eu-charter

Listina základních práv EU

Článek 12 - Svoboda shromažďování a sdružování

Článek 12 - Svoboda shromažďování a sdružování

 1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti politické, odborové či občanské, což zahrnuje právo každého zakládat na ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do nich.
 2. Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie.
 • Text:
  1. Odstavec 1 tohoto článku odpovídá článku 11 EÚLP, který zní:

   „1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich.

   2. Na výkon těchto práv nemohou být uvalena žádná omezení kromě těch, která stanoví zákon a jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. Tento článek nebrání uvalení zákonných omezení na výkon těchto práv příslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy.“

   Smysl odstavce 1 tohoto článku 12 je stejný jako v EÚLP, ale jeho rozsah je širší, neboť jej lze uplatňovat na všech úrovních, včetně evropské. V souladu s čl. 52 odst. 3 Listiny nesmějí omezení tohoto práva překročit omezení považovaná podle čl. 11 odst. 2 EÚLP za zákonná.

  2. Toto právo je rovněž založeno na článku 11 Charty základních sociálních práv pracovníků Společenství.
  3. Odstavec 2 tohoto článku odpovídá čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.
  Source:
  Úřední věstník Evropské unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Tato vysvětlení byla původně vyhotovena pod vedením prezídia Konventu, který vypracoval Listinu základních práv Evropské unie. Byla aktualizována pod vedením prezídia Evropského konventu s ohledem na změny návrhu znění Listiny provedené Konventem (zejména článků 51 a 52) a na vývoj práva Unie. Ačkoliv sama nemají právní závaznost, jsou cenným výkladovým nástrojem pro vyjasnění ustanovení Listiny.

0 results found

66 results found

 • Bundesgesetz über die Finanzierung politischer Parteien (Parteiengesetz 2012 – PartG)
  Země:
  Austria

  § 1. (Verfassungsbestimmung) (1) Die Existenz und die Vielfalt politischer Parteien sind wesentliche Bestandteile der demokratischen Ordnung der Republik Österreich (Art. 1 B-VG, BGBl. Nr. 1/1930). (2) Eine politische Partei ist eine dauernd organisierte Verbindung, die durch gemeinsame Tätigkeit auf eine umfassende Beeinflussung der staatlichen Willensbildung, insbesondere durch die Teilnahme an Wahlen zu allgemeinen Vertretungskörpern und dem Europäischen Parlament, abzielt und deren Satzung beim Bundesministerium für Inneres hinterlegt ist. (3) Die Gründung politischer Parteien ist frei, sofern bundesverfassungsgesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Ihre Tätigkeit darf keiner Beschränkung durch besondere Rechtsvorschriften unterworfen werden. (4) Die politischen Parteien haben Satzungen zu beschließen, die sie beim Bundesministerium für Inneres zu hinterlegen haben. Dieses hat dazu ein öffentlich einsehbares Verzeichnis zu führen, das den Namen der politischen Partei und das Datum der Hinterlegung der Satzung zu enthalten hat. Mit der Hinterlegung der Satzung erlangt die politische Partei Rechtspersönlichkeit. Die Satzungen sind von den politischen Parteien in geeigneter Weise im Internet zu veröffentlichen. Die Satzung hat insbesondere Angaben zu enthalten über die 1. Organe der Partei und deren Vertretungsbefugnis, wobei jedenfalls ein Leitungsorgan, eine Mitgliederversammlung und ein Aufsichtsorgan vorgesehen sein müssen, 2. Rechte und Pflichten der Mitglieder, 3. Gliederung der Partei, 4. Bestimmungen über die freiwillige Auflösung der politischen Partei. (5) Politische Parteien können dem Bundesministerium für Inneres ihre freiwillige Auflösung bekanntgeben. (6) Dem Rechnungshof kann durch Bundesgesetz die Aufgabe übertragen werden, 1. Rechenschaftsberichte politischer Parteien sowie wahlwerbender Parteien, die keine politischen Parteien sind, und Prüfungsvermerke dazu entgegen zu nehmen, diese zu kontrollieren und zu veröffentlichen, Wirtschaftsprüfer für die Prüfung von Rechenschaftsberichten zu bestellen sowie die durch Valorisierung geänderten Beträge für Parteienförderung, Wahlwerbungsausgaben und Spenden kundzumachen, 2. seiner Kontrolle unterliegende Rechtsträger aufzufordern, Rechtsgeschäfte mit politischen Parteien oder mit Unternehmen, an der eine politische Partei oder eine nahestehende Organisation oder Gliederungen einer Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, oder eine wahlwerbende Partei, die keine politische Partei ist, beteiligt sind, bekannt zu geben und diese Informationen auf seiner Website zu veröffentlichen, 3. Spenden, die Parteien oder wahlwerbende Parteien, die keine politische Parteien sind, oder Abgeordnete oder Wahlwerber, die auf einem von einer politischen Partei eingebrachten Wahlvorschlag kandidiert haben, in unzulässiger Weise erhalten haben, entgegen zu nehmen, zu verwahren, in seinem Tätigkeitsbericht anzuführen sowie an Einrichtungen weiterzuleiten, die mildtätigen oder wissenschaftlichen Zwecken dienen, und 4. im Falle von vermuteten Verstößen politischer Parteien oder wahlwerbender Parteien, die keine politischen Parteien sind, oder nahestehender Organisationen oder Gliederungen einer Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, oder von vermuteten Verstößen eines Abgeordneten oder Wahlwerbers, der auf einem von einer politischen Partei eingebrachten Wahlvorschlag kandidiert hat, gegen Rechenschaftspflichten oder gegen Annahmeverbote von Spenden oder gegen Beschränkungen der Wahlwerbungskosten, die Unterlagen an die zuständige Behörde zu übermitteln.

 • European Convention on Human Rights - Article 11
  Země:
  Austria

  Article 11

  1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

  2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights
  other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.

 • Federal Act on the Financing of Political Parties (Political Parties Act 2012 – PartG)
  Země:
  Austria

  § 1. (Constitutional provision) (1) The existence and diversity of political parties are key elements of the Republic of Austria's democratic order (Art. 1 of the Constitution of Republic of Austria, Federal Law Gazette No. 1/1930). (2) A political party is a permanently organised association which, through common activities, aims at comprehensively influencing the national decisionmaking process, in particular by participating in elections for general representative bodies and the European Parliament, and whose constitution has been deposited with the Federal Ministry of the Interior. (3) Political parties may be freely established, unless the Constitution of Republic of Austria provides otherwise. Their activities shall not be subject to any restrictions by particular legal provisions. (4) The political parties shall resolve on their constitutions, which they shall deposit with the Federal Ministry of the Interior. The political party shall obtain legal personality upon deposit of the constitution. The constitutions shall be published by the political parties on the Internet in an appropriate manner. The constitutions shall, in particular, contain details of 1. the executive bodies or officers of the party and their power of representation, with a manager or managing body, a members’ meeting and a supervisor or supervisory body having to be provided for in any event, 2. the rights and obligations of the members, 3. the structure of the party, 4. provisions on the voluntary dissolution of the political party. (5) Political parties can notify the Federal Ministry of the Interior of their voluntary dissolution. (6) The Court of Audit can, by federal legislation, be delegated the duty 1. to accept statements of accounts of political parties and campaigning parties that are not political parties and the related audit opinions, audit and publish them, appoint auditors for the audit of the statements of accounts and publish the amounts for the support of parties, campaign expenses and donations that were changed due to inflation adjustment, 2. to require legal entities under its supervision to disclose legal transactions with political parties or with undertakings in which a political party or an affiliated organisation or branch of a party that has its own legal personality or a campaigning party that is not a political party holds an interest and to publish such information on its website, 3. to take possession of donations that political parties or campaigning parties that are not political parties or members of parliament or candidates who stood for elections on a list of candidates submitted by a political party received improperly, keep them in safe custody, list them in the report on its activities and forward them to institutions serving charitable or scientific purposes, and 4. to submit the documents to the competent authority in the event of suspected violations by political parties or campaigning parties that are not political parties or affiliated organisations or branches of a party with their own legal personality or of suspected violations by a member of parliament or candidate who stood for elections on a list of candidates submitted by a political party of accountability obligations or prohibitionsagainst the acceptance of donations or restrictions on campaign expenses.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Země:
  Austria

  Artikel 11 (1) Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen, einschließlich des Rechts, zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten. (2) Die Ausübung dieser Rechte darf keinen anderen Einschränkungen unterworfen werden als den vom Gesetz vorgesehenen, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen und öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral oder des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind. Dieser Artikel verbietet nicht, daß die Ausübung dieser Rechte durch Mitglieder der Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung gesetzlichen Einschränkungen unterworfen wird.

 • Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
  Země:
  Austria

  Artikel 12 Die österreichischen Staatsbürger haben das Recht, sich zu versammeln und Vereine zu bilden. Die Ausübung dieser Rechte wird durch besondere Gesetze geregelt.

 • The Basic Law on the General Rights of Nationals
  Země:
  Austria

  Article 12 Austrian nationals have the right of assembly and to constitute associations. The exercise of these rights will be prescribed in special laws.

0 results found

0 results found