You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 16 Трудът се гарантира и защитава от закона. Чл. 48 [...] (5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон.