Belgium, Declaration to revise the Constitution

Author(s)
Benjamin Dalle
Publication month
April
Publication day
26
Publication Year
2019
The Charter was mentioned by the political party CD&V in a discussion in a plenary meeting of the Belgian Senate on 26 April 2019 concerning the bringing up-to-date of Title II of the Belgian Constitution on Belgians and their rights during the next legislature. The party explains that certain fundamental rights that are included in the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union, are not or not entirely protected by the Belgian Constitution because most articles of Title II have remained unchanged since the adoption of the Belgian Constitution in 1831.
Quote: “(…) de visie van CD&V. Een groot deel van onze voorstellen hebben betrekking op de actualisering van titel II van de Grondwet over de Belgen en hun rechten. (…) Deze bepalingen van titel II dateren uit 1831 en geven blijk van een 19e eeuwse visie over grondrechten. Hoewel de grondwetgever vanaf 1970 door toevoeging van enkele nieuwe bepalingen een aantal nieuwe rechten heeft erkend, zijn de meeste artikelen van titel II ongewijzigd gebleven sinds de aanneming en bekrachtiging ervan door het Nationaal Congres in 1831. Daardoor zijn bepaalde grondrechten, gewaarborgd door het EVRM en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, daarin niet geïntegreerd. Ik denk bijvoorbeeld aan het verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling en bestraffing, het recht op een eerlijk proces, de waarborgen bij vrijheidsberoving, het recht op eigendom, de vrijheid van geweten en levensbeschouwing. Die rechten zijn niet of onvolledig gewaarborgd in de Belgische Grondwet. Dat geldt ook voor het meest fundamentele recht dat er bestaat: het recht op leven.”
Translation of quote: “(…) The vision of the CD&V. A large part of our proposals relate to the updating of Title II of the Constitution on Belgians and their rights. (…) These provisions of Title II date from 1831 and reflect a 19th-Century vision on fundamental rights. Although the Constitution has recognised a number of new rights from the addition of some new provisions since 1970, most of the Articles of Title II have remained unchanged since their adoption and ratification by the National Congress in 1831. As a result, certain fundamental rights guaranteed by the ECHR and the Charter of Fundamental Rights of the European Union, are not integrated therein. I am thinking, for example, of the prohibition of torture and inhuman and degrading treatment and punishment, the right to a fair trial, the guarantees of deprivation of liberty, the right to property, freedom of conscience and philosophy of life. These rights are not or not fully guaranteed in the Belgian Constitution. That also applies to the most fundamental right that exists: the right to life.”