eu-charter

Charta základných práv Európskej únie

Článok 48 - Prezumpcia neviny a právo na obhajobu

Článok 48 - Prezumpcia neviny a právo na obhajobu

1. Každý, kto je obvinený, sa považuje za nevinného, kým jeho vina nebola preukázaná zákonným spôsobom. 2. Každý, kto je obvinený, má zaručené právo na obhajobu.

 • Text:

  Článok 48 je rovnaký ako článok 6 ods. 2 a 3 EDĽP, ktorý znie:

  `2. Každý, kto je obvinený z trestného činu, sa považuje za nevinného, dokiaľ jeho vina nebola preukázaná zákonným spôsobom.

   3. