eu-charter

Charta základných práv Európskej únie

Článok 41 - Právo na dobrú správu vecí verejných

Článok 41 - Právo na dobrú správu vecí verejných

1. Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. 2. Toto právo zahŕňa najmä: a) právo každého na vypočutie pred prijatím akékohoľvek individuálneho opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať; b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania oprávnených záujmov dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva; c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. 3. Každý má právo na náhradu škody spôsobenej inštitúciami alebo zamestnancami Únie pri výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov. 4. Každý sa môže obrátiť na inštitúcie Únie v jednom z jazykov zmlúv a musí dostať odpoveď v rovnakom jazyku.

 • Text:

  Článok 41 je založený na existencii Únie, ktorá je založená na zásade právneho štátu, a ktorej charakteristické znaky boli rozvinuté v judikatúre obsahujúcej okrem iného dobrú správu vecí verejných ako všeobecnú právnu zásadu (pozri okrem iného rozsudok Súdu z 31. marca 1992 vo veci C-255/90 P, Burban, Zb. 1992, s. I-2253, ako aj rozsudky Súdu prvého stupňa z 18. septembra 1995 vo veci T-167/94 Nölle, Zb. 1995, s. II-2589 a z 9. júla 1999 vo veci T-231/97 New Europe Consulting a. i., Zb. 1999, s. II-2403). Vyjadrenie tohto práva v prvých dvoch odsekoch vyplýva z judikatúry (rozsudok Súdu z 15. októbra 1987 vo veci 222/86 Heylens, Zb. 1987, s. 4097, bod 15, rozsudok z 18. októbra 1989 vo veci 374/87 Orkem, Zb. 1989, s. 3283, rozsudok z 21. novembra 1991 vo veci C-269/90 TU München, Zb. 1991, s. I-5469), ako aj rozsudky Súdu prvého stupňa zo 6. decembra 1994 vo veci T-450/93 Lisrestal, Zb. 1994, s. II-1177, z 18. septembra 1995 vo veci T-167/94 Nölle, Zb. 1995, s. II-2589) a pokiaľ ide o povinnosť odôvodniť rozhodnutia na článku 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pozri tiež právny základ v článku 298 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na prijatie legislatívnych aktov v záujme otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej administratívy).

  Odsek 3 opakovane priznáva právo v súčasnosti zaručené v článku 340 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Odsek 4 opakovane priznáva právo v súčasnosti zaručené v článku 20 ods. 2 písm. d) a v článku 25 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súlade s článkom 52 ods. 2 charty sa tieto práva uplatňujú za podmienok a v rámci obmedzení vymedzených v zmluvách.

  Právo na účinný prostriedok nápravy, ktorý je dôležitým aspektom tejto otázky, je zaručené v článku 47 tejto charty.

  Source:
  Úradný vestník Európskej únie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Ďalej uvedené vysvetlivky boli pôvodne pripravené pod vedením predsedníctva konventu, ktorý vypracoval návrh Charty základných práv Európskej únie. Boli aktualizované pod vedením predsedníctva Európskeho konventu so zreteľom na úpravy, ktoré urobil tento konvent k textu charty (najmä k článkom 51 a 52), a vývoj práva Únie. Hoci tieto vysvetlivky nie sú ako také právne záväzné, predstavujú cenný nástroj výkladu, ktorý je určený na objasnenie ustanovení charty.
 • T-Systems Magyarország Zrt. and BKK Budapesti Közlekedési Központ v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:373
 • NKT Verwaltungs GmbH and NKT A/S v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:385
 • Luxaviation SA v Ministre de l'Environnement
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:228
 • HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. and Others v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:240
 • Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Eighth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:96
 • European Commission v Gmina Miasto Gdynia and Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:192
 • Google Ireland Limited v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:141
 • Gabriel Amisi Kumba v Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:57
 • Alex Kande Mupompa v Council of the European Union.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:60
 • Compañía de Tranvías de la Coruña, SA v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:35

0 results found

0 results found

0 results found

0 results found