eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artykuł 41 - Prawo do dobrej administracji

Artykuł 41 - Prawo do dobrej administracji

1. Każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. 2. Prawo to obejmuje: a) prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na jego sytuację; b) prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej; c) obowiązek administracji uzasadniania swoich decyzji. 3. Każdy ma prawo domagania się od Unii naprawienia, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, szkody wyrządzonej przez instytucje lub ich pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. 4. Każdy może zwrócić się pisemnie do instytucji Unii w jednym z języków Traktatów i musi otrzymać odpowiedź w tym samym języku.

 • Text:

  Artykuł 41 jest oparty na istnieniu Unii jako podmiotu prawa, którego cechy zostały określone w orzecznictwie, które określa, między innymi, dobrą administrację jako podstawową zasadę prawa (zob. m. in.: wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie C-255/90 Burban przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Rec. 1992, s. I-2253, oraz wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 września 1995 r. w sprawie T-167/94 Nölle, Rec. 1995, s. II-2589, i z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie T-231/97 New Europe Consulting i inni, Rec. 1999, s. II-2403). Brzmienie tego prawa zawarte w pierwszych dwóch ustępach wynika z orzecznictwa (wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 października 1987 r. w sprawie 222/86 Heylens, Rec. 1987, s. 4097 pkt 15; z dnia 18 października 1989 r. w sprawie 374/87 Orkem, Rec. 1989, s. 3283; z dnia 21 listopada 1991 r. w sprawie C-269/90 TU München, Rec. 1991, s. I-5469, oraz wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie T-450/93 Lisrestal, Rec.1994, s. II-1177, z dnia 18 września 1995 r. w sprawie T-167/94 Nölle, Rec. 1995, s. II-2589), a brzmienie dotyczące obowiązku uzasadniania decyzji pochodzi z artykułu 296 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zob. także podstawa prawna w artykule 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla przyjmowania aktów prawodawczych celem otwartej, skutecznej i niezależnej administracji europejskiej).

  Ustęp 3 odpowiada prawu obecnie zagwarantowanemu na mocy artykułu 340 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ustęp 4 odpowiada prawu obecnie zagwarantowanemu na mocy artykułów 20 ustęp 2 litera d i 25 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 52 ustęp 2 Karty prawa te mają być stosowane na warunkach i w granicach określonych w Traktatach.

  Prawo do skutecznego środka prawnego, które stanowi istotny aspekt tej kwestii, jest zagwarantowane w artykule 47 niniejszej Karty.

  Source:
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Poniższe wyjaśnienia zostały pierwotnie sporządzone w ramach uprawnień Prezydium Konwentu, który opracował Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Zostały uaktualnione pod kierunkiem Prezydium Konwentu Europejskiego z uwzględnieniem dostosowań dokonanych w tekście Karty przez ten Konwent (w szczególności w artykułach 51 i 52) oraz ewolucji prawa Unii. Mimo, że wyjaśnienia te nie posiadają wartości prawnej, są one cennym narzędziem wykładni przeznaczonym do wyjaśnienia postanowień Karty.
 • European Union Intellectual Property Office v Puma SE
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:509
 • Ibrahima Diallo v État belge
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Free movement and equality
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:499
 • Appellate: S.I. LLC against an act by the head of the contracting authority of an operative programme
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of the Republic of Bulgaria
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
 • Kevin Karp v European Parliament
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:471
 • Rami Makhlouf v Council of the European Union, European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
 • Alexandru Firicel raised a constitutional complaint (excepție de neconstituționalitate).
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • N.X. – I-B, H. D. N. against the Defendant, Head of Police Corps in Prešov (Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prešov),
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:SK:NSSR:2018:8015201174.1
 • Russian citizien v Federal state Bremen
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerwG:2018:270318U1A4.17.0
 • Christoph Klein v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:206
 • Volkswagen AG v Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:204

0 results found

0 results found

0 results found

0 results found