You are here:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Country:
Poland

Art. 5Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.Art. 68(...) 4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.Art. 741. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.Art. 86Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.