eu-charter

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

1. cikk- Az emberi méltóság

1. cikk- Az emberi méltóság

Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

 • Text:

  Az emberi méltóság nem csupán egy az alapjogok közül, de a többi alapjog kiinduló pontjául is szolgál. Az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata preambulumában rögzítette az emberi méltóságot. `Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon.` A C-377/98. sz. Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács ügyben 2001. október 9-én hozott ítéletében (EBHT 2001., I-7079., indokolás: 70–77. pont) a Bíróság megerősítette, hogy az emberi méltóság alapjoga az uniós jog részét képezi.
  Ebből következően egyetlen, a Chartában megállapított jog sem gyakorolható úgy, hogy az mások emberi méltóságát sértené, továbbá az emberi méltóság az e Chartában megállapított jogok lényegi tartalmának része. Ezért akkor is tiszteletben kell tartani, ha az adott jog maga korlátozott terjedelmű.

  Source:
  Magyarázatok az Alapjogi Chartához
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Az alábbi magyarázatok eredetileg az Európai Unió Alapjogi Chartáját kidolgozó Konvent elnökségének irányításával kerültek megfogalmazásra. A magyarázatok naprakésszé tétele az Európai Konvent elnökségének felelőssége mellett, az elnökségnek a Charta szövegéhez (nevezetesen az 51. és 52. cikkéhez) tett kiigazításainak megfogalmazása, valamint az uniós jog további fejlődése fényében történt. Bár a magyarázatok nem bírnak jogi erővel, az értelmezés értékes eszközei, amelyek célja a Charta rendelkezéseinek megvilágítása.
 • Zubair Haqbin v Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court, Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:956
 • Zubair Haqbin v Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:468
 • Swedish Match AB v Secretary of State for Health
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:938
 • Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova and Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:801
 • Denis Raugevicius
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:616
 • Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:514
 • Request for an abstract review of constitutionality made by a Group of Members of the Parliament.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • X v the Finnish Immigration Service
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration, Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FI:KHO:2018:52
 • Swedish Match AB v Secretary of State for Health
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:241
 • Appellant: The Republic of Slovenia, Ministry of the Interior; Other party: international protection applicant.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of the Republic of Slovenia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration, Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:SI:VSRS:2018:I.UP.10.2018.

40 results found

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Ország:
  Latvia

  95. The State shall protect human honour and dignity. Torture or other cruel or degrading treatment of human beings is prohibited. No one shall be subjected to inhuman or degrading punishment. (…)

 • Latvijas Republikas Satversme
  Ország:
  Latvia

  95. Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam. (…)

 • Constitution of the Italian Republic
  Ország:
  Italy

  Article 3. All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal and social conditions. It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an economic or social nature which constrain the freedom and equality of citizens, thereby
  impeding the full development of the human person and the effective participation of all workers in the political, economic and social organisation
  of the country. Art. 41. Private economic enterprise is free. It may not be carried out against the common good or in such a manner that could damage safety, liberty and human dignity. (...)

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Ország:
  Italy

  Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. (...)

 • Constitution of Ireland
  Ország:
  Ireland

  Preamble: We, the people of Éire, (...) seeking to promote the common good, with due observance of Prudence, Justice and Charity, so that the dignity and freedom of the individual may be assured, true social order attained, (...)

 • Magyarország Alaptörvénye
  Ország:
  Hungary

  II. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG)Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Ország:
  Hungary

  Article II (Freedom and Responsibility)Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment of conception.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Ország:
  Greece

  Article 2 (1)Respect and protection of the value of the human being constitute the primary obligations of the State [...]; Article 7(2) Torture, any bodily maltreatment, impairment of health or the use of psychological violence, as well as any other offence against human dignity are prohibited and punished as provided by law [...]; Article 106 (2) Private economic initiative shall not be permitted to develop at the expense of freedom and human dignity, or to the detriment of the national economy. [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Ország:
  Greece

  Άρθρο 2.(1).Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. [...] Άρθρο 7(2).Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει. [...] Άρθρο 106 (2).Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.[...]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Ország:
  Germany

  Article 1 (1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority. (2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights as the basis of every community, of peace and of justice in the world. (...)

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Ország:
  Germany

  Artikel 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. (...)

 • Constitution of Finland
  Ország:
  Finland

  Section 1 The Constitution (...) The constitution of Finland is established in this constitutional act. The constitution shall guarantee the inviolability of human dignity and the freedom and rights of the individual and promote justice in society. (...). Section 7 The right to life, personal liberty and integrity (...) No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treated in a manner violating human dignity (...) Section 9 Freedom of movement (...) The right of foreigners to enter Finland and to remain in the country is regulated by an Act. A foreigner shall not be deported, extradited or returned to another country, if in consequence he or she is in danger of a death sentence, torture or other treatment violating human dignity. Section 19 The right to social security (...) Those who cannot obtain the means necessary for a life of dignity have the right to receive indispensable subsistence and care. (...)

 • Suomen perustuslaki
  Ország:
  Finland

  1 § Valtiosääntö (...) Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. (...). 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (...) Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. (...) 9 § Liikkumisvapaus (...) Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. 19 § Oikeus sosiaaliturvaan (...) Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. (...)

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Ország:
  Estonia

  Article 10. The rights, freedoms and duties set out in this chapter do not preclude other rights, freedoms and duties which arise from the spirit of the Constitution or are in accordance therewith, and which are in conformity with the principles of human dignity, social justice and democratic government founded on the rule of law.

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Ország:
  Estonia

  § 10. Käesolevas peatükis loetletud õigused, vabadused ja kohustused ei välista muid õigusi, vabadusi ega kohustusi, mis tulenevad põhiseaduse mõttest või on sellega kooskõlas ja vastavad inimväärikuse ning sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Ország:
  Bulgaria

   [Preamble] We, the Members of the Seventh Grand National Assembly, guided by our desire to express the will of the people of Bulgaria [...] by holding as the highest principle the rights, dignity and security of the individual [...] Article 4 [...](2) The Republic of Bulgaria shall guarantee the life, dignity and rights of the individual and shall create conditions conducive to the free development of the individual and of civil society. Article 6(1) All persons are born free and equal in dignity and rights.[...]

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Ország:
  Bulgaria

  Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ [...] като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност [...] Чл. 4.(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

 • De Belgische Grondwet
  Ország:
  Belgium

  Artikel 23Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
  Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
  Die rechten omvatten inzonderheid :
  1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
  2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
  3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
  4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
  5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
  6° het recht op gezinsbijslagen.

 • La Constitution Belge
  Ország:
  Belgium

   Article 23 Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
  à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
  Ces droits comprennent notamment :
  1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
  2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
  3° le droit à un logement décent;
  4° le droit à la protection d'un environnement sain;
  5° le droit à l'épanouissement culturel et social ;
  6° le droit aux prestations familiales.

 • The Belgian Constitution
  Ország:
  Belgium

  Article 23 Everyone has the right to lead a life in keeping with human dignity.
  To this end, the laws, federate laws and rules referred to in Article 134 guarantee
  economic, social and cultural rights, taking into account corresponding obligations, and
  determine the conditions for exercising them.
  These rights include among others:
  1° the right to employment and to the free choice of an occupation within the context
  of a general employment policy, aimed among others at ensuring a level of employment
  that is as stable and high as possible, the right to fair terms of employment and to fair
  remuneration, as well as the right to information, consultation and collective negotiation;
  2° the right to social security, to health care and to social, medical and legal aid;
  3° the right to decent accommodation;
  4° the right to the protection of a healthy environment;
  5° the right to cultural and social fulfilment;
  6° the right to family allowances.

0 results found

0 results found