Netherlands / Council of State / ECLI:NL:RVS:2016:575

Secretary of State (Immigration) v Alien
Policy area
Justice, freedom and security
Deciding body type
National Court/Tribunal
Deciding body
Council of State
Type
Decision
Decision date
24/02/2016
ECLI (European case law identifier)
ECLI:NL:RVS:2016:575
 • Netherlands / Council of State / ECLI:NL:RVS:2016:575

  Key fats of the case: 

  On 2 February 2015 the Secretary of State for Immigration rejected a request of an alien to give him and his children, who are under age, a residence permit for a definite period of time in the Netherlands. The District Court annulled this decision on 7 September 2015 and stipulated that the Secretary should take a new decision. The Secretary of State appealed against the judgement. It is clear that Malta, and not the Netherlands, should deal with  the request, which has been filed in the Netherlands. The alien and his children should therefore be transferred to Malta. It is also clear that the alien has not proven that it is likely without doubt that a transfer to Malta is in conflict with Article 3 ECHR, which says that nobody should be subjected to torture or inhuman or degrading treatment. The alien says that this will be the case in Malta. The District Court agreed and held that it was not convinced that the Maltese authorities should not be asked guarantees about the shelter of the alien and his children, who are under age. The Council of State holds that is is true that there are major problems in terms of shelter, such as a lack of hygiene and personal safety, uncomfortable living circumstances due to the heat and inadequate ventilation. However, Maltese authorities pay special attention to vulnerable persons and they are received in separate open shelters. Children have a right to education and recreational activities. There is therefore no conflict with human dignitiy and the interests of children when the alien and his children are transferred to Malta (Article 1 and 24 of the Charter, among other things)

  Outcome of the case: 

  Malta provides sufficient safeguards in terms of special shelter to an alien and his children who are under age, so that a transfer is not in conflict with human dignity and the interests of children.

 • Paragraphs referring to EU Charter

  4.The paragraphs in the above-mentioned reports (Malta 2013 Country Report of the US State Department of April 2013, the report Universal Periodic Review: Malta, by the United Nations High Commissioner for Refugees of October 2013 and the National Country Report Malta in the Asylum Information Database (hereinafter: AIDA) [jn]) which are the basis for the judgement of the District Court state that, in many shelters, there is overpopulation and there are related problems such a lack of hygiene and inadequate ventilation, and shortages in construction and the location of these centres. Moreover, asylumseekers in open centers encounter problems to make sure an adequate standard of life, as daily allowances and social provisions are limited.

  However, the AIDA report also mentions that on the basis of the Maltese Reception of Asylum Seekers Regulation an assessment on an individual basis is carried out into the specific needs of vulnerable persons, among whom children who are under age, and that the interests of the child are of primary concern when implementing these Regulations. Suitable measures are taken as much as possible in order to safeguard the unity of groups of relatives and they are received in separate open shelters. Moreover, the above-mentioned Regulations lay down, among other things, the right of access of children to education and recreational activities.

  The alien has not submitted any information which can give rise to the assumption that this sort of shelter described above will not given to him and his children. Nor has he been able to support his opinion on the basis of his own experience. It is true that the AIDA report mentions that some vulnerable persons are not identified as being vulnerable, but the alien has not made likely that this risk will occur in the present case, as the Secretary of State has informed the Maltese authorities that the transfer concerns an alien with two children who are under age.

  The above shows that the alien has not made likely that he and his children, who are under age, run the risk of being received in shelters which can be compared to those which the aliens in the Tarakhel case had to face. Therefore the State Councils differs from the District Court and holds that there is no reason for the Secretary of State to obtain guarantees such as referred to in that case from the Malterse authorities before he may transfer the alien and his children who are under age and that a transfer without such guarantees imply a real risk of violating Article 3 ECHR.

  The appeal succeeds.

  . . .

  6.In the appellate case the alien relied on Article 1 of the Charter on the Fundamental Rights of the European Union (hereinafter: the Charter). He alleges that the circumstances in the Maltese shelters imply that the transfer is contrary to the right of respect for human dignity. Moreover, he claims that the Secretary of State has insufficiently taken into account the interests of the children and that there is a conflict with Article 24 of the Charter and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child, therefore.

  In view of what has been considered under 4. there is no reason for the judgement that the transfer of the alien and his children, who are under age, to Malta, is in conflict with the right to respect of human dignity or that the Secretary of State has insufficiently taken into account the interests of the children, when taking his position. Therefore the grounds of appeal fail. 

 • Paragraphs referring to EU Charter (original language)

  4. De passages in voormelde rapporten die de rechtbank aan haar oordeel ten grondslag heeft gelegd vermelden dat er in veel opvangcentra sprake is van overbevolking en daaraan gerelateerde problemen als een gebrek aan hygiëne en persoonlijke veiligheid, oncomfortabele leefomstandigheden door hitte en ontoereikende ventilatie, en tekortkomingen in de bouwkundige staat en de locatie van deze centra. Voorts ondervinden asielzoekers in open centra problemen om zich te verzekeren van een adequate levensstandaard nu dagelijkse toelagen en toegang tot sociale voorzieningen beperkt zijn.

  Het rapport van AIDA vermeldt echter eveneens dat op grond van de Maltese Reception of Asylum Seekers Regulations een evaluatie op individuele basis wordt uitgevoerd naar de bijzondere behoeften van kwetsbare personen, waaronder minderjarige kinderen, en dat bij het implementeren van deze Regulations de belangen van het kind het primaire uitgangspunt vormen. Voor zover mogelijk worden passende maatregelen genomen om de eenheid van familiegroepen te waarborgen en worden zij opgevangen in aparte open centra. Voorts is in voormelde Regulations onder meer het recht van kinderen op toegang tot onderwijs en recreatieve activiteiten vastgelegd.

  De vreemdeling heeft geen informatie overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat de laatstbeschreven wijze van opvang hem en zijn minderjarige kinderen niet zal worden geboden. Evenmin heeft hij met eigen ervaringen kunnen ondersteunen dat dit het geval zou zijn. Weliswaar vermeldt het rapport van AIDA dat sommige kwetsbare personen niet als kwetsbaar worden geïdentificeerd, maar niet aannemelijk is gemaakt dat dit risico in voorliggend geval bestaat, nu de staatssecretaris aan de Maltese autoriteiten heeft medegedeeld dat de overdracht een vreemdeling met twee minderjarige kinderen betreft.

  Uit het voorgaande volgt dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij en zijn minderjarige kinderen het risico lopen in opvangvoorzieningen terecht te komen die vergelijkbaar zijn met die waarmee de vreemdelingen in het arrest Tarakhel zich geconfronteerd zagen. Anders dan de rechtbank heeft overwogen bestaat dan ook geen grond voor het oordeel dat de staatssecretaris garanties als bedoeld in dat arrest van de Maltese autoriteiten dient te verkrijgen alvorens hij de vreemdeling en zijn minderjarige kinderen kan overdragen en dat overdracht zonder dergelijke garanties een reëel risico op schending van artikel 3 van het EVRM met zich brengt.

  De grief slaagt.

  6. In beroep heeft de vreemdeling een beroep gedaan op artikel 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), waarbij hij betoogt dat de omstandigheden in Maltese opvangcentra maken dat overdracht in strijd is met het recht op eerbiediging van de menselijke waardigheid. Voorts heeft hij betoogd dat de staatssecretaris onvoldoende oog heeft gehad voor de belangen van de kinderen en dat daarmee in strijd met artikel 24 van het Handvest en artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind is gehandeld.

  Gelet op hetgeen onder 4. is overwogen bestaat geen grond voor het oordeel dat overdracht van de vreemdeling en zijn minderjarige kinderen aan Malta strijd met het recht op eerbiediging van de menselijke waardigheid oplevert of dat de staatssecretaris de belangen van de kinderen onvoldoende bij zijn standpunt heeft betrokken. Reeds hierom falen de beroepsgronden.