You are here:

Article 18 - Right to asylum

The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as 'the Treaties').

  Text:

  The text of the Article has been based on TEC Article 63, now replaced by Article 78 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which requires the Union to respect the Geneva Convention on refugees. Reference should be made to the Protocols relating to the United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaties, and to Denmark, to determine the extent to which those Member States implement Union law in this area and the extent to which this Article is applicable to them. This Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Treaties.

  Source:
  Official Journal of the European Union C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  These explanations were originally prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Although they do not as such have the status of law, they are a valuable tool of interpretation intended to clarify the provisions of the Charter.

47 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 43 The Czech and Slovak Federal Republic shall grant asylum to aliens who are being persecuted for the assertion of their political rights and freedoms. Asylum may be denied to a person who has acted contrary to fundamental human rights and freedoms.

 • Listina základních práv a svobod
  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 43 Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.

 • Immigration Asylum and Nationality Act 2006
  URL:
  Immigration Asylum and Nationality Act 2006
  Country:
  United Kingdom

  An Act to make provision about immigration, asylum and nationality; and for connected purposes

 • The Immigration Rules
  URL:
  The Immigration Rules
  Country:
  United Kingdom

  Immigration Rules part 11: Asylum Paragraph 327 Under the Rules an asylum applicant is a person who either; (a) makes a request to be recognised as a refugee under the Refugee Convention on the basis that it would be contrary to the United Kingdom’s obligations under the Refugee Convention for them to be removed from or required to leave the United Kingdom, or (b) otherwise makes a request for international protection. “Application for asylum” shall be construed accordingly. Paragraph 327A. Every person has the right to make an application for asylum on their own behalf.

 • Instrument of Government
  URL:
  Instrument of Government
  Country:
  Sweden

  Chapter 2 - Fundamental rights and freedoms: Article 7 No Swedish citizen may be deported from or refused entry into the Realm. No Swedish citizen who is domiciled in the Realm or who has previously been domiciled in the Realm may be deprived of his or her citizenship. It may however be prescribed that children under the age of eighteen shall have the same nationality as their parents or as one parent; Article 25 For foreign nationals within the Realm, special limitations may be introduced to the following rights and freedoms: 1. Freedom of expression, freedom of information, freedom of assembly, freedom to demonstrate, freedom of association and freedom of worship (Article 1, paragraph one); 2. Protection against coercion to divulge an opinion (Article 2, sentence one); 3. Protection against physical violations also in cases other than cases under Articles 4 and 5, against body searches, house searches and other such invasions of privacy, against violations of confidential items of mail or communications and otherwise against violations involving surveillance and monitoring of the individual’s personal circumstances (Article 6); 4. Protection against deprivation of liberty (Article 8, sentence one); 5. The right to have a deprivation of liberty other than a deprivation of liberty on account of a criminal act or on suspicion of having committed such an act examined before a court of law (Article 9, paragraphs two and three); 6. Public court proceedings (Article 11, paragraph two, sentence two); 7. Authors’, artists’ and photographers’ rights to their works (Article 16); 8. the right to trade or practise a profession (Article 17); 9. The right to freedom of research (Article 18, paragraph two); and 10. Protection against violations on grounds of an opinion (Article 21, sentence three). The provisions of Article 22, paragraph one, paragraph two, sentence one and paragraph three shall apply with respect to the special limitations referred to in paragraph one.

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  URL:
  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Country:
  Sweden

  2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem; 25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter: 1. Yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket), 2. Skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen), 3. Skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §), 4. Skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen), 5. Rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena), 6. Offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen), 7. Författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §), 8. Rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §), 9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och 10. Skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen). På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas. Lag (2010:1408).

 • Constitutión Española
  URL:
  Constitutión Española
  Country:
  Spain

  Artículo 13 1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 2*. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. *Redactado conforme a la reforma del artículo 13, apartado 2, de la Constitución Española, de 27 de agosto de 1992. 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros paises y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

 • Constitution of the Kingdom of Spain
  URL:
  Constitution of the Kingdom of Spain
  Country:
  Spain

  Section 13 (1) Aliens in Spain shall enjoy the public freedoms guaranteed by the present Part, under the terms to be laid down by treaties and the law. (2) Only Spaniards shall have the rights recognized in section 23, except in cases which may be established by treaty or by law concerning the right to vote and the right to be elected in municipal elections, and subject to the principle of reciprocity. (This text includes the first constitutional reform adopted on 27/08/1992; it just added the words "and the right to be elected" to the paragraph). (3) Extradition shall be granted only in compliance with a treaty or with the law, on reciprocal basis. No extradition can be granted for political crimes; but acts of terrorism shall not be regarded as such. (4) The law shall lay down the terms under which citizens from other countries and stateless persons may enjoy the right to asylum in Spain.

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  URL:
  Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

  Article 48 Within the limits of the law, the right of asylum shall be recognised for foreign nationals and stateless persons who are subject to persecution for their commitment to human rights and fundamental freedoms.

 • Ustava Republike Slovenije
  URL:
  Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

  48. člen V mejah zakona je priznana pravica pribežališča tujim državljanom in osebam brez državljanstva, ki so preganjane zaradi zavzemanja za človekove pravice in temeljne svoboščine.

