You are here:

Ustava Republike Slovenije

Country:
Slovenia

33. člen Zagotovljena je pravica do zasebne lastnine in dedovanja.

67. člen Zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Zakon določa način in pogoje dedovanja.

68. člen (Sprememba - datum razglasitve 14. 7. 1997; UL RS, št. 42/97 z dne 17. 7. 1997. Besedilo 68. člena Ustave RS, ki je bilo spremenjeno z Ustavnim zakonom o spremembi 68. člena Ustave RS (UZS68), se je pred spremembo glasilo: "Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon. Na zemljiščih tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti." Sprememba - datum razglasitve 7. 3. 2003; UL RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003. Besedilo 68. člena Ustave RS, ki je bilo spremenjeno z Ustavnim zakonom o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena Ustave RS (UZ3a, 47, 68), se je pred spremembo glasilo: "Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor, ob pogoju vzajemnosti. Zakon in mednarodno pogodbo iz prejšnjega odstavka sprejme Državni zbor z dvetretjinsko večino vseh poslancev.") Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.

69. člen Lastninska pravica na nepremičnini se lahko v javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon.