You are here:

Article 15 - Freedom to choose an occupation and right to engage in work

Article 15 - Freedom to choose an occupation and right to engage in work

1. Everyone has the right to engage in work and to pursue a freely chosen or accepted occupation.
2. Every citizen of the Union has the freedom to seek employment, to work, to exercise the right of establishment and to provide services inany Member State
3. Nationals of third countries who are authorised to work in the territories of the Member States are entitled to working conditions equivalent to those of citizens of the Union.

  Text:

  Freedom to choose an occupation, as enshrined in Article 15(1), is recognised in Court of Justice case law (see inter alia judgment of 14 May 1974, Case 4/73 Nold [1974] ECR 491, paragraphs 12 to 14 of the grounds; judgment of 13 December 1979, Case 44/79 Hauer [1979] ECR 3727; judgment of 8 October 1986, Case 234/85 Keller [1986] ECR 2897, paragraph 8 of the grounds).

  This paragraph also draws upon Article 1(2) of the European Social Charter, which was signed on 18 October 1961 and has been ratified by all the Member States, and on point 4 of the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers of 9 December 1989. The expression "working conditions" is to be understood in the sense of Article 156 of the Treaty on Functioning of the European Union.

  Paragraph 2 deals with the three freedoms guaranteed by Articles 26, 45, 499 and 56 of the Treaty on Functioning of the European Union, namely freedom of movement for workers, freedom of establishment and freedom to provide services.

  Paragraph 3 is based on Article 153(1) (g) of the Treaty on Functioning of the European Union and on Article 19(4) of the European Social Charter signed on 18 October 1961 and ratified by all the Member States. Article 52(2) of the Charter is therefore applicable. The question of recruitment of seamen having the nationality of third States for the crews of vessels flying the flag of a Member State of the Union is governed by Community law and national legislation and practice.

  Source:
  Official Journal of the European Union C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  These explanations were originally prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Although they do not as such have the status of law, they are a valuable tool of interpretation intended to clarify the provisions of the Charter.

49 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 26 (1) Everybody has the right to the free choice of her profession and the training for that profession, as well as the right to engage in enterprise and pursue other economic activity. (2) Conditions and limitations may be set by law upon the right to engage in certain professions or activities. (3) Everybody has the right to acquire the means of her livelihood by work. The State shall provide an adequate level of material security to those citizens who are unable, through no fault of their own, to exercise this right; conditions shall be provided for by law. (4) Different rules for aliens may be provided for by law.

 • Listina základních práv a svobod
  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 26 (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. (3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon. (4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.

 • Constitutión Española
  URL:
  Constitutión Española
  Country:
  Spain

  Artículo 35 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

 • Constitution of the Kingdom of Spain
  URL:
  Constitution of the Kingdom of Spain
  Country:
  Spain

  Section 35 (1) All Spaniards have the duty to work and the right to work, to the free choice of profession or trade, to advancement through work, and to a sufficient remuneration for the satisfaction of their needs and those of their families. Under no circumstances may they be discriminated on account of their sex. (2) The law shall regulate a Workers' Statute.

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  URL:
  Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

   Article 13 In accordance with treaties, aliens in Slovenia enjoy all the rights guaranteed by this Constitution and laws, except for those rights that pursuant to this Constitution or law only citizens of Slovenia enjoy. Article 49 Freedom of work shall be guaranteed. Everyone shall choose his employment freely. Everyone shall have access under equal conditions to any position of employment. Forced labour shall be prohibited. Article 66 The state shall create opportunities for employment and work, and shall ensure the protection of both by law.Article 79 Aliens employed in Slovenia and members of their families have special rights provided by law.

 • Ustava Republike Slovenije
  URL:
  Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

   13. členTujci imajo v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotovljene s to ustavo in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo državljani Slovenije. 49. člen Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji dopustno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano. 66. člen Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo. 79. člen V Sloveniji zaposleni tujci in člani njihovih družin imajo posebne pravice, določene z zakonom.

 • Constitution of the Slovak Republic
  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 35 (1) Everyone has the right to a free choice of profession and to appropriate training, as well as the right to conduct entrepreneurial or other gainful activity. (2) Conditions and restrictions with regard to the execution of certain professions or activities may be laid down by law. (3) Citizens have the right to work. The State shall guarantee, within appropriate extent, the material welfare of those who cannot enjoy this right without their own fault. The conditions shall be laid down by law. (4) A law may provide different regulation of the rights specified in paragraphs 1 to 3 with regard to the aliens. Article 38 (1) Women, minors and persons with disabilities are entitled to an enhanced health protection at work as well as to special working conditions. (2) Minors and persons with disabilities are entitled to special protection in labour relations as well as to assistance in professional training.(3) Details concerning rights listed in paragraphs 1 and 2 shall be laid down by law.

 • Ústava Slovenskej republiky
  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

   Čl. 35(1) Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. (2) Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností. (3) Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon. (4) Zákon môže ustanoviť odchylnú úpravu práv uvedených v odsekoch 1 až 3 pre cudzincov. Čl. 38 (1) Ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky. (2) Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie. (3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.

 • Constituția României
  URL:
  Constituția României
  Country:
  Romania

  Articolul 41(1) Dreptul la munca nu poate fi îngradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera. (...)

 • Constitution of Romania
  URL:
  Constitution of Romania
  Country:
  Romania

  Article 41 (1) The right to work shall not be restricted. Everyone has a free choice of his/her profession, trade or occupation, as well as work place. (...)

 • Constituição da República Portuguesa
  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 47.º (Liberdade de escolha de profissão e acesso à função pública) 1. Todos têm o direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, salvas as restrições legais impostas pelo interesse colectivo ou inerentes à sua própria capacidade. Artigo 58.º (Direito ao trabalho) 1. Todos têm direito ao trabalho. 2. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover: a) A execução de políticas de pleno emprego; b) A igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais; c) A formação cultural e técnica e a valorização profissional dos trabalhadores.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 47 (Freedom to choose a profession and of access to the public service) (1) Everyone has the right to choose a profession or type of work freely, subject to the legal restrictions that are imposed in the collective interest or the restrictions that are inherent in a person’s own capabilities. Article 58 (Right to work) (1) Everyone shall possess the right to work. (2) In order to ensure the right to work, the state shall be charged with promoting: (a) The implementation of full-employment policies; (b) Equal opportunities in the choice of profession or type of work, and the conditions needed to avoid the gender-based preclusion or limitation of access to any position, work or professional category; (c) Cultural and technical training and vocational development for workers.

 • Constitution of the Republic of Poland
  URL:
  Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 24 Work shall be protected by the Republic of Poland. The State shall exercise supervision over the conditions of work.Article 65.1. Everyone shall have the freedom to choose and to pursue his occupation and to choose his place of work. Exceptions shall be specified by statute.(...)

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

   Art. 24.Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Art. 65. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. (...)

 • Constitution of Malta
  URL:
  Constitution of Malta
  Country:
  Malta

  Article 7 The State recognises the right of all citizens to work and shall promote such conditions as will make this right effective.Article 12(1) The State shall protect work. (2) It shall provide for the professional or vocational training and advancement of workers.

 • Constitution du Grand Duche de Luxembourg
  URL:
  Constitution du Grand Duche de Luxembourg
  Country:
  Luxembourg

  Article 11.(4) La loi garantit le droit au travail et l’Etat veille à assurer à chaque citoyen l’exercice de ce droit. Article 11.(6) La liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi. (...)

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  URL:
  Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Country:
  Luxembourg

  Article 11.(4) The law guarantees the right to work and the State sees to [the] assurance to each citizen [of] the exercise of this right. The law guarantees the syndical freedom and organizes the right to strike. Article 11.(6) The freedom of commerce and industry, the exercise of liberal professions and of agricultural labor are guaranteed, save for the restrictions established by the law. (...)

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  URL:
  Constitution of the Republic of Lithuania
  Country:
  Lithuania

  Article 48. Everyone may freely choose a job or business, and shall have the right to have proper, safe, and healthy conditions at work, as well as to receive fair pay for work and social security in the event of unemployment. The work of foreigners in the Republic of Lithuania shall be regulated by law. Forced labour shall be prohibited. Military service or alternative service performed instead of military service, as well as work performed by citizens in time of war, natural disaster, epidemics, or other extreme cases, shall not be considered forced labour. In cases where persons convicted by a court perform work regulated by law, such work shall not be considered forced labour, either.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  48 straipsnis. Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. Užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje reguliuoja įstatymas. Priverčiamasis darbas draudžiamas. Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais. Priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  URL:
  Constitution of the Republic of Latvia
  Country:
  Latvia

  106. Everyone has the right to freely choose their employment and workplace according to their abilities and qualifications. Forced labour is prohibited. Participation in the relief of disasters and their effects, and work pursuant to a court order shall not be deemed forced labour. 116. The rights of persons set out in Articles ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, one hundred, one hundred and two, one hundred and three, one hundred and six, and one hundred and eight of the Constitution may be subject to restrictions in circumstances provided for by law in order to protect the rights of other people, the democratic structure of the State, and public safety, welfare and morals. On the basis of the conditions set forth in this Article, restrictions may also be imposed on the expression of religious beliefs.

0 results found