You are here:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Country:
Sweden

2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 16 § Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag; 18 § (...) Forskningens frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag.