eu-charter

Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh

Airteagal 23 - Comhionannas idir mná agus fir

Airteagal 23 - Comhionannas idir mná agus fir

Ní mór an comhionannas idir mná agus fir a áirithiú i ngach réimse, lena n-áirítear fostaíocht, obair agus pá.
Ní chuirfidh prionsabal an chomhionannais cosc ar bhearta a choimeád ar bun nó a ghlacadh lena bhforáiltear do bhuntáistí sonracha i bhfabhar an ghnéis thearcionadaithe.

 • Text:

  Tá an chéad mhír bunaithe ar Airteagail 2 agus 3(2) de Chonradh CE, a bhfuil Airteagal 3 den Chonradh ar an Aonas Eorpach agus Airteagal 8 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh curtha ina n-ionad anois, ina gcuirtear de cheangal ar an Aontas cothú an chomhionannais idir mná agus fir a bheith mar chuspóir aige. Tá sí bunaithe freisin ar Airteagal 157(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Tarraingíonn sí ar Airteagal 20 de Chairt Shóisialta na hEorpa an 3 Bealtaine 1996 arna hathbhreithniú agus ar phointe 16 den Chairt Chomhphobail um chearta le haghaidh oibrithe.
  Tá sé bunaithe freisin ar Airteagal 157(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus ar Airteagal 2(4) de Threoir 76/207/CEE ón gComhairle maidir le prionsabal na córa comhionainne idir mná agus fir a chur chun feidhme maidir le rochtain ar an bhfostaíocht, ar an ngairmoiliúint agus ar ardú céime, agus maidir le dálaí oibre.
  Is leagan giorraithe d'Airteagal 157(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh atá i mír 2 ina bhforáiltear nach gcoisctear le prionsabal na córa comhionainne bearta a choimeád ar bun ná bearta a ghlacadh ina bhforáiltear do bhuntáistí sonracha chun gur fusa don ghnéas tearcionadaithe slí bheatha ghairmiúil a shaothrú nó chun míbhuntáistí gairmréime a chosc nó a chúiteamh. I gcomhréir le hAirteagal 52(2), ní dhéanann an dara mír leasú ar Airteagal 157(4).

  Source:
  Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Ullmhaíodh na mínithe seo i dtosach faoi údarás Praesidium an Choinbhinsiúin a dhréachtaigh an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Tugadh suas chun dáta iad faoi chúram Praesidium an Choinbhinsiúin Eorpaigh i bhfianaise na gcoigeartuithe dréachtaithe a rinne an Coinbhinsiún sin ar théacs na Cairte (go háirithe ar Airteagail 51 agus 52) agus i bhfianaise an fhoráis a tháinig ar dhlí an Aontais. Cé nach bhfuil stádas dlí acu iontu féin, is mór is fiú iad mar uirlis léirithe arb é is aidhm di forálacha na Cairte a shoiléiriú.

0 results found

67 results found

 • Constitution
  Tír:
  France

  Article 1 (2) La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

 • Constitution
  Tír:
  France

  Article 1 (2) Statutes shall promote equal access by women and men to elective offices and posts as well as to position of professional and social responsibility.

 • Preamble to the Constitution of 27 October 1946
  Tír:
  France

  § 3.The law guarantees women equal rights to those of men in all spheres.

 • Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946
  Tír:
  France

  § 3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

 • Constitution of Finland
  Tír:
  Finland

  Section 6 Equality (...) Equality of the sexes is promoted in societal activity and working life, especially in the determination of pay and the other terms of employment, as provided in more detail by an Act.

 • Non-Discrimination Act (21/2004) (as amended by Act No 50/2006)
  Tír:
  Finland
 • Suomen perustuslaki
  Tír:
  Finland

  6 § Yhdenvertaisuus (...) Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Tír:
  Estonia

  Article 12. Everyone is equal before the law. No one may be discriminated against on the basis of nationality, race, colour, sex, language, origin, religion, political or other views, property or social status, or on other grounds.
  Article 27. (…) Spouses have equal rights.(…)

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Tír:
  Estonia

  § 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.
  § 27. (…) Abikaasad on võrdõiguslikud.(…) 

 • Equal Treatment Act
  Tír:
  Estonia

  § 1. Purpose and scope of Act
  (1) The purpose of this Act is to ensure the protection of persons against discrimination on grounds of nationality (ethnic origin), race, colour, religion or other beliefs, age, disability or sexual orientation. (...)
  § 2. Scope of application of Act
  (...) (2) Discrimination of persons on grounds of religion or other beliefs, age, disability or sexual orientation is prohibited upon:
  1) establishment of conditions for access to employment, to self-employment or to occupation, including selection criteria and recruitment conditions, as well as upon promotion;
  2) entry into employment contracts or contracts for the provision of services, appointment or election to office, establishment of working conditions, giving instructions, remuneration, termination or cancellation of employment contracts or contracts for the provision of services, release from office;
  3) access to vocational guidance, vocational training, advanced vocational training and retraining, practical work experience;
  4) membership in an organisation of employees or employers, including a professional organisation, and grant of benefits by such organisations. (...)

 • Gender Equality Act
  Tír:
  Estonia

  § 1. Purpose and scope of Act
  (1) The purpose of this Act is to ensure equal treatment of men and women as provided for in the Constitution of the Republic of Estonia and to promote equality of men and women as a fundamental human right and for the public good in all areas of social life.
  (2) To achieve this purpose, this Act provides for:
  1) the prohibition of discrimination on the grounds of sex in the private and public sectors;
  2) the obligation of state and local government authorities, educational and research institutions and employers to promote equality between men and women;
  3) the right to claim compensation for damage.
  § 2. Scope of application of Act
  (1) This Act applies to all areas of social life.
  (2) The requirements of this Act do not apply to:
  1) professing and practising faith or working as a minister of a religion in a registered religious association;
  2) relations in family or private life. (...)

