eu-charter

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

Artikel 41 - Rätt till god förvaltning

Artikel 41 - Rätt till god förvaltning

1. Var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens institutioner, organ och byråer. 2. Denna rättighet innebär bl.a. att a) var och en har rätt att bli hörd innan en enskild åtgärd som skulle beröra honom eller henne negativt vidtas mot honom eller henne, b) var och en ska ha tillgång till de akter som berör honom eller henne, med förbehåll för berättigade intressen vad avser sekretess, tystnadsplikt och affärshemlighet, c) förvaltningen är skyldig att motivera sina beslut. 3. Var och en har rätt att få ersättning av unionen för skador som har orsakats av dess institutioner eller dess tjänstemän under deras tjänsteutövning, enligt de allmänna gemensamma principerna i medlemsstaternas lagstiftning. 4. Var och en ska kunna vända sig till unionens institutioner på något av fördragens språk och ska få svar på samma språk.

 • Text:

  Artikel 41 grundas på unionen som en rättsgemenskap som har vuxit fram ur rättspraxisen, där bland annat god förvaltning slagits fast som en allmän rättsprincip (se bl.a. domstolens dom av den 31 mars 1992, C-255/90 P, Burban, Rec. 1992, s. I-2253, och förstainstansrättens domar av den 18 september 1995, T-167/94, Nölle, REG 1995, s. II-2589; den 9 juli 1999, T-231/97, New Europe Consulting m.fl. REG, s. II-2403. Den formulering som denna rättighet ges i de två första punkterna är en följd av rättspraxisen (domstolens domar av den 15 oktober 1987, mål 222/86, Heylens, Rec. 1987, s. 4097, punkt 15; den 18 oktober 1989, mål 374/87, Orkem, Rec. 1989, s. 3283; den 21 november 1991, C-269/90, TU München, Rec. 1991, s. I-5469, och förstainstansrättens domar av den 6 december 1994, T-450/93, Lisrestal, Rec. 1994, s. II-1177; den 18 september 1995, T-167/94, Nölle, REG 1995, s. II-2589) samt, när det gäller skyldigheten att ge en motivering, artikel 296 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (jfr också den rättsliga grunden i artikel 298 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för antagande av lagstiftningsakter som främjar en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration).

  I punkt 3 återges den rättighet som nu garanteras i artikel 340 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I punkt 4 återges den rättighet som nu garanteras i artikel 20.2 d och artikel 25 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt artikel 52.2 ska dessa rättigheter gälla på de villkor och med de begränsningar som fastställs i fördragen.

  Rätten till ett effektivt rättsmedel, som utgör en viktig aspekt av denna fråga, garanteras genom artikel 47 i denna stadga.

  Source:
  Europeiska unionens officiella tidning C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Förklaringarna utarbetades ursprungligen på initiativ av presidiet för det konvent som utarbetade Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. De har uppdaterats på initiativ av Europeiska konventets presidium mot bakgrund av de justeringar av stadgetexten som gjorts av det senare konventet (särskilt artiklarna 51 och 52) samt unionsrättens vidare utveckling. Även om förklaringarna inte i sig har rättslig status, utgör de ett värdefullt tolkningsverktyg avsett att klargöra stadgans bestämmelser.
 • RK v Council of European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Second Chamber
  Type:
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:65
 • RY v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber, Extended Composition
  Type:
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:1
 • RY v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:1
 • Mykola Yanovych Azarov v Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:1031
 • Bank Tejarat v Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:967
 • Jean-Marie Le Pen v European Parliament
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:962
 • F. F. (F. F.), N. P. (N. P.) ir A. P. (A. P.),. v. Migration Department under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Agria Polska sp. z o.o. and Others v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:756
 • Christoph Klein v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:679
 • Czech Republic v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:678

0 results found

0 results found

0 results found

0 results found