eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 12 - Mötes- och föreningsfrihet

Artikel 12 - Mötes- och föreningsfrihet

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet på alla nivåer, särskilt på det politiska, fackliga och medborgerliga området, vilket innebär rätten för var och en att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.

2. De politiska partierna på unionsnivå ska bidra till att unionsmedborgarnas politiska vilja kommer till uttryck.

 • Text:

  1. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel motsvarar bestämmelserna i artikel 11 i Europakonventionen, vilken har följande lydelse:
  `1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.
  2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Denna artikel hindrar inte att det för medlemmar av de väpnade styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen görs lagliga inskränkningar i utövandet av de nämnda rättigheterna.`
  Bestämmelserna i artikel 12.1 har samma innebörd som bestämmelserna i Europakonventionen men större räckvidd, eftersom de kan tillämpas på alla nivåer, även den europeiska nivån. Enligt artikel 52.3 i stadgan får begränsningarna av denna rättighet inte vara mer omfattande än de som kan betraktas som lagliga enligt artikel 11.2 i Europakonventionen.
  2. Rättigheten bygger även på artikel 11 i gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter.
  3. Punkt 2 i denna artikel motsvarar artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen.

  Source:
  Europeiska unionens officiella tidning C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Förklaringarna utarbetades ursprungligen på initiativ av presidiet för det konvent som utarbetade Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. De har uppdaterats på initiativ av Europeiska konventets presidium mot bakgrund av de justeringar av stadgetexten som gjorts av det senare konventet (särskilt artiklarna 51 och 52) samt unionsrättens vidare utveckling. Även om förklaringarna inte i sig har rättslig status, utgör de ett värdefullt tolkningsverktyg avsett att klargöra stadgans bestämmelser.

0 results found

65 results found

 • European Convention on Human Rights - Article 11
  Land:
  Austria

  Article 11

  1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

  2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights
  other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.

 • Federal Act on the Financing of Political Parties (Political Parties Act 2012 – PartG)
  Land:
  Austria

  § 1. (Constitutional provision) (1) The existence and diversity of political parties are key elements of the Republic of Austria's democratic order (Art. 1 of the Constitution of Republic of Austria, Federal Law Gazette No. 1/1930). (2) A political party is a permanently organised association which, through common activities, aims at comprehensively influencing the national decisionmaking process, in particular by participating in elections for general representative bodies and the European Parliament, and whose constitution has been deposited with the Federal Ministry of the Interior. (3) Political parties may be freely established, unless the Constitution of Republic of Austria provides otherwise. Their activities shall not be subject to any restrictions by particular legal provisions. (4) The political parties shall resolve on their constitutions, which they shall deposit with the Federal Ministry of the Interior. The political party shall obtain legal personality upon deposit of the constitution. The constitutions shall be published by the political parties on the Internet in an appropriate manner. The constitutions shall, in particular, contain details of 1. the executive bodies or officers of the party and their power of representation, with a manager or managing body, a members’ meeting and a supervisor or supervisory body having to be provided for in any event, 2. the rights and obligations of the members, 3. the structure of the party, 4. provisions on the voluntary dissolution of the political party. (5) Political parties can notify the Federal Ministry of the Interior of their voluntary dissolution. (6) The Court of Audit can, by federal legislation, be delegated the duty 1. to accept statements of accounts of political parties and campaigning parties that are not political parties and the related audit opinions, audit and publish them, appoint auditors for the audit of the statements of accounts and publish the amounts for the support of parties, campaign expenses and donations that were changed due to inflation adjustment, 2. to require legal entities under its supervision to disclose legal transactions with political parties or with undertakings in which a political party or an affiliated organisation or branch of a party that has its own legal personality or a campaigning party that is not a political party holds an interest and to publish such information on its website, 3. to take possession of donations that political parties or campaigning parties that are not political parties or members of parliament or candidates who stood for elections on a list of candidates submitted by a political party received improperly, keep them in safe custody, list them in the report on its activities and forward them to institutions serving charitable or scientific purposes, and 4. to submit the documents to the competent authority in the event of suspected violations by political parties or campaigning parties that are not political parties or affiliated organisations or branches of a party with their own legal personality or of suspected violations by a member of parliament or candidate who stood for elections on a list of candidates submitted by a political party of accountability obligations or prohibitionsagainst the acceptance of donations or restrictions on campaign expenses.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Land:
  Austria

  Artikel 11 (1) Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen, einschließlich des Rechts, zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten. (2) Die Ausübung dieser Rechte darf keinen anderen Einschränkungen unterworfen werden als den vom Gesetz vorgesehenen, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen und öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral oder des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind. Dieser Artikel verbietet nicht, daß die Ausübung dieser Rechte durch Mitglieder der Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung gesetzlichen Einschränkungen unterworfen wird.

 • Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
  Land:
  Austria

  Artikel 12 Die österreichischen Staatsbürger haben das Recht, sich zu versammeln und Vereine zu bilden. Die Ausübung dieser Rechte wird durch besondere Gesetze geregelt.

 • The Basic Law on the General Rights of Nationals
  Land:
  Austria

  Article 12 Austrian nationals have the right of assembly and to constitute associations. The exercise of these rights will be prescribed in special laws.

0 results found

0 results found