FRA
5
March
2014

Naistevastane vägivald: Euroopa Liitu hõlmav uuring Tulemuste kokkuvõte

Naistevastane vägivald kahjustab naiste peamisi põhiõigusi, näiteks väärikust, õiguskaitse kättesaadavust ja soolist võrdõiguslikkust. Näiteks on iga kolmas naine kogenud alates 15. eluaastast füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda; iga viies naine on kogenud jälitamist; iga teine naine on kogenud ühel või mitmel kujul seksuaalset ahistamist.
See näitab ulatuslikku väärkohtlemist, mis mõjutab naiste elu, kuid millest võimudele süstemaatiliselt ei teatata. Ametlikes andmetes ei kajastu seega naistevastase vägivalla tegelik ulatus. FRA uuring on esimene naistevastase vägivalla uuring Euroopa Liidu 28 liikmesriigis. See põhineb intervjuudel, mis tehti kogu Euroopa Liidus 42 000 naisega, kellelt küsiti nende füüsilise, seksuaalse ja psühholoogilise vägivalla kogemuse kohta, sh intiimpartneri vägivalla (koduvägivalla) juhtumid. Samuti küsiti jälitamise, seksuaalse ahistamise ja selle kohta, mis roll on uuel tehnoloogial naiste väärkohtlemises. Peale selle küsiti vastajatelt lapsepõlves kogetud vägivalla kohta. Üksikasjalike tulemuste põhjal soovitab FRA meetmeid naistevastase vägivallaga seotud eri valdkondades ja muude valdkondade kui kitsalt kriminaalõiguse kaasamist, näiteks tööhõive ja tervishoid ning uued tehnoloogiad.