eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Член 3 - Право на неприкосновеност на личността

Член 3 - Право на неприкосновеност на личността

 1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.
 2. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:
  а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред;
  б) забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора;
  в) забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба;
  г) забраната на репродуктивното клониране на човешки същества;.
 • Text:
  1. В своето решение от 9 октомври 2001 г. по Дело С-377/98 Нидерландия с/у Европейския парламент и Съвета, ССП 2001, стр. I-7079, точки 70 и 78—80, Съдът потвърди, че основното право на неприкосновеност на личността е част от правото на Съюза и, в контекста на медицината и биологията, обхваща свободното и информирано съгласие на донора и реципиента.
  2. Принципите, посочени в член 3 от Хартата, вече са включени в Конвенцията за правата на човека и биомедицината, приета в рамките на Съвета на Европа, (ETS 164 и Допълнителен протокол ETS 168). Настоящата харта няма за цел да се отклони от тези разпоредби и следователно забранява само репродуктивното клониране. Тя нито разрешава, нито забранява другите форми на клониране. Следователно тя в никакъв случай не пречи на законодателя да забрани други форми на клониране.
  3.  Упоменаването на евгеничните практики, по-специално на онези, които имат за цел селекцията на хора, се отнася до хипотези, при които се организират и изпълняват програми за селекция, включващи например кампании за стерилизация, за принудителна бременност и задължителни етнически бракове, всички актове, които се приемат за международни престъпления от Устава на Международния наказателен съд, приет в Рим на 17 юли 1998 г. (вж. член 7, параграф 1, буква ж) от Устава).
  Source:
  Официален вестник на Европейския съюэ C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Дадените по-долу разяснения бяха подготвени първоначално под ръководството на президиума на Конвента, който изработи Хартата на основните права на Европейския съюз. Те бяха актуализирани под ръководството на президиума на Европейския конвент в светлината на внесените от този Конвент изменения в текста на Хартата (по-специално в членове 51 и 52), както и на развитието на правото на Съюза. Въпреки че тези разяснения сами по себе си нямат юридическа сила, те представляват ценно средство за тълкуване, което е предназначено да изясни разпоредбите на Хартата.

0 results found

47 results found

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Country:
  Bulgaria

   Article 29 [...] (2) No one shall be subjected to medical, scientific or other experimentation without his voluntary written consent.Article 52 [...] (4) No one shall be subjected to forcible medical treatment or sanitary measures except in circumstances established by law.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Country:
  Bulgaria

  Чл. 29. [...] (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.Чл. 52. [...] (4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.

 • De Belgische Grondwet
  Country:
  Belgium

  Art. 22bis(tweede wijziging)

  Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. (....)

 • La Constitution Belge
  Country:
  Belgium

  Art. 22bis (seconde modification)

  Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.(.....)

 • The Belgian Constitution
  Country:
  Belgium

  Article 22bis.Each child is entitled to have his or her moral, physical, mental and sexual integrity respected.(.....)

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Country:
  Austria

  Artikel 2 (1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.
  Artikel 3 Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
  Artikel 8 (1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. (2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

 • The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Country:
  Austria

  Article 2 (1) Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.
  Article 3 No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.
  Article 8 (1) Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence. (2) There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

0 results found

0 results found