eu-charter

Charta základných práv Európskej únie

Článok 24 - Práva dieťaťa

Článok 24 - Práva dieťaťa

1. Deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho. Môžu slobodne vyjadrovať svoje názory. Tieto názory sa berú do úvahy pri otázkach, ktoré sa ich týkajú, s prihliadnutím na ich vek a vyspelosť.
2. Pri všetkých opatreniach prijatých orgánmi verejnej moci alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa.
3. Každé dieťa má právo na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a priamych stykov s obidvoma svojimi rodičmi, ak to nie je v rozpore s jeho záujmom.

 • Text:

  Tento článok je založený na Dohovore o právach dieťaťa, ktorý bol podpísaný v New Yorku 20. novembra 1989 a ratifikovaný všetkými členskými štátmi, najmä na jeho článkoch 3, 9, 12 a 13.

  Odsek 3 zohľadňuje skutočnosť, že ako súčasť vytvorenia priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti môžu právne predpisy Únie v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, s ohľadom na ktoré sa článkom 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prenášajú potrebné právomoci, zahŕňať najmä práva styku umožňujúce, že deti môžu pravidelne udržiavať osobné vzťahy a priamy kontakt s obidvoma rodičmi.

  Source:
  Úradný vestník Európskej únie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Ďalej uvedené vysvetlivky boli pôvodne pripravené pod vedením predsedníctva konventu, ktorý vypracoval návrh Charty základných práv Európskej únie. Boli aktualizované pod vedením predsedníctva Európskeho konventu so zreteľom na úpravy, ktoré urobil tento konvent k textu charty (najmä k článkom 51 a 52), a vývoj práva Únie. Hoci tieto vysvetlivky nie sú ako také právne záväzné, predstavujú cenný nástroj výkladu, ktorý je určený na objasnenie ustanovení charty.
 • V.М.А. v Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:1008
 • LW v Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:898
 • Kupás v. Hungary
  Decision date:
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (First Section)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Education, training, youth, sport
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2021:1028JUD002472017
 • Bundesrepublik Deutschland v SE
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:709
 • CG v The Department for Communities in Northern Ireland
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Free movement and equality
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:602
 • Complainant (anonymous Polish citizen) against the resolution (uznesenie) of the Regional Court in Trenčín no. 23 CoE 192/2016 of 24 August 2016 and the resolution of the Supreme Court of the Slovak Republic no. 2 Cdo 57/2017
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Municipal Council of Dve Mogili vs Administrative Court Ruse
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
 • SS v MCP
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:231
 • M. A. v État belge
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Irregular migration and return
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:197
 • A v Migrationsverket
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:168

55 results found

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Štát:
  Lithuania

  Article 26 (...) Parents and guardians shall, without restrictions, take care of the religious and moral education of their children and wards according to their own convictions.Article 38The family shall be the basis of society and the State.Family, motherhood, fatherhood and childhood shall be under the protection and care of the State.(...) The right and duty of parents is to bring up their children to be honest people and faithful citizens and to support them until they come of age.The duty of children is to respect their parents, to take care of them in their old age, and to cherish their heritage.Article 39 (...) Minors shall be protected by law.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Štát:
  Lithuania

  Article 26. Parents and guardians shall, without restrictions, take care of the religious and moral education of their children and wards according to their own convictions. Article 38. The family shall be the basis of society and the State. Family, motherhood, fatherhood, and childhood shall be under the protection and care of the State. The right and duty of parents shall be to bring up their children to be honest people and faithful citizens, and to support them until they reach the age of majority. The duty of children shall be to respect their parents, to take care of them in their old age, and to preserve their heritage. Article 39. Under-age children shall be protected by law.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Štát:
  Lithuania

  26 straipsnis. Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. 38 straipsnis. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą. 39 straipsnis. Nepilnamečius vaikus gina įstatymas.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Štát:
  Latvia

  110. The State shall protect and support marriage – a union between a man and a woman, the family, the rights of parents and rights of the child. The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence.

 • Latvijas Republikas Satversme
  Štát:
  Latvia

  110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.

