eu-charter

Listina základních práv EU

Článek 34 - Sociální zabezpečení a sociální pomoc

Článek 34 - Sociální zabezpečení a sociální pomoc

 1. Unie uznává a respektuje nárok na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k sociálním službám zajišťujícím ochranu v takových případech, jako je mateřství, nemoc, pracovní úrazy, závislost nebo stáří, jakož i v případě ztráty zaměstnání, podle pravidel stanovených právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
 2. Každý, kdo oprávněně pobývá a pohybuje se uvnitř Evropské unie, má nárok na dávky sociálního zabezpečení a na sociální výhody v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
 3. Za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.
 • Text:

  Zásada stanovená v odstavci 1 článku 34 je založena na článcích 153 a 156 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článku 12 Evropské sociální charty a bodu 10 Charty základních sociálních práv pracovníků Společenství. Unie ji musí respektovat při výkonu pravomocí, které jí jsou svěřeny články 153 a 156 Smlouvy o fungování Evropské unie. Odkaz na sociální služby se vztahuje na případy, ve kterých byly takové služby zavedeny, aby poskytly určité výhody, avšak neznamená, že takové služby musí být zavedeny, pokud neexistují. „Mateřství“ je třeba vykládat ve stejném smyslu jako v předchozím článku.

  Odstavec 2 je založen na čl. 12 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 Evropské sociální charty a bodu 2 Charty základních sociálních práv pracovníků Společenství a odráží pravidla plynoucí z nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 1612/68.

  Odstavec 3 čerpá z článku 13 Evropské sociální charty a článků 30 a 31 revidované Evropské sociální charty a bodu 10 Charty základních sociálních práv pracovníků Společenství. Unie jej musí dodržovat v rámci politik založených na článku 153 Smlouvy o fungování Evropské unie.

  Source:
  Úřední věstník Evropské unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Tato vysvětlení byla původně vyhotovena pod vedením prezídia Konventu, který vypracoval Listinu základních práv Evropské unie. Byla aktualizována pod vedením prezídia Evropského konventu s ohledem na změny návrhu znění Listiny provedené Konventem (zejména článků 51 a 52) a na vývoj práva Unie. Ačkoliv sama nemají právní závaznost, jsou cenným výkladovým nástrojem pro vyjasnění ustanovení Listiny.
 • Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Moudoulou, Eja Moudoulou v Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Land Hessen v Florence Feyerbacher
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Servet Kamberaj v Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Servet Kamberaj v Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm)
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:124

52 results found

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Země:
  Estonia

  § 28. (...) Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral. Abi liigid, ulatuse ning saamise tingimused ja korra sätestab seadus. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. Riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet. Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.

 • Danmarks Riges Grundlov
  Země:
  Denmark

  § 75. Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder.

 • The Constitution of the Republic of Cyprus
  Země:
  Cyprus

  Article 9
  Every person has the right to a decent existence and to social security. A law shall provide for the protection of the workers, assistance to the poor and for a system of social insurance.

 • The Constitutional Act of Denmark
  Země:
  Denmark

  Section 75. Subsection 2. Any person unable to support himself or his family shall, when no other person is responsible for his or their maintenance, be entitled to receive public assistance, provided that he shall comply with the obligations imposed by statute in such respect.

 • Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Země:
  Cyprus

  ΑΡΘΡΟΝ 9
  Έκαστος έχει το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβιώσεως και κοινωνικής ασφαλείας. Ο νόμος θα προβλέψη περί προστασίας των εργατών, αρωγής προς τους πτωχούς και συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων.

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Země:
  Croatia

  Article 57
  The right of employees and their family members to social security and social insurance shall
  be regulated by law and collective agreements.
  Rights related to child-birth, maternity and child care shall be regulated by law.

  Article 58
  (1) The state shall ensure the right to assistance for weak, infirm or other persons unable to meet their basic subsistence needs as a result of their unemployment or incapacity for work.
  (4)Receiving humanitarian aid from abroad may not be forbidden.

 • Ustav Republike Hrvatske
  Země:
  Croatia

  Članak 57.
  Pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom.
  Prava u svezi s porođajem, materinstvom i njegom djece uređuju se zakonom

  Članak 58.
  (1) Slabim, nemoćnima i drugim, zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim osobama država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba.
  (4)Ne može se zabraniti primanje humanitarne pomoći iz inozemstva.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Země:
  Bulgaria

  Article 51(1) Citizens shall have the right to social security and social assistance.(2) The State shall provide social security for the temporarily unemployed in accordance with conditions and procedures established by law.(3) The aged without relatives and unable to support themselves, as well as persons with physical and mental disabilities shall receive special protection from the State and society.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Země:
  Bulgaria

   Чл. 51(1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане.(2) Лицата, останали временно без работа, се осигуряват социално при условия и по ред, определени със закон.(3) Старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, както и лицата с физически и психически увреждания, се намират под особена закрила на държавата и обществото.

 • De Belgische Grondwet
  Země:
  Belgium

   Artikel 23Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.Die rechten omvatten inzonderheid: (...) 2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand; 3° het recht op een behoorlijke huisvesting (...)

 • La Constitution Belge
  Země:
  Belgium

   Article 23Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.Ces droits comprennent notamment: (...) 2°le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent;(...)

 • The Belgian Constitution
  Země:
  Belgium

  Article 23. Everyone has the right to lead a life in keeping with human dignity.
  To this end, the laws, federate laws and rules referred to in Article 134 guarantee
  economic, social and cultural rights, taking into account corresponding obligations, and
  determine the conditions for exercising them.
  These rights include among others: (...)2. the right to social security, to health care and to social, medical, and legal aid; 3. the right to have decent accommodation;(...)

0 results found

0 results found