eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 3 - Ret til respekt for menneskets integritet

Artikel 3 - Ret til respekt for menneskets integritet

 1. Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet.
 2. I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres:

a) frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser
b) forbud mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker
c) forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan
d) forbud mod reproduktiv kloning af mennesker.

 • Text:
  1. I dom af 9. oktober 2001, sag C-377/98, Kongeriget Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, Sml. I, s. 7079, præmis nr. 70 og 78, 79 og 80, stadfæstede Domstolen, at en grundlæggende ret til menneskelig værdighed er et element i EU-retten, og at den inden for lægevidenskab og biologi omfatter donors og modtagerens frie og informerede samtykke.
  2. Principperne i chartrets artikel 3 findes allerede i konventionen om menneskerettigheder og biomedicin, der blev vedtaget inden for rammerne af Europarådet (STE 164 og tillægsprotokol STE 168). Chartret skal ikke fravige disse principper og forbyder altså kun reproduktiv kloning. Den hverken tillader eller forbyder andre former for kloning. Den forhindrer altså ikke lovgiverne i at forbyde de øvrige former for kloning.
  3. Omtalen af racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker, tager sigte på situationer, hvor der tilrettelægges og gennemføres udvælgelsesprogrammer, der bl.a. indebærer steriliseringer, tvangsgraviditeter og etniske tvangsægteskaber, alt sammen handlinger, der betragtes som internationale forbrydelser i henhold til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, der blev vedtaget den 17. juli 1998 i Rom (jf. dennes artikel 7, stk. 1, litra g).
  Source:
  Den Europæiske Unions Tidende C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Disse forklaringer blev oprindelig udarbejdet under præsidiet for den forsamling, der udarbejdede chartret om grundlæggende rettigheder. De er blevet ajourført under Det Europæiske Konvents præsidiums ansvar i lyset af de udkast til tilpasninger, som konventet har foretaget i charterteksten (især i artikel 51 og 52) og videreudviklingen af EU-retten. Selv om forklaringerne ikke i sig selv har retskraft, udgør de et værdifuldt fortolkningsinstrument beregnet til nærmere præcisering af chartrets bestemmelser.

0 results found

47 results found

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Country:
  Latvia

  94. Everyone has the right to liberty and security of person. (..)

 • Latvijas Republikas Satversme
  Country:
  Latvia

  94. Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. 

 • Latvijas Republikas Satversme
  Country:

  94. Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. (..)

 • Constitution of the Italian Republic
  Country:
  Italy

  Art. 32. (...) No one may be obliged to undergo any health treatment except under the provisions of the law. The law may not under any circumstances violate the limits imposed by respect for the human person.

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  Country:
  Italy

   Art. 32. (...) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

 • Constitution of Ireland
  Country:
  Ireland

  Article 40.3(...) The State shall, in particular, by its laws protect as best it may from unjust attack and, in the case of injustice done, vindicate the life, person, good name, and property rights of every citizen.(...)

 • Magyarország Alaptörvénye
  Country:
  Hungary

  II. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz [...] III. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG)(1) [...] Tilos az emberkereskedelem. (2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni. (3) Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzési célú felhasználása, valamint az emberi egyedmásolás.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Country:
  Hungary

  Article II (Freedom and Responsibility) Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human dignity [...] Article III (Freedom and Responsibility) (1) [...] Trafficking in human beings shall be prohibited. (2) It shall be prohibited to perform medical or scientific experiment on human beings without their informed and voluntary consent. (3) Practices aimed at eugenics and the use of the human body or its parts for financial gain, as well as human cloning shall be prohibited.

 • Constitution of the Hellenic Republic
  Country:
  Greece

  Article 5 (2)All persons living within the Greek territory shall enjoy full protection of their life, honour and liberty irrespective of nationality, race or language and of religious or political beliefs. Exceptions shall be permitted only in cases provided by international law [...]

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Country:
  Greece

  Άρθρο 5(2). Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών πεπoιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπoνται στις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπει τo διεθνές δίκαιo [...]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Country:
  Germany

  Article 2 (1) Every person shall have the right to free development of his personality insofar as he does not violate the rights of others or offend against the constitutional order or the moral law. (2) Every person shall have the right to life and physical integrity. Freedom of the person shall be inviolable. These rights may be interfered with only pursuant to a law. Article 104 (1) Liberty of the person may be restricted only pursuant to a formal law and only in compliance with the procedures prescribed therein. Persons in custody may not be subjected to mental or physical mistreatment. (...)

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Country:
  Germany

  Artikel 2(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Artikel 104 (1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich mißhandelt werden. (...)

