Publication date: 11 June 2020

Dziesięć lat później: uwolnienie pełnego potencjału Karty

W niniejszym dokumencie zwraca się szczególną uwagę na stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, która jest prawnie wiążąca od 10 lat. Na szczeblu unijnym stała się ona bardziej widoczna i zapoczątkowała nową kulturę praw podstawowych. Na szczeblu krajowym świadomość i stosowanie Karty są ograniczone. Sądy w coraz większym stopniu stosują Kartę, co pokazuje znaczenie tego nowoczesnego instrumentu. Niemniej jednak jego stosowanie przez rządy i parlamenty pozostaje na niskim poziomie. Przykładowo niewiele wskazuje na to, by ktokolwiek regularnie kontrolował przepisy krajowe dokonujące transpozycji prawa Unii pod kątem ich zgodności z Kartą.

Downloads

Publication date: 04 June 2020

FRR 2020 - Focus (1.11 MB)

Przegląd

Rada UE wezwała państwa członkowskie do regularnej wymiany doświadczeń na temat Karty, a także do wzmocnienia odpowiednich organów krajowych. Nie jest jednak łatwo dokładnie określić, kiedy Karta ma zastosowanie na szczeblu krajowym. Stanowi to główną przeszkodę na drodze do jej pełniejszego stosowania. Kolejną poważną trudnością jest niska świadomość jej wartości dodanej w porównaniu z istniejącymi, ugruntowanymi źródłami prawa.

Prawnicy praktycy, którzy dobrze rozumieją Kartę i mogą ją wprowadzić w życie na szczeblu krajowym i regionalnym/ lokalnym, mogą przyczynić się do jej szerszego stosowania i poprawy jej wdrażania. Jak podkreślono w niniejszym dokumencie, podstawowe znaczenie ma zatem bardziej specjalistyczne szkolenie podmiotów krajowych w zakresie stosowania Karty.

Related