Czech Republic / Constitutional Court / II. ÚS 3436/14

Plaintiffs: Pham Hung Long, Hoang Quang Huy, Nguyen Van Nam, Nguyen Van Tuan, Le Anh Hung, Bui Dinh Chien, Nguyen Van Thang, Le Thi Mai, Le Van Thuyen, Vu Van Cuong, Pham Xuan Kiet, Nguyen Van Hien, Duong Van Tue, Khuc Tien Toan, Le Van Nam, Nguyen Van Huy, Dao Van Hong, Bui Thi Anh, Nguyen Van Ben
Policy area
Justice, freedom and security
Deciding body type
National Court/Tribunal
Deciding body
Constitutional Court
Type
Decision
Decision date
19/01/2016
ECLI (European case law identifier)
CZ:US:2016:2.US.3436.14.1
 • Czech Republic / Constitutional Court / II. ÚS 3436/14

  Key facts of the case: 

  The plaintiffs, citizens of Vietnam, signed a contract of employment and were then forced for a year to perform hard work in the forest. They got no wage and they could not leave because they were threatened. Afterwards, the plaintiffs reported this to the Police, but neither the Police nor the Public Prosecutor’s Office (Státní zastupitelství) started criminal proceedings for formal reasons, even though this was likely a case of human trafficking. After exhausting all other legal options, the plaintiffs filed a constitutional complaint. The plaintiffs claimed that there was a breach of a right to a fair trial, equality, human dignity and the right not to perform forced or compulsory labour. The Police and the Public Prosecutor’s Office claimed that they followed the correct procedure as allegedly no criminal offences had been committed.

  The Constitutional Court stated that there was a high probability that human trafficking had been committed. Therefore the investigation of the Police and the Public Prosecutor’s Office should have been exhaustive, not negligent. This duty arises not only from the importance of the right to personal freedom, but also from EU law commitments, especially Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and Article 5 of the Charter. 

  Outcome of the case: 

  The Constitutional Court stated that the process of the authorities involved in criminal proceedings was negligent. The authorities involved in criminal proceedings must proceed exhaustively, especially when the interests at stake are so important (such as life, personal freedom etc.). Also, the proceedings must be free of arbitrariness. Therefore the Constitutional Court annulled the decisions of the authorities involved in criminal proceedings and ordered them to judge the case again.

   

 • Paragraphs referring to EU Charter

  24. From requirements (that were expressed e.g. in the decision in the case of Isayeva, Yusupova and Bazayeva v Russia from 24 February 2005, No. 57947/00, § 209-213) in this case the Constitutional Court in this case finds a lack of carefulness and thoroughness in the investigation. In this case we cannot ignore important commitments of the Czech Republic arising from EU law, and especially from EU Parliament and Council Directive No. 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/SVV. The mentioned directive sets out in its preamble – among other things – the following: ‘Trafficking in human beings is a serious crime, often committed within the framework of organised crime, a gross violation of fundamental rights and explicitly prohibited by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Preventing and combating trafficking in human beings is a priority for the Union and the Member States.’ (Article 1); ‘More rigorous prevention, prosecution and protection of victims’ rights are major objectives of this Directive. This Directive also adopts contextual understandings of the different forms of trafficking and aims to ensure that every form of tracking is tackled by means of the most efficient measures.’ (Article 7); ‘This Directive respects fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and especially human dignity, the prohibition of slavery, forced labour and trafficking in human beings, the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, the rights of the child, the right to liberty and security, freedom of expression and information, the protection of personal data, the right to an effective remedy and to a fair trial and the principles of the legality and proportionality of criminal offences and penalties. In particular, this Directive seeks to ensure full respect for those rights and principles and must be implemented accordingly.’ (Article 33) In accordance with this, the directive contains measures ‘to ensure the success of investigations and prosecutions of human trafficking offences’ (Article 15). The prohibition of slavery and the performance of forced or compulsory labour is also set out in Article 5 of the Charter. The Czech Republic’s commitments under international law were recently broadened, when the United Nation’s Convention Against Transnational Organised Crime (No. 75/2013 Coll. of International Treaties) and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, that supplements the aforementioned convention (No. 18/2015 Coll. of International Treaties) came into effect in the CR. 

 • Paragraphs referring to EU Charter (original language)

  24. Z požadavků (vyjádřených např. v rozsudku ve věci Isayeva, Yusupova a Bazayeva proti Rusku ze dne 24. 2. 2005 č. 57947/00, § 209-213) nicméně Ústavní soud v nyní projednávané věci postrádá zejména rys důkladnosti a dostatečnosti prověřování. V daném případě věci nelze přehlížet ani významné závazky, plynoucí v době vydání napadených rozhodnutí pro Českou republiku z práva Evropské unie, zejména ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. Uvedená směrnice ve své preambuli mimo jiné stanoví: "Obchodování s lidmi je závažný trestný čin, který je často páchán v rámci organizované trestné činnosti, představuje hrubé porušení základních práv a je výslovně zakázán Listinou základních práv Evropské unie. Prevence obchodování s lidmi a boj proti němu jsou pro Unii i její členské státy prioritou." (odst. 1); "Hlavními cíli směrnice jsou důslednější prevence a trestní stíhání případů obchodování s lidmi a ochrana práv obětí. Tato směrnice rovněž zohledňuje souvislosti různých forem obchodování s lidmi a má za cíl zajistit, aby byla každá z těchto forem potírána prostřednictvím co nejúčinnějších opatření." (odst. 7); "Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, především lidskou důstojnost, zákaz otroctví, nucené práce a obchodování s lidmi, zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, práva dítěte, právo na svobodu a bezpečnost, svobodu projevu a informací, ochranu osobních údajů, účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů. Cílem této směrnice je zejména zajistit plné dodržování těchto práv a zásad a v souladu s nimi musí být provedena" (odst. 33). V souladu s tím směrnice obsahuje opatření "v zájmu zajištění úspěšného vyšetřování a stíhání trestných činů obchodování s lidmi" (odst. 15). Zákaz otroctví a výkonu nucených nebo povinných prací je zakotven rovněž v čl. 5 Listiny základních práv Evropské unie. Závazky, které pro stát v této oblasti vyplývají z mezinárodního práva, byly v nedávné době aktuálně rozšířeny, když pro Českou republiku vstoupily v platnost Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (č. 75/2013 Sb. m. s.) a Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, který doplňuje uvedenou úmluvu (č. 18/2015 Sb. m. s.).