eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Článok 39 - Právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu

Článok 39 - Právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu

1. Každý občan Únie má právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci toho štátu. 2. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení vo všeobecných, priamych a slobodných voľbách tajným hlasovaním.

 • Text:

  Článok 39 sa uplatňuje za podmienok ustanovených v zmluvách, v súlade s článkom 52 ods. 2 charty. Preto článok 39 ods. 1 zodpovedá právu zaručenému v článku 20 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pozri tiež právny základ v článku 22 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na prijatie podrobností na výkon tohto práva) a odsek 2 tohto článku zodpovedá článku 14 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. Článok 39 ods. 2 preberá základné zásady volebného systému v demokratickej spoločnosti.

  Source:
  Úradný vestník Európskej únie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Ďalej uvedené vysvetlivky boli pôvodne pripravené pod vedením predsedníctva konventu, ktorý vypracoval návrh Charty základných práv Európskej únie. Boli aktualizované pod vedením predsedníctva Európskeho konventu so zreteľom na úpravy, ktoré urobil tento konvent k textu charty (najmä k článkom 51 a 52), a vývoj práva Únie. Hoci tieto vysvetlivky nie sú ako také právne záväzné, predstavujú cenný nástroj výkladu, ktorý je určený na objasnenie ustanovení charty.

0 results found

53 results found

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Country:
  Lithuania

  Article 33. Citizens shall have the right to participate in the government of the State both directly and through their democratically elected representatives, as well as the right to enter into the State service of the Republic of Lithuania under equal conditions. Article 34. Citizens who, on the day of the election, have reached 18 years of age, shall have the electoral right. The right to be elected shall be established by the Constitution of the Republic of Lithuania and by the election laws. Citizens who are recognised as incapable by a court shall not participate in elections.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  33 straipsnis. Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą. 34 straipsnis. Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę. Teisę būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai. Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Country:
  Latvia

   101. (..) Local governments shall be elected by Latvian citizens and citizens of the European Union who permanently reside in Latvia. Every citizen of the European Union who permanently resides in Latvia has the right, as provided by law, to participate in the work of local governments. (..)

 • Latvijas Republikas Satversme
  Country:
  Latvia

  101. (..) Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. (..)

 • Law on Elections to the European Parliament
  Country:
  Latvia

  Section 1This Law shall prescribe the procedures by which elections to the European Parliament shall take place in the Republic of Latvia. Section 2(1) In the Republic of Latvia the following shall have the right to elect the European Parliament:1) a Latvian citizen; and2) a citizen of the European Union who is not a Latvian citizen, but who resides in the Republic of Latvia.(2) A person who on polling day has reached 18 years of age has the right to vote if information regarding this person has been entered in the electoral register in Latvia and none of the restrictions referred to in Section 3 of this Law applies to such person.Section 3In the Republic of Latvia the following persons do not have the right to elect the European Parliament:1) persons who according to the procedures prescribed by law are recognised as lacking the capacity to act;2) persons who are serving sentences in places of deprivation of liberty; and3) persons who do not have the right to vote in the Member State of the European Union of which they are citizens.

 • Constitution of the Italian Republic
  Country:
  Italy

  Art. 48. Any citizen, male or female, who has attained majority, is entitled to vote. The vote is personal and equal, free and secret. The exercise thereof is a civic duty.
  The law lays down the requirements and modalities for citizens residing abroad to exercise their right to vote and guarantees that this right is effective. A constituency of Italians abroad shall be established for elections to the Houses of Parliament; the number of seats of such constituency is set forth in a constitutional provision according to criteria established by law. The right to vote cannot be restricted except for civil incapacity or as a consequence of an irrevocable penal sentence or in cases of moral unworthiness as laid down by law. Art. 56. The Chamber of deputies is elected by direct and universal suffrage. (...)Art. 58. Senators are elected by universal and direct ballot by voters who are twenty-five years of age. (...)

 • European Parliament Elections (Amendment) Act 2004
  Country:
  Ireland

  to contribute to the support of the infirm, the

 • Act C of 1997 on Electoral Procedure
  Country:
  Hungary

  Pursuant to the Constitution of the Republic of Hungary, suffrage is universal and equal; voting is direct and secret. To ensure that the exercise of the right to vote, the process of elections, referendums and popular initiatives shall be democratic and based on proper guarantees, the Parliament shall make the following law: (...)

 • Magyarország Alaptörvénye
  Country:
  Hungary

  XXIII. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) (1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
  (2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
  […]
  (6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Country:
  Hungary

  Article XXIII (Freedom and Responsibility) (1) Every adult Hungarian citizen shall have the right to vote and to be voted for in elections of Members of the National Assembly, of local government representatives and mayors and of Members of the European Parliament.
  (2) Every adult citizen of another Member State of the European Union with residence in Hungary shall have the right to vote and to be voted for in elections of local government representatives and mayors and of Members of the European Parliament.
  […]
  (6) Those disenfranchised by a court for a criminal offence or limited mental capacity shall not have the right to vote and to be voted for. Citizens of another Member State of the European Union with residence in Hungary shall not have the right to be voted for if they have been excluded from the exercise of this right in their country pursuant to the law, a court decision or an authority decision of their State of citizenship.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Country:
  Greece

  Article 51(3). The Members of Parliament shall be elected through direct, universal and secret ballot by the citizens who have the right to vote, as specified by law. The law cannot abridge the right to vote except in cases where a minimum age has not been attained or in cases of legal incapacity or as a result of irrevocable criminal conviction for certain felonies. [...] (5). The exercise of the right to vote is compulsory [...]