 • Constitution of the Slovak Republic
  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 53 The Slovak Republic grants asylum to foreign nationals persecuted for upholding political rights and freedoms. Asylum may be denied to those who acted in violation of basic human rights and freedoms. Details shall be laid down by law.

 • Ústava Slovenskej republiky
  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 53 Slovenská republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie politických práv a slobôd. Azyl možno odoprieť tomu, kto konal v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami. Podrobnosti ustanoví zákon.

 • Constituția României
  URL:
  Constituția României
  Country:
  Romania

  Articolul 18(1) Cetatenii straini si apatrizii care locuiesc în România se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor, garantata de Constitutie si de alte legi. (2) Dreptul de azil se acorda si se retrage în conditiile legii, cu respectarea tratatelor si a conventiilor internationale la care România este parte.

 • Constitution of Romania
  URL:
  Constitution of Romania
  Country:
  Romania

  Article 18(1) Aliens and stateless persons living in Romania shall enjoy general protection of persons and assets, as guaranteed by the Constitution and other laws. (2) The right of asylum shall be granted and withdrawn under the provisions of the law, in compliance with the international treaties and conventions Romania is a party to.

 • Constituição da República Portuguesa
  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 33.º (Expulsão, extradição e direito de asilo) 1. Não é admitida a expulsão de cidadãos portugueses do território nacional. 2. A expulsão de quem tenha entrado ou permaneça regularmente no território nacional, de quem tenha obtido autorização de residência, ou de quem tenha apresentado pedido de asilo não recusado só pode ser determinada por autoridade judicial, assegurando a lei formas expeditas de decisão. 3. A extradição de cidadãos portugueses do território nacional só é admitida, em condições de reciprocidade estabelecidas em convenção internacional, nos casos de terrorismo e de criminalidade internacional organizada, e desde que a ordem jurídica do Estado requisitante consagre garantias de um processo justo e equitativo. 4. Só é admitida a extradição por crimes a que corresponda, segundo o direito do Estado requisitante, pena ou medida de segurança privativa ou restritiva da liberdade com carácter perpétuo ou de duração indefinida, se, nesse domínio, o Estado requisitante for parte de convenção internacional a que Portugal esteja vinculado e oferecer garantias de que tal pena ou medida de segurança não será aplicada ou executada. 5. O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação das normas de cooperação judiciária penal estabelecidas no âmbito da União Europeia. 6. Não é admitida a extradição, nem a entrega a qualquer título, por motivos políticos ou por crimes a que corresponda, segundo o direito do Estado requisitante, pena de morte ou outra de que resulte lesão irreversível da integridade física. 7. A extradição só pode ser determinada por autoridade judicial. 8. É garantido o direito de asilo aos estrangeiros e aos apátridas perseguidos ou gravemente ameaçados de perseguição, em consequência da sua actividade em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana. 9. A lei define o estatuto do refugiado político.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 33 (Deportation, extradition and right of asylum) (1) The deportation of Portuguese citizens from Portuguese territory is not permitted. (2) Deportation of anyone who properly entered or is properly remaining in Portuguese territory, has been granted a residence permit or has submitted a request for asylum that has not been refused may only be ordered by a judicial authority. The law shall assure expedite forms of decision in such cases. (3) The extradition of Portuguese citizens from Portuguese territory is only permissible where an international convention has established reciprocal extradition arrangements, in cases of terrorism or international organised crime, and on condition that the applicant state’s legal system enshrines guarantees of just and fair proceedings. (4) Extradition for crimes that are punishable under the applicant state’s law by a sentence or security measure which deprives or restricts freedom in perpetuity or for an undefined duration, is only permissible if the applicant state is a party to an international convention in this domain to which Portugal is bound, and offers guarantees that such a sentence or security measure will not be applied or executed. (5) The provisions of the previous paragraphs do not prejudice the application of the norms governing judicial cooperation in the criminal field that are laid down within the scope of the European Union. (6) The extradition or handing over of a person under any circumstances for political reasons, or for crimes which are punishable under the applicant state’s law by death or by any other sentence that results in irreversible damage to physical integrity, is not permitted. (7) Extradition may only be ordered by a judicial authority. (8) The right of asylum is guaranteed to foreigners and stateless persons who are the object, or are under grave threat, of persecution as a result of their activities in favour of democracy, social and national liberation, peace among peoples, freedom or the rights of the human person. (9) The law shall define the status of political refugee.

 • Lei n.º 27/2008 de 30 de Junho
  URL:
  Lei n.º 27/2008 de 30 de Junho
  Country:
  Portugal

  Estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo ou protecção subsidiária e os estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de protecção subsidiária, transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, e 2005/85/CE, do Conselho, de 1 de Dezembro.

 • Constitution of the Republic of Poland
  URL:
  Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 56.1. Foreigners shall have a right of asylum in the Republic of Poland in accordance with principles specified by statute.2. Foreigners who, in the Republic of Poland, seek protection from oppression, may be granted the status of a refugee in accordance with international agreements to which the Republic of Poland is a party.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Art. 56.1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie.2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.

 • Refugees Act, Cap. 420 of the Laws of Malta, 2001
  URL:
  Refugees Act 2001
  Country:
  Malta

  Article 8(1) A person may apply to the Commissioner, in the prescribed form, and shall be granted refugee protection, where it is established that he faces a well-founded fear of persecution on his country of origin or habitual residence int erms of the Convention.

0 results found