eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 18 - Rätt till asyl

Artikel 18 - Rätt till asyl

Rätten till asyl ska garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade "fördragen").

 • Text:

  Denna artikel har grundats på EG-fördragets artikel 63, som nu har ersatts av artikel 78 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken unionen är skyldig att respektera Genèvekonventionen om flyktingar. Det hänvisas till bestämmelserna i protokollen till fördragen om Förenade kungariket och Irland samt protokollet om Danmark för att fastställa i vilken mån dessa medlemsstater tillämpar unionsrätten i denna fråga och i vilken mån denna artikel ska tillämpas på dem. Artikeln överensstämmer med det protokoll om asyl som fogats till fördragen.

  Source:
  Europeiska unionens officiella tidning C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Förklaringarna utarbetades ursprungligen på initiativ av presidiet för det konvent som utarbetade Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. De har uppdaterats på initiativ av Europeiska konventets presidium mot bakgrund av de justeringar av stadgetexten som gjorts av det senare konventet (särskilt artiklarna 51 och 52) samt unionsrättens vidare utveckling. Även om förklaringarna inte i sig har rättslig status, utgör de ett värdefullt tolkningsverktyg avsett att klargöra stadgans bestämmelser.
 • Bundesrepublik Deutschland v B, and D
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Euroepan Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Nawras Bolbol v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2010:351
 • Aydin Salahadin Abdulla and Others v Germany
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:105
 • Meki Elgafaji, Noor Elgafaji v Staatssecretaris van Justitie
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Migrationsverket v Edgar Petrosian and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):

0 results found

0 results found

0 results found