eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

23. cikk - A nők és férfiak közötti egyenlőség

23. cikk - A nők és férfiak közötti egyenlőség

A nők és férfiak közötti egyenlőséget minden területen, így a foglalkoztatás, a munkavégzés és a díjazás területén is biztosítani kell.
Az egyenlőség elve nem akadályozza, hogy az alulreprezentált nem számára különleges előnyöket biztosító rendelkezéseket tartsanak fenn vagy hozzanak meg.

 • Text:

  E cikk első bekezdése az EK-Szerződés 2. cikkén és 3. cikkének (2) bekezdésén alapul, amelynek helyébe az Európai Unióról szóló szerződés 3. és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke lép, mely utóbbi az Unió céljai között nevesíti a nők és férfiak közötti egyenlőség elősegítését, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 157. cikke (1) bekezdésén. Merít továbbá az 1996. május 3-i, felülvizsgált Európai Szociális Charta 20. cikkéből, valamint a munkavállalók jogairól szóló közösségi szociális charta 16. pontjából.
  E bekezdés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 157. cikke (3) bekezdésén, valamint a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 76/207/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (4) bekezdésén is alapul.
  A második bekezdés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 157. cikke (4) bekezdését veszi át rövidebb formában, amelynek értelmében az egyenlő bánásmód elve nem akadálya bizonyos előnyöket nyújtó intézkedések fenntartásának vagy elfogadásának abból a célból, hogy az alulreprezentált nem számára a szakmai tevékenységek folytatását megkönnyítsék, illetve hogy a szakmai előmenetelükben őket érő hátrányokat megakadályozzák vagy kiegyenlítsék. Az 52. cikk (2) bekezdésének megfelelően e bekezdés nem változtat a 157. cikk (4) bekezdésén.

  Source:
  Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Az alábbi magyarázatok eredetileg az Európai Unió Alapjogi Chartáját kidolgozó Konvent elnökségének irányításával kerültek megfogalmazásra. A magyarázatok naprakésszé tétele az Európai Konvent elnökségének felelőssége mellett, az elnökségnek a Charta szövegéhez (nevezetesen az 51. és 52. cikkéhez) tett kiigazításainak megfogalmazása, valamint az uniós jog további fejlődése fényében történt. Bár a magyarázatok nem bírnak jogi erővel, az értelmezés értékes eszközei, amelyek célja a Charta rendelkezéseinek megvilágítása.
 • Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2008:179
 • Tadao Maruko v Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2007:486

67 results found

 • Constitution of the Republic of Poland
  Ország:
  Poland

  Article 33.1. Men and women shall have equal rights in family, political, social and economic life in the Republic of Poland.2. Men and women shall have equal rights, in particular, regarding education, employment and promotion, and shall have the right to equal compensation for work of similar value, to social security, to hold offices, and to receive public honours and decorations.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Ország:
  Poland

  Art. 33.1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

 • Constitution of Malta
  Ország:
  Malta

  Article 14The State shall promote the equal right of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights and for this purpose shall take appropriate measures to eliminate all forms of discrimination between the sexes by any person, organisation or enterprise; the State shall in particular aim at ensuring that women workers enjoy equal rights and the same wages for the same work as men.

 • Constitution du Grand Duche de Luxembourg
  Ország:
  Luxembourg

  Article 11.(2) Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs.
  L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.»

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Ország:
  Luxembourg

  Article 11.(2) Women and men are equal in rights and duties. The State sees to active promotion of elimination of impediments which may exist in matters of equality between women and men.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Ország:
  Lithuania

  Article 29. All persons shall be equal before the law, courts, and other state institutions and officials. Human rights may not be restricted; no one may be granted any privileges on the grounds of gender, race, nationality, language, origin, social status, belief, convictions, or views.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Ország:
  Lithuania

  29 straipsnis. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Ország:
  Latvia

  91. All human beings in Latvia shall be equal before the law and the courts.Human rights shall be realised without discrimination of any kind.

