eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Член 22 - Културно, религиозно и езиково многообразие

Член 22 - Културно, религиозно и езиково многообразие

Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие.

 • Text:

  Този член се основава на член 6 от Договора за Европейския съюз и на член 151, параграфи 1 и 4 от Договора за ЕО, заменени с член 167, параграфи 1 и 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в областта на културата. От друга страна, зачитането на културното и езиковото многообразие вече е постановено в член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Настоящият член се ръководи освен това и на Декларация № 11 от Заключителния акт на Договора от Амстердам относно статута на църквите и неконфесионалните организации, който е утвърден в член 17 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

  Source:
  Официален вестник на Европейския съюэ C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Дадените по-долу разяснения бяха подготвени първоначално под ръководството на президиума на Конвента, който изработи Хартата на основните права на Европейския съюз. Те бяха актуализирани под ръководството на президиума на Европейския конвент в светлината на внесените от този Конвент изменения в текста на Хартата (по-специално в членове 51 и 52), както и на развитието на правото на Съюза. Въпреки че тези разяснения сами по себе си нямат юридическа сила, те представляват ценно средство за тълкуване, което е предназначено да изясни разпоредбите на Хартата.

0 results found

43 results found

 • Ustav Republike Hrvatske
  Country:
  Croatia

  Članak 15.
  (1)U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina.
  (4)Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija.

  Članak 41.
  Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države.
  Vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Country:
  Bulgaria

  Art. 3. Bulgarian shall be the official language of the Republic. Art. 6. (1) All persons are born free and equal in dignity and rights.(2) All citizens shall be equal before the law. There shall be no privileges or restriction of rights on the grounds of race, national or social origin, ethnic self-identity, sex, religion, education, opinion, political affiliation, personal or social status or property status.Art. 11. [...] (4) There shall be no political parties on ethnic, racial or religious lines [...] Art. 13. (1) The practicing of any religion shall be unrestricted.(2) Religious institutions shall be separate from the State.(3) Eastern Orthodox Christianity shall be considered the traditional religion in the Republic of Bulgaria.(4) Religious institutions and communities, and religious beliefs shall not be used to political ends.Art. 36. (1) The study and use of the Bulgarian language shall be a right and an obligation of every Bulgarian citizen.(2) Citizens whose mother tongue is not Bulgarian shall have the right to study and use their own language alongside the compulsory study of the Bulgarian language.(3) The situations in which only the official language shall be used shall be established by law.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Country:
  Bulgaria

  Чл. 3. Официалният език в републиката е българският. Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.Чл. 11. [...] (4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.Чл. 13. (1) Вероизповеданията са свободни.(2) Религиозните институции са отделени от държавата.(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.Чл. 36. (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани. (2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език.(3) Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закона.

0 results found

0 results found

0 results found