eu-charter

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Artykuł 48 - Domniemanie niewinności i prawo do obrony

Artykuł 48 - Domniemanie niewinności i prawo do obrony

1. Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona zgodnie z prawem. 2. Każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do obrony.

 • Text:

  Artykuł 48 jest taki sam jak artykuł 6 ustępy 2 i 3 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w brzmieniu:

  `2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

  3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:

  a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżenia;

  b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;

  c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony – do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości;

  d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia;

  e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem używanym w sądzie.`.

  Zgodnie z artykułem 52 ustęp 3 prawo to ma takie samo znaczenie i zakres jak prawo zagwarantowane przez europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

  Source:
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Poniższe wyjaśnienia zostały pierwotnie sporządzone w ramach uprawnień Prezydium Konwentu, który opracował Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Zostały uaktualnione pod kierunkiem Prezydium Konwentu Europejskiego z uwzględnieniem dostosowań dokonanych w tekście Karty przez ten Konwent (w szczególności w artykułach 51 i 52) oraz ewolucji prawa Unii. Mimo, że wyjaśnienia te nie posiadają wartości prawnej, są one cennym narzędziem wykładni przeznaczonym do wyjaśnienia postanowień Karty.
 • Kristian Bekefi et al v The Republic of Cyprus through the Minister of the Interior
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court, Appeal Jurisdiction
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • 1. la société anonyme ... S.A., ..., et 2. Monsieur ... ..., ..., et consorts contre un arrêt de la Cour administrative
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Luxembourg Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Openbaar Ministerie v. Paweł Dworzecki
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:333
 • Pál Aranyosi and Robert Căldăraru v Generalstaatsanwaltschaft Bremen
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:198
 • A.H. against a decision issued by the Appeal Court of Liège
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Cassation Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Eturas and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition, Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:42
 • Orange Polska S.A. v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Eighth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:1002
 • WebMindLicenses Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2015:832
 • Raivo Paala v Estonia
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court (Constitutional Review Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • McCullough v Cedefop
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:374

0 results found

0 results found

0 results found

0 results found