Ústava Slovenskej republiky

Body: 

Čl. 12 (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. (...)

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Slovakia