eu-charter

Charta základných práv Európskej únie

Chartou základných práv Európskej únie sa do primárneho práva Únie zakotvila široká škála základných práv v prospech občanov a obyvateľov EÚ. Stala sa právne záväznou nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009.

Táto časť webovej lokality zahŕňa online nástroj Charterpedia, ktorý umožňuje jednoduchý prístup k informáciám o charte a jej ustanoveniach. Pri každom článku charty sa v tomto nástroji uvádza oficiálny výklad, súvisiaca európska a vnútroštátna judikatúra, ako aj zodpovedajúce ustanovenia vnútroštátneho ústavného práva a medzinárodného práva. Nájdete v ňom aj odkazy na odborné analýzy a súvisiace publikácie agentúry FRA.

Pôvodnú verziu vypracoval Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Agentúra FRA tento nástroj od roku 2009 prevádzkuje a neustále rozširuje.

Európska a vnútroštátna judikatúra je dostupná aj v databáze judikatúry.

DATABÁZA JUDIKATÚRY

0 total results found