Закон за защита на личните данни

Body: 

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. (2) Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. (3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Този закон се прилага за обработването на лични данни със: 1. автоматични средства; 2. неавтоматични средства, когато тези данни съставляват или са предназначени да съставляват част от регистър. (...)

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Bulgaria