eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Articolul 48 - Prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare

Articolul 48 - Prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare

(1) Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce vinovăția va fi stabilită în conformitate cu legea. (2) Oricărei persoane acuzate îi este garantată respectarea dreptului la apărare.

 • Text:

  Domeniul de aplicare a articolului 48 este identic cu cel al articolului 6 alineatele (2) şi (3) din CEDO, având următorul text:

  `(2) Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită.

  (3) Orice acuzat are, în special, dreptul:

  (a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa;

  (b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;

  (c) să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer;

  (d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării;

  (e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere.`

  În conformitate cu articolul 52 alineatul (3), acest drept are acelaşi înţeles şi acelaşi domeniu de aplicare ca şi dreptul garantat prin CEDO.

  Source:
  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Explicaţiile redate în continuare au fost redactate iniţial sub autoritatea prezidiului Convenţiei care a elaborat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acestea au fost actualizate sub autoritatea prezidiului Convenţiei Europene, având în vedere adaptarea de către respectiva Convenţie a textului cartei (în special la articolele 51 şi 52), precum şi evoluţia dreptului Uniunii. Cu toate că aceste explicaţii nu au valoare juridică în sine, acestea constituie un preţios instrument de interpretare destinat clarificării dispoziţiilor cartei.
 • M.D., Council of Ministers
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Mr N.D.I vs the Prosecutor’s Office of the Republic of Bulgaria
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Appellate Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:BG:AP200:2020:20200600175.001
 • Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) v Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:500
 • Oleksandr Viktorovych Klymenko v Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:287
 • European Commission v RQ
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:481
 • Criminal proceedings against UL and VM
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:411
 • Criminal proceedings against VW
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:201
 • SF,
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:191
 • SC v Eulex Kosovo
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:176
 • Attorney General v xxx Proios
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CY:AD:2020:A8

46 results found

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Țara:
  Croatia

  Article 28
  Everyone is presumed innocent and may not be held guilty of a criminal offence until such guilt is proven by a binding court judgment.

  Article 29
  (2)In the case of suspicion or accusation of a criminal offence, the suspected, accused or indicted
  person shall be entitled:
  – to be informed in detail and in a language he/she understands, within the shortest possible
  term, of the nature and grounds for the charges against him/her and the evidence incriminating
  him/her,
  – to have adequate time and opportunity to prepare his/her defence,
  – to defence counsel and unrestricted communication therewith, and to be informed of this
  right,
  – to mount his/her own defence independently or with the assistance of a defence counsel of
  his/her own choice, and if he/she lacks the resources to engage such counsel, to have free
  counsel provided under the conditions specified by law,
  – to be present at his/her trial insofar as he/she is at the disposal of the court,
  – to interrogate or to arrange for interrogation of witnesses for the prosecution and to demand
  the attendance and questioning of defence witnesses under the same conditions which apply to
  witnesses for the prosecution,
  – to assistance by an interpreter free of charge insofar as he/she does not understand the
  language used in the court.
  (3)An admission of guilt may not be coerced from a suspected, accused or indicted individual.
  (4)Evidence obtained illegally may not be admitted in court proceedings.

  Article 27
  The legal profession, as an autonomous and independent service, shall provide everyone with legal aid in compliance with law.

 • Ustav Republike Hrvatske
  Țara:
  Croatia

  Članak 28.
  Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.

  Članak 29.
  (2) U slučaju sumnje ili optužbe zbog kažnjivog djela osumnjičenik, okrivljenik ili optuženik ima pravo:
  – da u najkraćem roku bude obaviješten potanko i na jeziku koji razumije o naravi i razlozima optužbe koja se diže protiv njega i o dokazima koji ga terete,
  – da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane,
  – na branitelja i nesmetano uspostavljanje veze s braniteljem, i s tim pravom mora biti upoznat,
  – da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava da plati branitelja, ima pravo na besplatnog branitelja pod uvjetom propisanim zakonom,
  – da mu se sudi u njegovoj nazočnosti, ukoliko je dostupan sudu,
  – da ispituje ili dade ispitati svjedoke optužbe i da zahtijeva da se osigura nazočnost i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe,
  – na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu.

  (3)Osumnjičenik, okrivljenik i optuženik ne smije se siliti da prizna krivnju.

  (4)Dokazi pribavljeni na nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudskom postupku.

  Članak 27.
  Odvjetništvo kao samostalna i neovisna služba osigurava svakome pravnu pomoć, u skladu sa zakonom.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Țara:
  Bulgaria

  Art. 30 [...] (4) Everyone shall be entitled to legal counsel from the moment of detention or from the moment of being charged.(5) Everyone shall be entitled to meet his legal counsel in private. The confidentiality of such communication shall be inviolable. Art. 31 [...] (2) No one shall be forced to plead guilty, and no one shall be convicted solely by virtue of confession.(3) A defendant shall be considered innocent until proven otherwise by a final verdict.(4) The rights of a defendant shall not be restricted beyond what is necessary for the purposes of a fair trial.Art. 56Everyone shall have the right to legal defence whenever his rights or legitimate interests are violated or endangered. He shall have the right to be accompanied by legal counsel when appearing before an agency of the State.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Țara:
  Bulgaria

  Чл. 30 [...] (4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.(5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена. Чл. 31 [...] (2) Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание.(3) Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.(4) Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието.Чл. 56Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник.

 • European Convention on Human Rights - Article 6
  Țara:
  Austria

  Article 6 – Right to a fair trial

  1 In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

  2 Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.

  3 Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

  a to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him;

  b to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;

  c to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;

  d to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

  e to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Țara:
  Austria

  Artikel 6 (2) Bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, daß der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig ist.

0 results found

0 results found

0 results found