You are here:

Artikel 24 - Rechte des Kindes

 1. Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt.
 2. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
 3. Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.

 • CJEU Case C-129/18 / Opinion
  SM v Entry Clearance Officer, UK Visa Section
  Decision date:
  26 Feb 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:140
 • CJEU Case C-147/17 / Judgment
  Sindicatul Familia Constanţa and Others v Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
  Decision date:
  20 Nov 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:926
 • CJEU Case C-393/18 PPU / Jugdment
  UD v XB
  Decision date:
  17 Okt 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:835
 • Spain / Civil Chamber of the Supreme Court / ATS 10945/2018
  Mrs. Olga vs Administration of Justice
  Decision date:
  17 Okt 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Civil Chamber of the Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Public Health
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI: ES:TS:2018:10945A
 • CJEU Case C-652/16 / Judgment
  Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova and Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  04 Okt 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:801
 • CJEU Case C-393/18 PPU / Opinion
  UD v XB
  Decision date:
  20 Sep 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:749
 • CJEU Case C-221/17 / Opinion
  M.G. Tjebbes and Others v Minister van Buitenlandse Zaken
  Decision date:
  12 Jul 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:572
 • Ireland / High Court / [2018] IEHC 403
  Muraview & anor -v- The Minister for Justice and Equality & ors
  Decision date:
  04 Jul 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Borders and Visa
 • CJEU Case C-147/17 / Opinion
  Sindicatul Familia Constanţa and Others v Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
  Decision date:
  28 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:518
 • CJEU Case C-652/16 / Opinion
  Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  28 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:514

57 results found

 • Constitution of the Republic of Poland

  URL:
  Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 48.1. Parents shall have the right to rear their children in accordance with their own convictions. Such upbringing shall respect the degree of maturity of a child as well as his freedom of conscience and belief and also his convictions.2. Limitation or deprivation of parental rights may be effected only in the instances specified by statute and only on the basis of a final court judgment. Article 68(...) 3. Public authorities shall ensure special health care to children, pregnant women, handicapped people and persons of advanced age.(...) 5. Public authorities shall support the development of physical culture, particularly amongst children and young persons.Article 721. The Republic of Poland shall ensure protection of the rights of the child. Everyone shall have the right to demand of organs of public authority that they defend children against violence, cruelty, exploitation and actions which undermine their moral sense.2. A child deprived of parental care shall have the right to care and assistance provided by public authorities.3. Organs of public authority and persons responsible for children, in the course of establishing the rights of a child, shall consider and, insofar as possible, give priority to the views of the child.4. The competence and procedure for appointment of the Commissioner for Children's Rights shall be specified by statute.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Art. 48.1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Art. 68(...) 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.(...) 5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.Art. 72.1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.

 • Constitution of the Republic of Lithuania

  URL:
  Constitution of the Republic of Lithuania
  Country:
  Lithuania

  Article 26. Parents and guardians shall, without restrictions, take care of the religious and moral education of their children and wards according to their own convictions. Article 38. The family shall be the basis of society and the State. Family, motherhood, fatherhood, and childhood shall be under the protection and care of the State. The right and duty of parents shall be to bring up their children to be honest people and faithful citizens, and to support them until they reach the age of majority. The duty of children shall be to respect their parents, to take care of them in their old age, and to preserve their heritage. Article 39. Under-age children shall be protected by law.

 • Constitution of the Republic of Lithuania

  URL:
  Constitution of the Republic of Lithuania
  Country:
  Lithuania

  Article 26 (...) Parents and guardians shall, without restrictions, take care of the religious and moral education of their children and wards according to their own convictions.Article 38The family shall be the basis of society and the State.Family, motherhood, fatherhood and childhood shall be under the protection and care of the State.(...) The right and duty of parents is to bring up their children to be honest people and faithful citizens and to support them until they come of age.The duty of children is to respect their parents, to take care of them in their old age, and to cherish their heritage.Article 39 (...) Minors shall be protected by law.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija

  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  26 straipsnis. Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. 38 straipsnis. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą. 39 straipsnis. Nepilnamečius vaikus gina įstatymas.

 • Constitution of the Republic of Latvia

  URL:
  Constitution of the Republic of Latvia
  Country:
  Latvia

  110. The State shall protect and support marriage – a union between a man and a woman, the family, the rights of parents and rights of the child. The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence.

 • Latvijas Republikas Satversme

  URL:
  Latvijas Republikas Satversme
  Country:
  Latvia

  110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.

 • Constitution of the Italian Republic

  URL:
  Constitution of the Italian Republic
  Country:
  Italy

  Art. 30. It is the duty and right of parents to support, raise and educate their children, even if born out of wedlock. In the case of incapacity of the parents, the law provides for the fulfilment of their duties. The law ensures such legal and social protection measures as are compatible with the rights of the members of the legitimate family to any children born out of wedlock. The law shall establish rules and constraints for the determination of paternity. Art. 31. (...) The Republic protects mothers, children and the young by adopting necessary provisions. Art. 34. Schools are open to everyone. Primary education, given for at least eight years, is compulsory and free of tuition. Capable and deserving pupils, including those lacking financial resources, have the right to attain the highest levels of education. The Republic renders this right effective through scholarships, allowances to families and other benefits, which shall be assigned through competitive examinations.

 • Costituzione della Repubblica Italiana

  URL:
  Costituzione della Repubblica Italiana
  Country:
  Italy

  Art. 30. E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Art. 31 La Repubblica (...) Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 • Children Act 2001 (as amended)

  URL:
  Children Act 2001 (as amended)
  Country:
  Ireland

  An act to make further provision in relation to The care, protection and control of children and, in particular, to replace the Children Act, 1908, and other enactments relating to juvenile offenders, to amend and extend The Child Care Act, 1991, and to provide for related matters.

 • Constitution of Ireland

  URL:
  Constitution of Ireland
  Country:
  Ireland

  Article 42A.1. The state recognises and affirms the natural and imprescriptible rights of all children and shall, as far as practicable, by its laws protect and vindicate those rights. Article 42A.2.1. In exceptional cases, where the parents, regardless of their marital status, fail in their duty towards their chidren to such extent that the safety or welfare of any of their children is likely to be prejudicially affected, the state as guardian of the common good shall, by proportionate means as provided by law, endeavour to supply the place of the parents, but always with due regard for the natural and imprescriptible rights of the child. Article 42A.2.2. Provision shall be made by law for the adoption of any child where the parents have failed for such a period of time as may be prescribed by law in their duty towards the child and where the best interests of the child so require. Article 42A.3 Provision shall be made by law for the voluntary placement for adoption and the adoption of any child. Article 42A.4.1. Provision shall be made by law that in the resolution of all proceedings – i brought by the state, as guardian of the common good, for the purpose of preventing the safety and welfare of any child from being prejudically affected, or ii concerning the adoption, guardianship or custody of, or access to, any child, the best interests of the child shall be the paramount consideration. Article 42A.4.2. Provision shall be made by law for securing, as far as practicable, that in all proceedings referred to in subsection 1° of this section in respect of any child who is capable of forming his or her own views, the views of the child shall be ascertained and given due weight having regard to the age and maturity of the child. Article 44.2.4. Legislation providing state aid for schools shall not discriminate between schools under the management of different religious denominations, nor be such as to affect prejudicially the right of any child to attend a school receiving public money without attending religious instruction at that school. Article 45.4.2. The state shall endeavour to ensure that the strength and health of workers, men and women, and the tender age of children shall not be abused and that citizens shall not be forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their sex, age or strength.

 • Constitution of Ireland

  URL:
  Constitution of Ireland
  Country:
  Ireland

  Article 42 (...) (5). In exceptional cases, where the parents for physical or moral reasons fail in their duty towards their children, the State as guardian of the common good, by appropriate means shall endeavour to supply the place of the parents, but always with due regard for the natural and imprescriptible rights of the child.

 • Magyarország Alaptörvénye

  URL:
  Magyarország Alaptörvénye
  Country:
  Hungary

  L) cikk (Alapvetés) (1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. […] XV. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) […] (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. XVI. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) (1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. (2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. (3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását. (4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. XXX. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) […] (2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani.

 • The Fundamental Law of Hungary

  URL:
  The Fundamental Law of Hungary
  Country:
  Hungary

  Article L (Foundation) (1) Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man and a woman established by voluntary decision, and the family as the basis of the survival of the nation. Family ties shall be based on marriage or the relationship between parents and children. […] Article XV (Freedom and Responsibility) […] (5) By means of separate measures, Hungary shall protect families, children, women, the elderly and those living with disabilities. Article XVI (Freedom and Responsibility) (1) Every child shall have the right to the protection and care necessary for his or her proper physical, mental and moral development. (2) Parents shall have the right to choose the upbringing to be given to their children. (3) Parents shall be obliged to take care of their minor children. This obligation shall include the provision of schooling for their children. (4) Adult children shall be obliged to take care of their parents if they are in need. Article XXX (Freedom and Responsibility) […] (2) For persons raising children, the extent of their contribution to covering common needs must be determined while taking the costs of raising children into consideration.

 • Constitution of the Hellenic Republic

  URL:
  Constitution of the Hellenic Republic
  Country:
  Greece

  Article 21 (1). The family, being the cornerstone of the preservation and the advancement of the Nation, as well as marriage, motherhood and childhood, shall be under the protection of the State (2). Families with many children, disabled war and peace-time veterans, war victims, widows and orphans, as well as persons suffering from incurable bodily or mental ailments are entitled to the special care of the State [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας

  URL:
  Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Country:
  Greece

  Άρθρο 21(1). Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του 'Εθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. (2). Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. [...]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany

  URL:
  Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Country:
  Germany

  Article 6 (3) Children may be separated from their families against the will of their parents or guardians only pursuant to a law, and only if the parents or guardians fail in their duties or the children are otherwise in danger of serious neglect. (...) (5) Children born outside of marriage shall be provided by legislation with the same opportunities for physical and mental development and for their position in society as are enjoyed by those born within marriage.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

  URL:
  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Country:
  Germany

  Artikel 6 (...) (3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. (...) (5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

 • Constitution of Finland

  URL:
  Constitution of Finland
  Country:
  Finland

  Section 6 Equality (...) Children shall be treated equally and as individuals and they shall be allowed to influence matters pertaining to themselves to a degree corresponding to their level of development. Section 12 Freedom of expression and right of access to information Everyone has the freedom of expression. Freedom of expression entails the right to express, disseminate and receive information, opinions and other communications without prior prevention by anyone. More detailed provisions on the exercise of the freedom of expression are laid down by an Act. Provisions on restrictions relating to pictorial programmes that are necessary for the protection of children may be laid down by an Act. Section 19 The right to social security (...) Everyone shall be guaranteed by an Act the right to basic subsistence in the event of unemployment, illness, and disability and during old age as well as at the birth of a child or the loss of a provider. The public authorities shall guarantee for everyone, as provided in more detail by an Act, adequate social, health and medical services and promote the health of the population. Moreover, the public authorities shall support families and others responsible for providing for children so that they have the ability to ensure the wellbeing and personal development of the children. (...)

 • Suomen perustuslaki

  URL:
  Suomen perustuslaki
  Country:
  Finland

  6 § Yhdenvertaisuus (...) Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. 12 § Sananvapaus ja julkisuus Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. 19 § Oikeus sosiaaliturvaan (...) Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. (...)

6 results found

0 results found

2 results found

0 results found