You are here:

Artikel 18 - Asylrecht

Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 und des Protokolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie nach Maßgabe des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden "die Verträge") gewährleistet.

 • Finland / Supreme Administrative Court / KHO:2016:53; 20.4.2016/1503
  X v Finnish Immigration Service
  Decision date:
  20 Apr 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Finland / Supreme Administrative Court / 22.6.2015/1743 KHO:2015:100
  A v The Finnish Immigration Service
  Decision date:
  22 Jun 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • Ireland / Supreme Court / [2014] IESC 29
  TD, ND (a minor suing by her mother and next friend TD) and AD (a minor suing by his mother and next friend TD) v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Attorney General and Ireland
  Decision date:
  10 Apr 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Belgium / Constitutional Court / 1/2014
  Association pour le droit des Etrangers Coordination et initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers (CIRE), Liga voor Mensenrechten/Ligue des Droits de l’Homme, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Nazifa Mustafa and Daniel Vasic v Council of Ministers (Ministerraad/Conseil des ministres)
  Decision date:
  16 Jan 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU Case C-4/11 / Judgment
  Bundesrepublik Deutschland v Kaveh Puid
  Decision date:
  14 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • France / State Council / 371316
  Minister of the Interior v M.B.
  Decision date:
  23 Aug 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CEORD:2013:371316.20130823
 • CJEU - Case C-528/11 / Judgment
  Zuheyr Frayeh Halaf v Zuheyr Frayeh Halaf v Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
  Decision date:
  30 Mai 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-4/11 / Opinion
  Bundesrepublik Deutschland v Kaveh Puid
  Decision date:
  18 Apr 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:244
 • CJEU - C 179/11 / Judgment
  Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) v Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration
  Decision date:
  27 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • Austria / Asylum Court / C8 407012-1/2009
  Asylum seeker from China v Austria
  Decision date:
  12 Sep 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Austria / Asylum Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration

47 results found

 • Act on Granting International Protection to Aliens

  URL:
  Act on Granting International Protection to Aliens
  Country:
  Estonia

  § 1. Scope of Act (1) This Act regulates the bases for granting international protection to an alien, the legal status of an alien who is applying for international protection and of an alien who has been granted international protection and the legal bases for his or her temporary stay, residence and employment in Estonia on the basis of treaties and the legislation of the European Union. (2) International protection is granted to an alien with regard to whom refugee status or subsidiary protection status is established or to an alien with regard to whom it is established that he or she belongs to the category of persons in need of temporary protection as defined in a decision of the Council of the European Union. (3) The provisions of the Administrative Procedure Act apply to administrative proceedings prescribed in this Act, taking account of the specifications provided for in this Act.

 • Aliens (Consolidation) Act

  URL:
  Aliens (Consolidation) Act
  Country:
  Denmark

  8. (1) Upon application, a residence permit will be issued to an alien who arrives in Denmark under an agreement made with the United Nations High Commissioner for Refugees or similar international agreement, and who falls within the provisions of the Convention relating to the Status of Refugees (28 July 1951), see section 7(1). (2) In addition to the cases mentioned in subsection (1), a residence permit will be issued, upon application, to an alien who arrives in Denmark under an agreement as mentioned in subsection (1), and who risks the death penalty or being subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment in case of return to his country of origin, see section 7(2). (3) In addition to the cases mentioned in subsections (1) and (2), a residence permit will be issued, upon application, to an alien who arrives in Denmark under an agreement as mentioned in subsection (1), and who would presumably have satisfied the fundamental conditions for obtaining a residence permit under one of the provisions of the Aliens Act if he had entered Denmark as an asylum-seeker. (...)

 • Bekendtgørelse af udlændingeloven

  URL:
  Bekendtgørelse af udlændingeloven
  Country:
  Denmark

  § 8. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge eller lignende international aftale, og som er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951, jf. § 7, stk. 1. Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, jf. § 7, stk. 2. Stk. 3. Ud over de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som må antages at ville opfylde grundprincipperne for at opnå opholdstilladelse efter en af udlændingelovens bestemmelser, såfremt de var indrejst i Danmark som asylansøgere. (...)

 • Constitution of the Republic of Croatia

  URL:
  Constitution of the Republic of Croatia
  Country:
  Croatia

  Article 33 Foreign citizens and stateless persons may be granted asylum in Croatia, unless they are being prosecuted for non-political crimes and activities contrary to the fundamental principles of international law. No alien legally in the territory of the Republic of Croatia shall be banished or extradited to another state, except in cases of enforcement of decisions made in compliance with an international treaty or law.

 • Ustav Republike Hrvatske

  URL:
  Ustav Republike Hrvatske
  Country:
  Croatia

  Članak 33. Strani državljanin i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj, osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnog prava. Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria

  URL:
  Constitution of the Republic of Bulgaria
  Country:
  Bulgaria

  Art. 26. [...] (2) Foreigners residing in the Republic of Bulgaria shall be vested with all rights and obligations proceeding from this Constitution, except those rights and duties for which Bulgarian citizenship is required by this Constitution or by another law. Art. 27. (1) Foreigners residing legally in the country shall not be expelled or extradited to another State against their will, except in accordance with the provisions and the procedures established by law. (2) The Republic of Bulgaria shall grant asylum to foreigners persecuted for their opinions or activity in the defence of internationally recognized rights and freedoms. (3) The conditions and procedure for the granting of asylum shall be established by law.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България

  URL:
  КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Country:
  Bulgaria

  Чл. 26. [...] (2) Чужденците, които пребивават в Република България, имат всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско гражданство. Чл. 27. (1) Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон. (2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. (3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.

4 results found

0 results found

6 results found

0 results found