You are here:

Poland, Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Poland, Information on the activities of the Ombudsman for 2015 and about the state of observance of freedoms and human and civil rights

Rapporteur(s):
Adam Bodnar (Commissioner for Human Rights)
Published in:
Sprawozdanie Stenograficzne z 24. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Page numbers:
89
Publication year:
2016
Publication month:
September
Publication day:
5

While presenting the annual information on the work of the Commissioner for Human Rights, the Commissioner Adam Bodnar referred to the widely discussed case of a same sex couple who wanted to marry in one of EU countries. One of the partners was Polish, however he could not obtain a certificate from the Polish Civil Status Office, since the law enforcement stated that the same sex marriages were not recognised under Polish law. The Commissioner stated that according to the European Union law and the Charter of Fundamental Rights such a refusal was not justified.

Interesting quote on the CFR: “… jeden blok pytań odnosił się do zaangażowania rzecznika w litygację strategiczną na rzecz podważenia instytucji małżeństwa ujętej w art. 18 Konstytucji. Tutaj pojawiły się hasła dotyczące rzekomej litygacji strategicznej. Proszę państwa, uważam i chciałbym to po raz kolejny podkreślić, że art. 18 Konstytucji nie pozwala na zawieranie związków małżeńskich przez osoby tej samej płci. Jeżeli ktokolwiek chciałby doprowadzić do tego, aby w Polsce było to możliwe, to musiałby zmienić Konstytucję. […] Natomiast jeśli mamy obywateli polskich - a tacy są - którzy chcą zawrzeć związek małżeński poza granicami kraju, przykładowo w Hiszpanii, w Belgii, w Holandii, ze swoim partnerem pochodzącym z tamtego państwa, to moim zdaniem zgodnie z przepisami Traktatu o Unii Europejskiej oraz z Kartą Praw Podstawowych oraz ze swobodą przemieszczania się osób i instytucją obywatelstwa Unii Europejskiej państwo polskie nie powinno tego utrudniać.”

 

Translation: “… one block of questions referred to the engagement of the Ombudsman in strategic litigation aiming at undermining the institution of marriage provided in Article 18 of the Constitution. There were some slogans regarding this strategic litigation. Ladies and gentleman, in my opinion, and I would like to underline it once more, Article 18 of the Constitution does not allow for same-sex marriages. If someone wanted to make it possible in Poland, then they should change the Constitution […] However, in case of Polish citizens – and there are some of them – who want to enter a same-sex marriage abroad, e.g. in Spain, Belgium, the Netherlans, with their partner who comes from one of these countries, in my opinion and in accordance with the provisions of the Treaty on European Union, the Charter of Fundamental Rights and the freedom of movement as well as EU citizenship, the Polish state should not cause any problems or difficulties for these people to do so”.