eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 18 - Rätt till asyl

Artikel 18 - Rätt till asyl

Rätten till asyl ska garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade "fördragen").

 • Text:

  Denna artikel har grundats på EG-fördragets artikel 63, som nu har ersatts av artikel 78 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken unionen är skyldig att respektera Genèvekonventionen om flyktingar. Det hänvisas till bestämmelserna i protokollen till fördragen om Förenade kungariket och Irland samt protokollet om Danmark för att fastställa i vilken mån dessa medlemsstater tillämpar unionsrätten i denna fråga och i vilken mån denna artikel ska tillämpas på dem. Artikeln överensstämmer med det protokoll om asyl som fogats till fördragen.

  Source:
  Europeiska unionens officiella tidning C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Förklaringarna utarbetades ursprungligen på initiativ av presidiet för det konvent som utarbetade Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. De har uppdaterats på initiativ av Europeiska konventets presidium mot bakgrund av de justeringar av stadgetexten som gjorts av det senare konventet (särskilt artiklarna 51 och 52) samt unionsrättens vidare utveckling. Även om förklaringarna inte i sig har rättslig status, utgör de ett värdefullt tolkningsverktyg avsett att klargöra stadgans bestämmelser.
 • X v Belastingdienst/Toeslagen.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:34
 • X and X v État belge
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:173
 • AZ v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • X v Finnish Immigration Service
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • A v The Finnish Immigration Service
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
 • Bundesrepublik Deutschland v Kaveh Puid
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
 • Zuheyr Frayeh Halaf v Zuheyr Frayeh Halaf v Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Bundesrepublik Deutschland v Kaveh Puid
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:244
 • Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) v Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • N.S. v Secretary of State for the Home Department M.E. et al. v Refugee applications Commissioner et al.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:865

47 results found

 • Act on Granting International Protection to Aliens
  Land:
  Estonia

  § 1. Scope of Act
  (1) This Act regulates the bases for granting international protection to an alien, the legal status of an alien who is applying for international protection and of an alien who has been granted international protection and the legal bases for his or her temporary stay, residence and employment in Estonia on the basis of treaties and the legislation of the European Union.
  (2) International protection is granted to an alien with regard to whom refugee status or subsidiary protection status is established or to an alien with regard to whom it is established that he or she belongs to the category of persons in need of temporary protection as defined in a decision of the Council of the European Union.
  (3) The provisions of the Administrative Procedure Act apply to administrative proceedings prescribed in this Act, taking account of the specifications provided for in this Act.

 • Aliens (Consolidation) Act
  Land:
  Denmark

  8. (1) Upon application, a residence permit will be issued to an alien who arrives in Denmark under an agreement made with the United Nations High Commissioner for Refugees or similar international agreement, and who falls within the provisions of the Convention relating to the Status of Refugees (28 July 1951), see section 7(1). (2) In addition to the cases mentioned in subsection (1), a residence permit will be issued, upon application, to an alien who arrives in Denmark under an agreement as mentioned in subsection (1), and who risks the death penalty or being subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment in case of return to his country of origin, see section 7(2). (3) In addition to the cases mentioned in subsections (1) and (2), a residence permit will be issued, upon application, to an alien who arrives in Denmark under an agreement as mentioned in subsection (1), and who would presumably have satisfied the fundamental conditions for obtaining a residence permit under one of the provisions of the Aliens Act if he had entered Denmark as an asylum-seeker. (...)

 • Bekendtgørelse af udlændingeloven
  Land:
  Denmark

  § 8. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge eller lignende international aftale, og som er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951, jf. § 7, stk. 1. Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, jf. § 7, stk. 2. Stk. 3. Ud over de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som må antages at ville opfylde grundprincipperne for at opnå opholdstilladelse efter en af udlændingelovens bestemmelser, såfremt de var indrejst i Danmark som asylansøgere. (...)

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Land:
  Croatia

  Article 33
  Foreign citizens and stateless persons may be granted asylum in Croatia, unless they are being prosecuted for non-political crimes and activities contrary to the fundamental principles of international law.
  No alien legally in the territory of the Republic of Croatia shall be banished or extradited to another state, except in cases of enforcement of decisions made in compliance with an international treaty or law.

 • Ustav Republike Hrvatske
  Land:
  Croatia

  Članak 33.
  Strani državljanin i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj, osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnog prava.
  Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Land:
  Bulgaria

  Art. 26. [...] (2) Foreigners residing in the Republic of Bulgaria shall be vested with all rights and obligations proceeding from this Constitution, except those rights and duties for which Bulgarian citizenship is required by this Constitution or by another law. Art. 27. (1) Foreigners residing legally in the country shall not be expelled or extradited to another State against their will, except in accordance with the provisions and the procedures established by law. (2) The Republic of Bulgaria shall grant asylum to foreigners persecuted for their opinions or activity in the defence of internationally recognized rights and freedoms. (3) The conditions and procedure for the granting of asylum shall be established by law.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Land:
  Bulgaria

  Чл. 26. [...] (2) Чужденците, които пребивават в Република България, имат всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско гражданство. Чл. 27. (1) Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон. (2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. (3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.

0 results found

0 results found