 • Constitution of the Italian Republic
  Štát:
  Italy

  Art. 30. It is the duty and right of parents to support, raise and educate their children, even if born out of wedlock. In the case of incapacity of the parents, the law provides for the fulfilment of their duties. The law ensures such legal and social protection measures as are compatible with the rights of the members of the legitimate family to any children born out of wedlock. The law shall establish rules and constraints for the determination of paternity. Art. 31. (...) The Republic protects mothers, children and the young by adopting necessary provisions. Art. 34. Schools are open to everyone. Primary education, given for at least eight years, is compulsory and free of
  tuition. Capable and deserving pupils, including those lacking financial resources, have the right to attain the highest levels of education. The Republic renders this right effective through scholarships, allowances to families and other benefits, which shall be assigned through competitive examinations.

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Štát:
  Italy

  Art. 30. E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Art. 31 La Repubblica (...) Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 • Children Act 2001 (as amended)
  Štát:
  Ireland

  An act to make further provision in relation to The care, protection and control of children and, in particular, to replace the Children Act, 1908, and other enactments relating to juvenile offenders, to amend and extend The Child Care Act, 1991, and to provide for related matters.

 • Constitution of Ireland
  Štát:
  Ireland

  Article 42 (...) (5). In exceptional cases, where the parents for physical or moral reasons fail in their duty towards their children, the State as guardian of the common good, by appropriate means shall endeavour to supply the place of the parents, but always with due regard for the natural and imprescriptible rights of the child.

 • Constitution of Ireland
  Štát:
  Ireland

  Article 42A.1. The state recognises and affirms the natural and imprescriptible rights of all children and shall, as far as practicable, by its laws protect and
  vindicate those rights.
  Article 42A.2.1. In exceptional cases, where the parents, regardless of their marital status, fail in their duty towards their chidren to such extent that the safety or welfare of any of their children is likely to be prejudicially affected, the state as guardian of the common good shall, by proportionate means as provided by law, endeavour to supply
  the place of the parents, but always with due
  regard for the natural and imprescriptible rights of the child.
  Article 42A.2.2. Provision shall be made by law for the adoption of any child where the parents have failed for such a period of time as may be prescribed by law in their duty towards the child and where the best interests of the child so require.
  Article 42A.3 Provision shall be made by law for the voluntary placement for adoption and the adoption of any child.
  Article 42A.4.1. Provision shall be made by law that in the resolution of all proceedings – i brought by the state, as guardian of the
  common good, for the purpose of
  preventing the safety and welfare of any
  child from being prejudically affected, or
  ii concerning the adoption, guardianship or
  custody of, or access to, any child,
  the best interests of the child shall be the
  paramount consideration.
  Article 42A.4.2. Provision shall be made by law for securing, as far as practicable, that in all proceedings referred to in subsection 1° of this section in respect of any child who is capable of forming his or her own
  views, the views of the child shall be ascertained and given due weight having regard to the age and maturity of the child. Article 44.2.4. Legislation providing state aid for schools shall not discriminate between schools under the management of different religious denominations, nor be such as to affect prejudicially the right of any child to attend a school receiving public money
  without attending religious instruction at that
  school. Article 45.4.2. The state shall endeavour to ensure that the strength and health of workers, men and women, and the tender age of children shall not be abused
  and that citizens shall not be forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their sex, age or strength.

 • Magyarország Alaptörvénye
  Štát:
  Hungary

  L) cikk (Alapvetés)
  (1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. […]

  XV. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) […] (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.

  XVI. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) (1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.
  (2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.
  (3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.
  (4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.

  XXX. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) […] (2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Štát:
  Hungary

  Article L (Foundation) (1) Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man and a woman
  established by voluntary decision, and the family as the basis of the survival of the nation. Family ties shall be based on marriage or the relationship between parents and children. […]

  Article XV (Freedom and Responsibility) […] (5) By means of separate measures, Hungary shall protect families, children, women, the elderly and those living with disabilities.

  Article XVI (Freedom and Responsibility) (1) Every child shall have the right to the protection and care necessary for his or her proper physical, mental and moral development.
  (2) Parents shall have the right to choose the upbringing to be given to their children.
  (3) Parents shall be obliged to take care of their minor children. This obligation shall include the provision of schooling for their children.
  (4) Adult children shall be obliged to take care of their parents if they are in need.

  Article XXX (Freedom and Responsibility) […] (2) For persons raising children, the extent of their contribution to covering common needs must be determined while taking the costs of raising children into consideration.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Štát:
  Greece

  Article 21 (1). The family, being the cornerstone of the preservation and the advancement of the Nation, as well as marriage, motherhood and childhood, shall be under the protection of the State (2). Families with many children, disabled war and peace-time veterans, war victims, widows and orphans, as well as persons suffering from incurable bodily or mental ailments are entitled to the special care of the State [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Štát:
  Greece

  Άρθρο 21(1). Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του 'Εθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. (2). Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. [...]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Štát:
  Germany

  Article 6 (3) Children may be separated from their families against the will of their parents or guardians only pursuant to a law, and only if the parents or guardians fail in their duties or the children are otherwise in danger of serious neglect. (...) (5) Children born outside of marriage shall be provided by legislation with the same opportunities for physical and mental development and for their position in society as are enjoyed by those born within marriage.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Štát:
  Germany

  Artikel 6 (...) (3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. (...) (5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

 • Constitution of Finland
  Štát:
  Finland

  Section 6 Equality (...) Children shall be treated equally and as individuals and they shall be allowed to influence matters pertaining to themselves to a degree corresponding to their level of development. Section 12 Freedom of expression and right of access to information Everyone has the freedom of expression. Freedom of expression entails the right to express, disseminate and receive information, opinions and other communications without prior prevention by anyone. More detailed provisions on the exercise of the freedom of expression are laid down by an Act. Provisions on restrictions relating to pictorial programmes that are necessary for the protection of children may be laid down by an Act. Section 19 The right to social security (...) Everyone shall be guaranteed by an Act the right to basic subsistence in the event of unemployment, illness, and disability and during old age as well as at the birth of a child or the loss of a provider. The public authorities shall guarantee for everyone, as provided in more detail by an Act, adequate social, health and medical services and promote the health of the population. Moreover, the public authorities shall support families and others responsible for providing for children so that they have the ability to ensure the wellbeing and personal development of the children. (...)

 • Suomen perustuslaki
  Štát:
  Finland

  6 § Yhdenvertaisuus (...) Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. 12 § Sananvapaus ja julkisuus Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. 19 § Oikeus sosiaaliturvaan (...) Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. (...)

 • Child Protection Act
  Štát:
  Estonia

  § 2. Purpose of Act
  This Act shall be established in order to form behaviour and way of life which value and promote the development of children in the society, to create a supporting environment for children, to set the best interests of children as primary consideration, to improve the quality of life of children, to support the comprehensive development of children and to ensure the necessary assistance and care in a timely manner for children whose health and well-being is in danger in conformity with the United Nations Convention on the Rights of the Child and the optional protocols thereto (hereinafter the convention) and the EU Charter of Fundamental Rights and other relevant legislation.
  § 3. Scope of application of Act
  (1) The provisions of this Act shall be applied to state and local government agencies and the officials thereof, legal persons in public and private law and natural persons who are in contact with children and child protection in their activities.
  (2) For the purposes of this Act, a child means every human being below the age of eighteen years. If the age of a person is unknown and there is reason to believe that the person is below the age of eighteen years, the person shall be deemed to be a child until proven otherwise.

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Štát:
  Estonia

  Article 26. Everyone is entitled to inviolability of his or her private and family life. Government agencies, local authorities, and their officials may not interfere with any person’s private or family life, except in the cases and pursuant to a procedure provided by law to protect public health, public morality, public order or the rights and freedoms of others, to prevent a criminal offence, or to apprehend the offender.
  Article 27. The family, which is fundamental to the preservation and growth of the nation and which constitutes the foundation of society, enjoys the protection of the government.
  Spouses have equal rights.
  Parents have the right and the duty to raise their children and to provide for them.
  The protection of parents and children is provided by law.
  The family is required to provide for its members who are in need.

0 results found

0 results found