 • Soolise võrdõiguslikkuse seadus
  Tír:
  Estonia

  § 1. Seaduse eesmärk ja reguleerimisala
  (1) Seaduse eesmärk on tagada Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenev sooline võrdne kohtlemine ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust ja üldist hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades.
  (2) Eesmärgi saavutamiseks sätestab seadus:
  1) soolise kuuluvuse alusel diskrimineerimise keelu era- ja avalikus sektoris;
  2) riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutuste, haridus- ja teadusinstitutsioonide ning tööandjate kohustuse edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust;
  3) kahju hüvitamise nõudeõiguse tekkimise.
  § 2. Seaduse kohaldamisala
  (1) Seadust kohaldatakse kõigis ühiskonnaelu valdkondades.
  (2) Seaduse nõudeid ei kohaldata:
  1) registrisse kantud usuühendustes usu tunnistamisele ja viljelemisele või vaimulikuna töötamisele;
  2) perekonna- või eraelu suhetes.
  (3) Seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

 • Võrdse kohtlemise seadus
  Tír:
  Estonia

  § 1. Seaduse eesmärk ja reguleerimisala
  (1) Seaduse eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. (...)
  § 2. Seaduse kohaldamisala
  (...) (2) Isikute diskrimineerimine nende usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse tõttu on keelatud:
  1) töö saamise, füüsilisest isikust ettevõtjaks saamise ja kutsealale pääsemise tingimuste kehtestamisel, sealhulgas värbamis- ja valikukriteeriumide kehtestamisel, samuti edutamisel;
  2) töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel või ametisse nimetamisel või valimisel, töötingimuste kehtestamisel, korralduste andmisel, töötasustamisel, töö- või teenuste osutamise lepingu lõpetamisel või ülesütlemisel, ametist vabastamisel;
  3) kutseõppes, karjäärinõustamisel, ümber- või täiendusõppe võimaldamisel, praktiliste töökogemuste omandamisel;
  4) töötajate või tööandjate ühingusse, sealhulgas kutseühendusse kuulumisel ning nende organisatsioonide poolt soodustuste andmisel.

 • Consolidation Act No. 756 21 August 2003 Consolidation Act on Equal Pay to Men and Women
  Tír:
  Denmark

  1. (1) No discrimination on the ground of sex as regards pay may take place in contravention of this Act. This applies to both direct and indirect discrimination. (2) Indirect discrimination exists where a provision, a criterion or a practise which is seemingly neutral places a substantially bigger number of persons of one gender in a less favourable position unless this provision, criterion or practise is expedient and necessary or can be justified by objective non-gender related factors. (3) Any employer shall give men and women equal pay, including equal pay conditions, for the same work or work given the same value.

 • Consolidation Act on Equal Treatment of Men and Women as regards Access to Employment and Maternity Leave, etc
  Tír:
  Denmark

  1. (1) For the purpose of this Act equal treatment of men and women means that no discrimination may take place on the ground of gender. This applies to both direct discrimination and indirect discrimination, in particular by reference to pregnancy or to marital or family status.2) Indirect discrimination exists where a provision, a criterion or a practise which is seemingly neutral places a substantially bigger number of persons of one gender in a less favourable position unless this provision, criterion or practise is expedient and necessary or can be justified by objective non-gender related factors.2. Any employer shall observe the principle of equal treatment of men and women in connection with recruitment, transfers and promotions.

 • Gender Equality (Consolidation) Act
  Tír:
  Denmark

  Consolidation Act No. 553 of 2 July 2002Purpose of the Act1. The purpose of this Act is to promote gender equality, including equal integration, equal influence and equal opportunities in all functions in society on the basis of women's and men's equal status. The purpose of the Act is also to counteract direct and indirect discrimination on the ground of gender and to counteract sexual harassment.

 • The Constitution of the Republic of Cyprus
  Tír:
  Cyprus

  Article 28
  2. Every person shall enjoy all the rights and liberties provided for in this Constitution without any direct or indirect discrimination against any person on the ground of his community, race, religion, language, sex, political or other convictions, national or social descent, birth, colour, wealth, social class, or on any ground whatsoever, unless there is express provision to the contrary in this Constitution.

 • Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Tír:
  Cyprus

  ΑΡΘΡΟΝ 28
  2. Έκαστος απολαύει πάντων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προβλεπομένων υπό του Συντάγματος άνευ ουδεμιάς δυσμενούς διακρίσεως αμέσου ή εμμέσου εις βάρος οιουδήποτε ατόμου ένεκα της κοινότητος, της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της γλώσσης, του φύλου, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της γεννήσεως, του πλούτου, της κοινωνικής τάξεως αυτού ή ένεκα οιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός εάν διά ρητής διατάξεως του Συντάγματος ορίζηται το αντίθετον.

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Tír:
  Croatia

  Article 3
  Freedom, equal rights, national and gender equality(...) are the highest values of the constitutional order of the Republic of Croatia and the ground for interpretation of the Constitution.

 • Ustav Republike Hrvatske
  Tír:
  Croatia

  Članak 3.
  Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova (...) najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

0 results found

0 results found

0 results found