 • Civil Code
  Country:
  France

  Article 16.1Everyone has the right to respect for his body.The human body is inviolable.The human body, its elements and its products may not form the subject of a patrimonial right.[Article 16.1.1 was added in 2008 - no formal English translation available] Article 16-2 The court may prescribe any measures appropriate to prevent or put an end to an unlawful invasion of the human body or to unlawful dealings relating to its elements or products.[Article 16-2 was also modified by the 2008 legislation - no formal English translation of modification available.]Article 16-3 There shall be no invasion of the integrity of the human body except in case of "medical" (Act n° 99-641 of 27 July 1999) necessity for the person. The consent of the person concerned must be obtained previously except when his state necessitates a therapeutic intervention to which he is not able to assent.Article 16-4 Nobody may invade the integrity of mankind. Any eugenic practice which aims at organizing the selection of persons is forbidden. Without prejudice to researches aiming at preventing and treating genetic diseases, there may be no alteration of the genetic characters with a view to changing the descent of a person.Article 16-5 Agreements that have the effect of bestowing a patrimonial value to the human body, its elements or products are void.CHAPTER III - OF THE GENETIC STUDY OF THE PARTICULARS OF A PERSON AND OF THE IDENTIFICATION OF A PERSON OWING TO HIS GENETIC PRINTS (Act n° 94-653 of 29 July 1994)Article 16-10 A genetic study of the particulars of a person may be undertaken only for medical purposes or in the interest of scientific research . The consent of the person must be obtained before the carrying out of the study.Article 16-11 The identification of a person owing to his genetic prints may only be searched for within the framework of inquiries or investigations pending judicial proceedings or for medical purposes or in the interest of scientific research . In civil matters, that identification may be sought only in implementation of proof proceedings directed by the court seized of an action aiming either at establishing or at contesting a parental bond, or for getting or discontinuing subsidies. The consent of the person must be obtained previously and expressly. Where the identification is made for medical purposes or in the interest of scientific research, the consent of the person must be obtained previously.Article 16-12 Only persons whom have been authorized in such a way as prescribed by a decree in Conseil d'État are entitled to undertake identifications owing to genetic prints. In the framework of judicial proceedings, those persons must besides be registered in a list of judicial experts.Article 16-13 (Act n° 2002-303 of 4 March 2002).- No one may be discriminated against on the basis of his genetic features.

 • Code civil
  Country:
  France

  Article 16Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Article 16-1-1 Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.Article 16-2 Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.Article 16-3Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.Article 16-4 Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.Article 16-5 Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques.Article 16-10 L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.Article 16-11 L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.Article 16-12 Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.Article 16-13 Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.

 • Constitution of Finland
  Country:
  Finland

  Section 7 Right to life, personal liberty and integrity Everyone has the right to life, personal liberty, integrity and security. No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treated in a manner violating human dignity. The personal integrity of the individual shall not be violated, nor shall anyone be deprived of liberty arbitrarily or without a reason prescribed by an Act. A penalty involving deprivation of liberty may be imposed only by a court of law. (...)

 • Suomen perustuslaki
  Country:
  Finland

  7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. (...)

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Country:
  Estonia

  Article 18. (…) No one may be subjected to medical or scientific experiments against his or her free will.

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Country:
  Estonia

  § 18. (…) Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.

 • The Constitution of the Republic of Cyprus
  Country:
  Cyprus

  Article 7
  1. Every person has the right to life and corporal integrity.
  2. [Deleted]
  3. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary -
  (a) in defence of person or property against the infliction of aproportionate and otherwise unavoidable and irreparable evil;
  (b) in order to effect an arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;
  (c) in action taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.

 • Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Country:
  Cyprus

  ΑΡΘΡΟΝ 7
  1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ζωής και σωματικής ακεραιότητος.
  2. [Διαγράφηκε].
  3. Η αποστέρησης της ζωής δεν θεωρείται παράβασις του παρόντος άρθρου, οσάκις προέρχεται εκ της χρήσεως της απολύτως αναγκαίας βίας, ότε και όπως ο νόμος ορίζη:
  (α) επί αμύνης προσώπου ή περιουσίας προς αποτροπήν αναλόγου και άλλως αναποτρέπτου και ανεπανορθώτου κακού,
  (β) προς διενέργειαν συλλήψεως ή προς παρεμπόδισιν αποδράσεως προσώπου νομίμως κρατουμένου,
  (γ) επί πράξεως γενομένης προς σκοπόν καταστολής ταραχών ή στάσεως.

0 results found

0 results found