За агенцията за основните права (FRA)

Ние сме независим център за справка и високи постижения за насърчаване и защита на правата на човека в ЕС.
Ние съдействаме за подобряване на условията на живот и труд в Европа. Защитаваме основните права на всички хора, които живеят в Европа.

Млади мъже и жени с различен цвят на кожата

Основните права са достояние на всички в ЕС. Няма значение кои сте, какви са убежденията ви или какви житейски избори правите.

    Ние подпомагаме насърчаването и защитата на тези права, включително правата ви на:

    • недискриминация въз основа на възраст, увреждане или етнически произход
    • защита на личните ви данни
    • достъп до правосъдие

    Работим със заинтересованите страни на местно и международно равнище. Нашият екип представя основани на доказателства констатации и съвети на органите, отговорни за изготвянето на политики и вземането на решения.