 • Latvijas Republikas Satversme
  Ország:
  Latvia

  91. Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

 • Constitution of the Italian Republic
  Ország:
  Italy

  Art. 3. All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal and social conditions. Art. 29. (...) Marriage is based on the moral and legal equality of the spouses within the limits laid down by law to guarantee the unity of the family. Art. 37. Working women are entitled to equal rights and, for comparable jobs, equal pay as men. Working conditions must allow women to fulfil their essential role in the family and ensure appropriate protection for the mother and child. (...) Art. 48. Any citizen, male or female, who has attained majority, is entitled to vote. (...) Art. 51. Any citizen of either sex is eligible for public offices and elected positions on equal terms, according to the conditions established by law. To this end, the Republic shall adopt specific measures to promote equal opportunities between women and men. (...) Art. 117. (...) Regional laws shall remove any hindrances to the full equality of men and women in social, cultural and economic life and promote equal access to elected offices for men and women. (...)

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Ország:
  Italy

  Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (...) Art. 29. (...) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. (...) Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (...) Art. 51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (...) Art. 117. (...) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promovuono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (...)

 • Constitution of Ireland
  Ország:
  Ireland

  Article 40.1. All citizens shall, as human persons, be held equal before the law.
  this shall not be held to mean that the state shall not in its enactments have due regard to differences of capacity, physical and moral, and of social function. Article 45.2. The state shall, in particular, direct its policy towards securing:–
  i that the citizens (all of whom, men and
  women equally, have the right to an
  adequate means of livelihood) may
  through their occupations find the means
  of making reasonable provision for their
  domestic needs. Article 9.1.3. No person may be excluded from Irish nationality and citizenship by reason of the sex of such person.Article16.1.3. No law shall be enacted placing any citizen under disability or incapacity for membership of Dáil Éireann on the ground of sex or disqualifying any citizen or other person from voting at an election for members of Dáil Éireann on that ground. 

 • Equality Act 2004
  Ország:
  Ireland

  An act to amend the Employment Equality Act 1998, Pensions Act 1990 and Equal Status Act 2000 for the purpose of making further and better provision in relation to equality of treatment in the workplace and elsewhere; to give effect to Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation and Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 september 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions; and to revoke in part and enact in respect of proceedings under this act the European Communities (burden of proof in gender discrimination cases) Regulations 2001, which gave effect to Council Directive 97/80/EC of 15 December 19971 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex.

 • Magyarország Alaptörvénye
  Ország:
  Hungary

  XV. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) […] (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
  (3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
  (4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
  (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. XIX. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) […] (4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Ország:
  Hungary

  Article XV (Freedom and Responsibility) […] (2) Hungary shall guarantee the fundamental rights to everyone without discrimination and in particular without discrimination on grounds of race, colour, sex, disability, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or any other status.
  (3) Women and men shall have equal rights.
  (4) By means of separate measures, Hungary shall help to achieve equality of opportunity and social inclusion.
  (5) By means of separate measures, Hungary shall protect families, children, women, the elderly and those living with disabilities.

  Article XIX (Freedom and Responsibility) […] (4) Hungary shall contribute to ensuring a life of dignity for the elderly by maintaining a
  general state pension system based on social solidarity and by allowing for the operation of voluntarily established social institutions. An Act may lay down the conditions for entitlement to state pension also with regard to the requirement for stronger protection for women.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Ország:
  Greece

  Article 4 (2) Greek men and Greek women have equal rights and obligations.[…] Article 22 (1) […] All workers, irrespective of sex or other distinctions, shall be entitled to equal pay for work of equal value. […]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Ország:
  Greece

  Άρθρο 4(2). Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. […] Άρθρο 22 (1) Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. […]

 • Act to establish equality for men and women (Second Equality Act - 2. GleiBG)
  Ország:
  Germany

  Dated 24 June 1994Section 1 - Scope. This Act shall apply to persons employed in federal administrative bodies of the Republic and in federal corporations, establishments and foundations under the public law, and in federal courts. "Administrations" within the meaning of this Act shall include public enterprises managed under federally-owned administration, and other federal public undertakings. Section 2 - Purpose of the Act.In order to bring about equality for men and women in the federal administrations and courts specified under section 1, women shall be afforded advancement under the terms of this Act, with due attention to the precedence of suitability, capability and occupational performance (Article 33, subsection (2) of the Constitution). Another aim of such advancement is to increase the numbers of women taking into account the obligatory aims proposed, in so far as in certain areas women are employed in smaller numbers than men. In the same way, the compatibility of family and profession for both men and women shall be promoted. p>

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Ország:
  Germany

  Article 3 (2) Men and women shall have equal rights. The state shall promote the actual implementation of equal rights for women and men and take steps to eliminate disadvantages that now exist.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Ország:
  Germany

  Artikel 3 (...) (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. (...)

0 results found

0 results found

0 results found