eu-charter

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ES pirminėje teisėje įtvirtintos įvairios ES piliečių ir gyventojų teisės. Chartija tapo teisiškai privaloma 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

Šioje svetainės skiltyje yra internetinė priemonė „Charterpedia“, kuria naudojantis galima lengvai rasti informaciją apie Chartiją ir jos nuostatas. Čia pateikiami oficialūs kiekvieno Chartijos straipsnio paaiškinimai, susijusi Europos ir nacionalinė teismų praktika ir susijusios nacionalinės konstitucinės teisės bei tarptautinės teisės nuostatos. Be to, pateikiamos nuorodos į mokslinę analizę ir susijusius FRA leidinius.

Pirminį informacijos rinkinį parengė Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Nuo 2009 m. jį prižiūri ir nuolat plečia FRA.

Su Europos ir nacionaline teismų praktika taip pat galima susipažinti Teismo praktikos duomenų bazėje.

TEISMŲ PRAKTIKOS DUOMENŲ BAZĖ

0 total results found