 • To Σύνταγμα της Ελλάδας
  Country:
  Greece

  Το Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 51 (3) Oι βoυλευτές εκλέγoνται με άμεση, καθoλική και μυστική ψηφoφoρία από τoυς πoλίτες πoυ έχoυν εκλoγικό δικαίωμα, όπως νόμoς oρίζει. O νόμoς δεν μπoρεί να περιoρίσει τo εκλoγικό δικαίωμα παρά μόνo αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατo όριo ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιoπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης πoινικής καταδίκης για oρισμένα εγκλήματα.[...] (5) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Country:
  Germany

  Article 38 (2) Any person who has attained the age of eighteen shall be entitled to vote; any person who has attained the age of majority may be elected.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Country:
  Germany

  Artikel 38 (2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt.

 • Constitution of Finland
  Country:
  Finland

  Section 14 Electoral and participatory rights (...) Every Finnish citizen and every other citizen of the European Union resident in Finland, having attained eighteen years of age, has the right to vote in the European Parliamentary elections, as provided by an Act.

 • Election Act (714/1998; amendments up to 218/2004 included)
  Country:
  Finland

  Section 2 — Right to voteIn parliamentary elections, the Presidential election and European Parliamentary elections, every Finnish citizen is entitled to vote provided the person has reached the age of 18 not later than on the day of the election. In the Presidential election, the voting age must be reached not later than on the day of the first round of the Presidential election.In European Parliamentary elections, a citizen of another European Union Member State is also entitled to vote provided the person has reached the age of 18 not later than on the day of the election and whose municipality of residence referred to in the Municipality of Residence Act (201/1994) is in Finland provided the person has not lost the right to vote in European elections in the country of which he/she is a citizen (home state).Provisions regarding the right to vote in municipal electionsare laid down in the Constitution and the Municipalities Act.Voting by proxy is not allowed.

 • Suomen perustuslaki
  Country:
  Finland

  14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet (...) Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa asuvalla muulla Euroopan unionin kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa sen mukaan kuin lailla säädetään.

 • Euroopa Parlamendi valimise seadus
  Country:
  Estonia

  § 4. Hääletamis- ja kandideerimisõigus
  (1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimiste päevaks saanud 18-aastaseks.
  (2) Hääletamisõigus on Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul (edaspidi Euroopa Liidu kodanik):
  1) kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
  2) kelle püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister);
  3) kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud.
  (3) Hääleõiguslik ei ole isik, kes on:
  1) valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
  2) kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.
  (4) Kandideerimisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäeval vähemalt 21-aastane.
  (5) Kandideerimisõigus on Euroopa Liidu kodanikul:
  1) kes on valimispäeval vähemalt 21-aastane;
  2) kelle püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse;
  3) kellelt tema päritoluriigis ei ole kandideerimisõigust ära võetud.
  (6) Euroopa Parlamendi liikmeks ei või kandideerida:
  1) isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
  2) isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust;
  3) tegevväelane.
  (7) Isik võib samadel Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ja kandideerida ainult ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.

 • European Parliament Election Act
  Country:
  Estonia

  § 4. Right to vote and stand as candidate.
  (1) Estonian citizens who have attained 18 years of age by election day shall have the right to vote.
  (2) A citizen of the European Union who is not an Estonian national (hereinafter citizen of the European Union) shall have the right to vote if:
  1) he or she has attained 18 years of age by election day;
  2) his or her permanent residence is in Estonia, i.e. the address details of his or her residence have been entered in the Estonian population register (hereinafter population register);
  3) he or she has not been deprived of the right to vote in his or her home Member State.
  (3) A person shall not have the right to vote if:
  1) he or she is divested of the active legal capacity with regard to the right to vote;
  2) he or she has been convicted of a crime by a court and is serving sentence in a penal institution.
  (4) Estonian citizens who have attained 21 years of age by election day shall have the right to stand as candidates.
  (5) A citizen of the European Union shall have the right to stand as a candidate if:
  1) he or she has attained at least 21 years of age by election day;
  2) his or her permanent residence is in Estonia, i.e. the address details of his or her residence have been entered in the population register;
  3) he or she has not been deprived of the right to stand as a candidate in his or her home Member State.
  (6) The following persons shall not stand as candidates for the European Parliament:
  1) a person who has been divested of his or her active legal capacity with regard to the right to vote;
  2) a person who has been convicted of a crime by a court and is serving sentence in a penal institution;
  3) a person in active service in the Defence Forces.
  (7) A person may vote or stand as a candidate only in one Member State of the European Union in the same elections to the European Parliament.

 • Danmarks Riges Grundlov
  Country:
  Denmark

  § 29. Stk. 1. Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og har nået den i stk. 2 omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret. Stk. 2. Valgretsalderen er den, som har opnået flertal ved folkeafstemning i overensstemmelse med lov af 25. marts 1953. Ændring af den til enhver tid gældende valgretsalder kan ske ved lov. Et af folketinget vedtaget forslag til en sådan lov kan først stadfæstes af kongen, når bestemmelsen om ændring af valgretsalderen i overensstemmelse med § 42, stk. 5, har været undergivet en folkeafstemning, der ikke har medført bestemmelsens bortfald.
  § 30. Stk. 1. Valgbar til folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af folketinget.
  § 31. Stk. 1. Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg.
  § 33. Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed.

0 results found

0 results found

0 results found