules referred to in Article 134 guarantee the protection of this right. Article 29.The confidentiality of letters is inviolable. The law determines which officials may violate the confidentiality of letters entrustedto the postal service.

 • European Convention on Human Rights - Article 8
  Țara:
  Austria

  Article 8

  1 Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

  2 There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

 • Gesetz vom 27. October 1862, zum Schutze des Hausrechtes
  Țara:
  Austria

  §1 Eine Hausdurchsuchung, das ist die Durchsuchung der Wohnung oder sonstiger zum Hauswesen gehörigen Räumlichkeiten darf in der Regel nur kraft eines mit Gründen versehenen richterlichen Befehles unternommen werden. Dieser Befehl ist den Betheiligten sogleich oder doch innerhalb der nächsten 24 Stunden zuzustellen.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Țara:
  Austria

  Artikel 8 (1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs.

 • Law of 27 October 1862 on Protection of the Rights of the Home
  Țara:
  Austria

  §1 A domiciliary visit, that is, a search of a home or the appurtenant premises may rule only be undertaken on the strength of a judicial warrant stating the reasons. This warrant shall at once or at least within 24 hours be served on the party concerned.

 • Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
  Țara:
  Austria

  Artikel 9(1) Das Hausrecht ist unverletzlich. (2) Das bestehende Gesetz vom 27. October 1862 (Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 88) zum Schutze des Hausrechtes wird hiemit als Bestandtheil dieses Staatsgrundgesetzes erklärt. Artikel 10 Das Briefgeheimniß darf nicht verletzt und die Beschlagnahme von Briefen, außer dem Falle einer gesetzlichen Verhaftung oder Haussuchung, nur in Kriegsfällen oder auf Grund eines richterlichen Befehles in Gemäßheit bestehender Gesetze vorgenommen werden.Artikel 10a(1) Das Fernmeldegeheimnis darf nicht verletzt werden. (2) Ausnahmen von der Bestimmung des vorstehenden Absatzes sind nur auf Grund eines richterlichen Befehles in Gemäßheit bestehender Gesetze zulässig.

 • The Basic Law on the General Rights of Nationals
  Țara:
  Austria

  Article 9(1) The rights of the home are inviolable. (2) The existent law of 27th October 1862 (RGBl. No. 88) on the protection of the rights of the home is hereby declared a component of this Basic Law. Article 10 The privacy of letters may not be infringed and the seizure of letters may, except in case of a legal detention or domiciliary visit, take place only in times of war or by reason of a judicial warrant in conformity with existent laws.Article 10a (1) Telecommunications secrecy may not be infringed. (2) Exceptions to the provisions of the foregoing paragraph are admissible only by reason of a judicial warrant in conformity with existent laws.

0 results found

0 results found