eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 31 - Rechtvaardige en billijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden

Artikel 31 - Rechtvaardige en billijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden

1. Iedere werknemer heeft recht op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden.
2. Iedere werknemer heeft recht op een beperking van de maximumarbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden, alsmede op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon.

 • Text:

  1. Lid 1 van dit artikel steunt op Richtlijn 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. Het is ook geïnspireerd op artikel 3 van het Europees Sociaal Handvest en op punt 19 van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werknemers, alsmede, wat het recht op waardigheid in het werk betreft, op artikel 26 van het herzien Europees Sociaal Handvest. Het begrip `arbeidsvoorwaarden` moet worden uitgelegd als in artikel 156 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

  2. Lid 2 is gebaseerd op Richtlijn 93/104/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd en op artikel 2 van het Europees Sociaal Handvest en punt 8 van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werknemers.

  Source:
  Publicatieblad van de Europese Unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Deze toelichtingen werden oorspronkelijk opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Conventie die het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft opgesteld. Zij zijn bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie, in het licht van de wijzigingen die door laatstgenoemde Conventie in het Handvest zijn aangebracht (met name in artikel 51 en 52) en van verdere ontwikkelingen in het recht van de Unie. Hoewel zij op zich geen juridische waarde hebben, vormen zij een waardevol hulpmiddel voor de interpretatie, bedoeld om de bepalingen van het Handvest te verduidelijken.
 • Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV v Tetsuji Shimizu.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:874
 • Stadt Wuppertal v Maria Elisabeth Bauer and Volker Willmeroth v Martina Broßonn
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:871
 • Ministerul Justiţiei and Tribunalul Botoşani v Maria Dicu.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:799
 • Gabriele Di Girolamo v Ministero della Giustizia
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:684
 • Torsten Hein v Albert Holzkamm GmbH & Co.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Advocate
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
 • Sindicatul Familia Constanţa and Others v Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:518
 • Sebastian W. Kreuziger v Land Berlin.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:339
 • Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV v Tetsuji Shimizu.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:338
 • Stadt Wuppertal v Maria Elisabeth Bauer and Volker Willmeroth v Martina Broßonn.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:337
 • Ministerul Justiţiei and Tribunalul Botoşani v Maria Dicu.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):

55 results found

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Land:
  Estonia

  Article 29. (…) Working conditions are overseen by the national government. (…)

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Land:
  Estonia

  § 29. (...) Töötingimused on riigi kontrolli all. (...)

 • Appendice D – Part II – Fundamental rights and freedoms
  URL:
  Appendice D – Part II – Fundamental rights and freedoms
  Land:
  Cyprus

  Article 26(1). Every person has the right to enter freely into any contract subject to such conditions, limitations or restrictions as are laid down by the general principles of the law of contract. A law shall provide for the prevention of exploitation by persons who are commanding economic power.(2). A law may provide for collective labour contracts of obligatory fulfilment by employers and workers with adequate protection of the rights of any person, whether or not represented at the conclusion of such contract.

 • Consolidation Danish Working Environment Act 2005
  Land:
  Denmark

  Part 1 - Objective and scope1. The provisions of this Act shall have effect with a view to creating: (a) a safe and healthy working environment which shall at any time be in accordance with the technical and social development of society, and (b) the basis on which the enterprises themselves will be able to solve questions relating to safety and health under the guidance of the employers' and workers' organisations, and under the guidance and supervision of the Danish Working Environment Authority.

 • Danmarks Riges Grundlov
  Land:
  Denmark

  § 75. Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.

 • The Constitutional Act of Denmark
  Land:
  Denmark

  Section 75 . Subsection 1. In order to advance the public interest, efforts shall be made to guarantee work for every able-bodied citizen on terms that will secure his existence.

 • ΜΕΡΟΣ 02: Περί των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών
  Land:
  Cyprus

  ΑΡΘΡΟΝ 26(1). Έκαστος έχει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως. Τούτο υπέκειται εις όρους, περιορισμούς ή δεσμεύσεις τιθεμένους επί τη βάσει των γενικών αρχών του δικαίου των συμβάσεων. Νόμος θέλει προβλέψει διά την πρόληψιν εκμεταλλεύσεως υπό προσώπων, άτινα διαθέτουσιν ιδιάζουσαν οικονομικήν ισχύν.2. Νόμος δύναται να ρυθμίση τας συλλογικάς συμβάσεις εργασίας, υποχρεωτικώς εφαρμοζομένας υπό των εργοδοτών και των εργαζομένων, προστατευομένων επαρκώς των δικαιωμάτων οιουδήποτε ατόμου αδιακρίτως της αντιπροσωπεύσεως τούτου κατά την σύναψιν τοιαύτης συμβάσεως.

 • Ustav Republike Hrvatske
  Land:
  Croatia

  Članak 56.
  Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život.
  Najduže radno vrijeme određuje se zakonom.
  Svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći.
  Zaposleni mogu imati, u skladu sa zakonom, udjela pri odlučivanju u poduzeću.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Land:
  Bulgaria

  Art. 16 Labour shall be guaranteed and protected by law. Art. 48 [...] (5) Workers and employees shall be entitled to healthy and non-hazardous working conditions, to guaranteed minimum pay and remuneration for the actual work performed, and to rest and leave, in accordance with conditions and procedures established by law. 

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Land:
  Croatia

  Article 56
  Each employee shall be entitled to remuneration enabling him/her to ensure a free and suitable life for himself/herself and his/her family.
  Maximum working hours shall be regulated by law.
  Each employee shall be entitled to a weekly rest and annual holidays with pay, and shall never waive these rights.
  Employees may, in conformity with law, participate in decision-making in their places of employment.

 • Labour Code
  Land:
  Bulgaria

   Chapter VI deals with Major Obligations of the Parties to the Employment Relationship, including working conditions.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Land:
  Bulgaria

  Чл. 16 Трудът се гарантира и защитава от закона. Чл. 48 [...] (5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон.

 • De Belgische Grondwet
  Land:
  Belgium

  Artikel 23.Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.Die rechten omvatten inzonderheid: 1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;(...)

 • La Constitution Belge
  Land:
  Belgium

  Article 23.Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.Ces droits comprennent notamment: 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; (...)

 • The Belgian Constitution
  Land:
  Belgium

  Article 23.Everyone has the right to lead a life in keeping with human dignity.
  To this end, the laws, federate laws and rules referred to in Article 134 guarantee
  economic, social and cultural rights, taking into account corresponding obligations, and
  determine the conditions for exercising them.
  These rights include among others:
  1° the right to employment and to the free choice of an occupation within the context
  of a general employment policy, aimed among others at ensuring a level of employment that is as stable and high as possible, the right to fair terms of employment and to fair
  remuneration, as well as the right to information, consultation and collective negotiation; (...)

0 results found

0 results found

0 results found