eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 3 - Ret til respekt for menneskets integritet

Artikel 3 - Ret til respekt for menneskets integritet

 1. Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet.
 2. I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres:

a) frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser
b) forbud mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker
c) forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan
d) forbud mod reproduktiv kloning af mennesker.

 • Text:
  1. I dom af 9. oktober 2001, sag C-377/98, Kongeriget Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, Sml. I, s. 7079, præmis nr. 70 og 78, 79 og 80, stadfæstede Domstolen, at en grundlæggende ret til menneskelig værdighed er et element i EU-retten, og at den inden for lægevidenskab og biologi omfatter donors og modtagerens frie og informerede samtykke.
  2. Principperne i chartrets artikel 3 findes allerede i konventionen om menneskerettigheder og biomedicin, der blev vedtaget inden for rammerne af Europarådet (STE 164 og tillægsprotokol STE 168). Chartret skal ikke fravige disse principper og forbyder altså kun reproduktiv kloning. Den hverken tillader eller forbyder andre former for kloning. Den forhindrer altså ikke lovgiverne i at forbyde de øvrige former for kloning.
  3. Omtalen af racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker, tager sigte på situationer, hvor der tilrettelægges og gennemføres udvælgelsesprogrammer, der bl.a. indebærer steriliseringer, tvangsgraviditeter og etniske tvangsægteskaber, alt sammen handlinger, der betragtes som internationale forbrydelser i henhold til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, der blev vedtaget den 17. juli 1998 i Rom (jf. dennes artikel 7, stk. 1, litra g).
  Source:
  Den Europæiske Unions Tidende C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Disse forklaringer blev oprindelig udarbejdet under præsidiet for den forsamling, der udarbejdede chartret om grundlæggende rettigheder. De er blevet ajourført under Det Europæiske Konvents præsidiums ansvar i lyset af de udkast til tilpasninger, som konventet har foretaget i charterteksten (især i artikel 51 og 52) og videreudviklingen af EU-retten. Selv om forklaringerne ikke i sig selv har retskraft, udgør de et værdifuldt fortolkningsinstrument beregnet til nærmere præcisering af chartrets bestemmelser.

0 results found

47 results found

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Country:
  Bulgaria

   Article 29 [...] (2) No one shall be subjected to medical, scientific or other experimentation without his voluntary written consent.Article 52 [...] (4) No one shall be subjected to forcible medical treatment or sanitary measures except in circumstances established by law.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Country:
  Bulgaria

  Чл. 29. [...] (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.Чл. 52. [...] (4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.

 • De Belgische Grondwet
  Country:
  Belgium

  Art. 22bis(tweede wijziging)

  Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. (....)

 • La Constitution Belge
  Country:
  Belgium

  Art. 22bis (seconde modification)

  Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.(.....)

 • The Belgian Constitution
  Country:
  Belgium

  Article 22bis.Each child is entitled to have his or her moral, physical, mental and sexual integrity respected.(.....)

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Country:
  Austria

  Artikel 2 (1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.
  Artikel 3 Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
  Artikel 8 (1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. (2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

 • The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Country:
  Austria

  Article 2 (1) Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.
  Article 3 No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.
  Article 8 (1) Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence. (2) There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

0 results found

0 results found