You are here:

Article 45 - Freedom of movement and of residence

1. Every citizen of the Union has the right to move and reside freely within the territory of the Member States.
2. Freedom of movement and residence may be granted, in accordance with the Treaties, to nationals of third countries legally resident in the territory of a Member State.

  Text:

  The right guaranteed by paragraph 1 is the right guaranteed by Article 20(2)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union (cf. also the legal base in Article 21; and the judgment of the Court of Justice of 17 September 2002, Case C-413/99 Baumbast [2002] ECR I-7091). In accordance with Article 52(2) of the Charter, those rights are to be applied under the conditions and within the limits defined by the Treaties.

  Paragraph 2 refers to the power granted to the Union by Articles 77, 78 and 79 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Consequently, the granting of this right depends on the institutions exercising that power.

  Source:
  Official Journal of the European Union C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  These explanations were originally prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Although they do not as such have the status of law, they are a valuable tool of interpretation intended to clarify the provisions of the Charter.

47 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 14 (1) The freedom of movement and of residence is guaranteed. (2) Everyone who is legitimately staying within the territory of the Czech and Slovak Federal Republic has the right freely to leave it. (3) These freedoms may be limited by law if such is unavoidable for the security of the state, the maintenance of public order, the protection of the rights and freedoms of others or, in demarcated areas, for the purpose of protecting nature. (4) Every citizen is free to enter the territory of the Czech and Slovak Federal Republic. No citizen may be forced to leave her homeland. (5) An alien may be expelled only in cases specified by the law.

 • Listina základních práv a svobod
  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 14 (1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. (2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit. (3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody. (4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti. (5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.

 • Instrument of Government
  URL:
  Instrument of Government
  Country:
  Sweden

  Chapter 2 - Fundamental rights and freedom: Article 7 No Swedish citizen may be deported from or refused entry into the Realm. No Swedish citizen who is domiciled in the Realm or who has previously been domiciled in the Realm may be deprived of his or her citizenship. It may however be prescribed that children under the age of eighteen shall have the same nationality as their parents or as one parent; Article 8 Everyone shall be protected in their relations with the public institutions against deprivations of personal liberty. All Swedish citizens shall also in other respects be guaranteed freedom of movement within the Realm and freedom to depart the Realm.

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  URL:
  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Country:
  Sweden

  2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem; 8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.

 • Constitutión Española
  URL:
  Constitutión Española
  Country:
  Spain

  Artículo 19Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

 • Constitution of the Kingdom of Spain
  URL:
  Constitution of the Kingdom of Spain
  Country:
  Spain

  Section 19 Spaniards have the right to freely choose their place of residence, and to freely move about within the national territory. Likewise, they have the right to freely enter and leave Spain subject to the conditions to be laid down by the law. This right may not be restricted for political or ideological reasons.

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  URL:
  Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

  Article 32 Everyone has the right to freedom of movement, to choose his place of residence, to leave the country and to return at any time.This right may be limited by law, but only where this is necessary to ensure the course of criminal proceedings, to prevent the spread of infectious diseases, to protect public order or if the defence of the state so demands.Entry into the country by aliens, and the duration of their stay in the country, may be limited on the basis of law.

 • Ustava Republike Slovenije
  URL:
  Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

  32. člen Vsakdo ima pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne. Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, se zavaroval javni red, ali če to zahtevajo interesi obrambe države. Tujcem se na podlagi zakona lahko omeji vstop v državo in čas bivanja v njej.

 • Constitution of the Slovak Republic
  URL:
  Consitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 23 (1) Freedom of movement and right of abode are guaranteed. (2) Everyone who is rightfully staying on the territory of the Slovak Republic has the right to freely leave this territory. (3) Freedoms under paragraphs 1 and 2 may be restricted by law, if it is necessary for the security of the state, to maintain public order, protect the health and the rights and freedoms of others, and, in designated areas, also in the interest of environmental protection. (4) Every citizen has the right to freely enter the territory of the Slovak Republic. A citizen may not be forced to leave the homeland and may not be deported. (5) A foreign national may be deported only in cases laid down by law.

