eu-charter

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Artykuł 20 - Równość wobec prawa

Artykuł 20 - Równość wobec prawa

Wszyscy są równi wobec prawa..

 • Text:

  Artykuł ten odpowiada ogólnej zasadzie prawa zapisanej we wszystkich konstytucjach europejskich, która według Trybunału została uznana za podstawową zasadę prawa wspólnotowego (wyrok z dnia 13 listopada 1984 r. w sprawie 283/83 Racke, Rec. 1984, s. 3791, wyrok z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie 15/95 EARL, Rec. 1997, s. I-1961 i wyrok z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie 292/97 Karlsson, Rec. 2000, s. 2737).

  Source:
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Poniższe wyjaśnienia zostały pierwotnie sporządzone w ramach uprawnień Prezydium Konwentu, który opracował Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Zostały uaktualnione pod kierunkiem Prezydium Konwentu Europejskiego z uwzględnieniem dostosowań dokonanych w tekście Karty przez ten Konwent (w szczególności w artykułach 51 i 52) oraz ewolucji prawa Unii. Mimo, że wyjaśnienia te nie posiadają wartości prawnej, są one cennym narzędziem wykładni przeznaczonym do wyjaśnienia postanowień Karty.
 • X v État belge
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Free movement and equality
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:657
 • Mr. José Ángel v. Central Electoral Board
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court, Contentious Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:ES:TS:2021:3092
 • Hungary v European Parliament
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:426
 • Analisi G. Caracciolo srl v Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:368
 • Maria Alvarez y Bejarano and Others v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:240
 • KO v Consulmarketing SpA
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:208
 • Fussl Modestraße Mayr GmbH v SevenOne Media GmbH and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Audiovisual and media
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:89
 • XX v OO
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:1022
 • Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd v Distillerie Bonollo SpA and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External relations
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:979
 • European Commission v GEA Group AG.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court ( Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:955

56 results found

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Kraj:
  Poland

  Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.(...)

 • Constitution of Malta
  Kraj:
  Malta

  Article 14 The State shall promote the equal right of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights and for this purpose shall take appropriate measures to eliminate all forms of discrimination between the sexes by any person, organisation or enterprise; the State shall in particular aim at ensuring that women workers enjoy equal rights and the same wages for the same work as men.

 • Constitution du Grand Duche de Luxembourg
  Kraj:
  Luxembourg

  Article 10bis. (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. (2) Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l’admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois.

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Kraj:
  Luxembourg

  Article 10bis. {1} Luxembourgers are equal before the law. {2} They are admissible to all public, civil and military employment; the law determines the admissibility of non-Luxembourgers for such employment.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Kraj:
  Lithuania

  Article 29. All persons shall be equal before the law, the court, and other State institutions and officials. The rights of the human being may not be restricted, nor may he be granted any privileges on the ground of gender, race, nationality, language, origin, social status, belief, convictions, or views.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Kraj:
  Lithuania

  29 straipsnis. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Kraj:
  Latvia

  91. All human beings in Latvia shall be equal before the law and the courts. Human rights shall be realised without discrimination of any kind.

 • Latvijas Republikas Satversme
  Kraj:
  Latvia

  91. Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

 • Constitution of the Italian Republic
  Kraj:
  Italy

  Art. 3. All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal and social conditions.

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Kraj:
  Italy

  Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (...)

 • Constitution of Ireland
  Kraj:
  Ireland

  Article 40.1. All citizens shall, as human persons, be held equal before the law. This shall not be held to mean that the State shall not in its enactments have due regard to differences of capacity, physical and moral, and of social function.

 • Magyarország Alaptörvénye
  Kraj:
  Hungary

  XV. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG)(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. […]

 • The Fundamental Law of Hungary
  Kraj:
  Hungary

  Article XV (Freedom and Responsibility) (1) Everyone shall be equal before the law. Every human being shall have legal capacity.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Kraj:
  Greece

  Article 4 (1). All Greeks are equal before the law. [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδος
  Kraj:
  Greece

  Άρθρo 4 (1). Oι Έλληνες είναι ίσoι ενώπιoν τoυ νόμoυ. […]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Kraj:
  Germany

  Article 3 (1) All persons shall be equal before the law. (...)

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Kraj:
  Germany

  Artikel 3 (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (...)

 • Constitution
  Kraj:
  France

  Article 1La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. (...)

 • Constitution
  Kraj:
  France

  Article 1 France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. (...)

 • Constitution of Finland
  Kraj:
  Finland

  Section 6 Equality Everyone is equal before the law. (...)

0 results found

0 results found