Netherlands / Amsterdam Court of Appeal / 200.057.048/01

Appellant v Google Netherlands B.V. and Google Inc.
Policy area
Information society
Deciding body type
National Court/Tribunal
Type
Decision
Decision date
31/03/2015
 • Netherlands / Amsterdam Court of Appeal / 200.057.048/01

  Key facts of the case:

  The appellant is prosecuted for hiring an assassin. He has been convicted but has appealed the decision. News media have covered the case and people can find out detailed information using Google Search and typing the name of appellant. The appellant demands that this data is erased or corrected, relying on the Data Protection Act in particular, which ensures the privacy of personal data.

  Outcome of the case:

  The Court of Appeal feels that the appellant is not entitled to the protection of his personal data, as he has, among other things, hired the assassin in cold blood, as was shown in a television programme (images having been made with a hidden camera) and as there is tremendous public upheaval. The Court of Appeal holds that the public at large has sufficient interest in being able to access the information, so that this prevails over the criminal’s privacy (public interest).

 • Paragraphs referring to EU Charter

  3.5. In its judgment, the Court takes the following perspective. Each person involved has the right of correction, erasure, or protection of data if they have been processed in a way which is irreconcilable with Directive 95/46/EC of the European Parliament and the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter: the Data Protection Directive). Being irreconcilable may not only be due to the fact that the date is inaccurate, but also inadequate, not to the point, or superfluous in view of the aims of their processing, because it has not been kept up to date, or because it is retained longer than necessary. The person involved may on the basis of their fundamental rights, laid down in Articles 7 and 8 of the Charter on the Fundamental Rights of the European Union (hereinafter: the Charter) demand that information referring to him or her is no longer made available to the public at large by means of laying them down in a list of results. However, this will not be the case if the interference in the fundamental rights of the person involved due to special reasons, such as the role that this person plays in public life, is justified by the prevailing interests of the public to get access to the information. This follows from the above-mentioned case Google vs Costeja. Reliance of the appellant on the Data Protection Act, which has been enacted to implement the Data Protection Directive, should be seen in this light.

  3.6. The Court finds that the appellant is prosecuted for a serious criminal act and has been convicted in the first instance. It is true that the appellant appealed against the decision, but he has not introduced any facts in the present lawsuit that change one’s views on the existence of the existing sentence. For the time being it should therefore be assumed that the publications which, as usual, have been the result of the public interest in this case, are due to the appellant’s own behaviour. The public generally has a major interest in being able to access information about serious crimes and therefore also about the prosecution and sentencing of the appellant. 

 • Paragraphs referring to EU Charter (original language)

  3.5.

  Het hof neemt bij de beoordeling van de onderhavige vordering het volgende tot uitgangspunt. Elke betrokkene heeft het recht tot rectificatie, uitwissing of afscherming van gegevens indien sprake is van een verwerking die onverenigbaar is met de richtlijn 95/46/EG van het Europees parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (verder: de Richtlijn persoonsgegevens). En dergelijke onverenigbaarheid kan niet enkel het gevolg zijn van onnauwkeurigheid van de gegevens maar ook omdat zij ontoereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn voor de doeleinden van de verwerking, omdat zij niet zijn bijgewerkt of omdat zij langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De betrokkene kan op basis van zijn door de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (verder: het handvest) gewaarborgde grondrechten verlangen dat op hem betrekking hebbende informatie niet meer via opneming in een resultatenlijst van het zoekmachine ter beschikking wordt gesteld van het grote publiek. Dit zal echter niet het geval zijn indien de inmenging in de grondrechten van de betrokkene wegens bijzondere redenen, zoals de rol die deze persoon in het openbare leven speelt, wordt gerechtvaardigd door het overwegende belang dat het publiek erbij heeft om toegang tot de informatie te krijgen. Een en ander volgt uit het hiervoor genoemde arrest Google vs Costeja. Het beroep van [appellant] op de Wet bescherming persoonsgegevens, welke wet is ingevoerd ter implementatie van de Richtlijn persoonsgegevens, dient in het licht van dit arrest te worden bezien.

   

  3.6.

  Het hof stelt vast dat [appellant] wordt vervolgd voor een ernstig strafbaar feit en daarvoor in eerste aanleg is veroordeeld. [appellant] is weliswaar in hoger beroep gegaan van het hiervoor vermelde strafvonnis, maar heeft in dit geding niets ingebracht wat op dit moment afdoet aan het bestaan van dit veroordelende vonnis. Vooralsnog moet daarom worden aangenomen dat de publicaties die daarvan, zoals gebruikelijk, het gevolg zijn geweest en de publieke belangstelling daarvoor, aan het eigen gedrag van [appellant] te wijten zijn. Het publiek heeft in het algemeen een groot belang om toegang te verkrijgen tot informatie omtrent ernstige delicten en dus ook omtrent de strafvervolging en veroordeling van [appellant