 • Ústava Slovenskej republiky
  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 23 (1) Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. (2) Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, má právo toto územie slobodne opustiť. (3) Slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody. (4) Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť. (5) Cudzinca možno vyhostiť iba v prípadoch ustanovených zákonom.

 • Constitution of Romania
  URL:
  Constitution of Romania
  Country:
  Romania

  Article 25(1) The right of free movement within the national territory and abroad is guaranteed. The law shall lay down the conditions for the exercise of this right. (2) Every citizen is guaranteed the right to establish his domicile or residence anywhere in the country, to emigrate, and to return to his country.

 • Constituția României
  URL:
  Constituția României
  Country:
  Romania

  Articolul 25(1) Dreptul la libera circulatie, în tara si în strainatate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept. (2) Fiecarui cetatean îi este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta în orice localitate din tara, de a emigra, precum si de a reveni în tara.

 • Constituição da República Portuguesa
  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 44.º (Direito de deslocação e de emigração) 1. A todos os cidadãos é garantido o direito de se deslocarem e fixarem livremente em qualquer parte do território nacional. 2. A todos é garantido o direito de emigrar ou de sair do território nacional e o direito de regressar. Article 44 (Right to travel and to emigrate) (1) The right of all citizens to travel and settle freely anywhere in the national territory is guaranteed. (2) The right to emigrate or leave the national territory and the right to return to it is guaranteed to everyone.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 44 (Right to travel and to emigrate) (1) The right of all citizens to travel and settle freely anywhere in the national territory is guaranteed. (2) The right to emigrate or leave the national territory and the right to return to it is guaranteed to everyone.

 • Constitution of the Republic of Poland
  URL:
  Constituion of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 52.1. Freedom of movement as well as the choice of place of residence and sojourn within the territory of the Republic of Poland shall be ensured to everyone.2. Everyone may freely leave the territory of the Republic of Poland.3. The freedoms specified in paras. 1 and 2 above may be subject to limitations specified by statute.4. A Polish citizen may not be expelled from the country nor forbidden to return to it.5. Anyone whose Polish origin has been confirmed in accordance with statute may settle permanently in Poland.

 • Constitution of the Republic of Poland
  URL:
  Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 52.1. Freedom of movement as well as the choice of place of residence and sojourn within the territory of the Republic of Poland shall be ensured to everyone.2. Everyone may freely leave the territory of the Republic of Poland.3. The freedoms specified in paras. 1 and 2 above may be subject to limitations specified by statute.4. A Polish citizen may not be expelled from the country nor forbidden to return to it.5. Anyone whose Polish origin has been confirmed in accordance with statute may settle permanently in Poland.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Art. 52.1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.2. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.3. Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. 4. Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju.5. Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

 • Constitution of Malta
  URL:
  Constitution of Malta
  Country:
  Malta

  Article 44(1) No citizen of Malta shall be deprived of his freedom of movement, and for the purpose of this article the said freedom means the right to move freely throughout Malta, the right to reside in any part of Malta, the right to leave and the right to enter Malta. (2) Any restriction on a citizen’s freedom of movement that is involved in his lawful detention shall not be held to be inconsistent with or in contravention of this article.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  URL:
  Constitution of the Republic of Lithuania
  Country:
  Lithuania

  Article 32. Citizens may move and choose their place of residence in Lithuania freely and may leave Lithuania freely. These rights may not be restricted otherwise than by law when this is necessary for the protection of the security of the State or the health of people, or for the administration of justice. Citizens may not be prohibited from returning to Lithuania. Everyone who is Lithuanian may settle in Lithuania.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  32 straipsnis. Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos. Šios teisės negali būti varžomos kitaip, kaip tik įstatymu ir jeigu tai būtina valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą. Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą. Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje.

0 results found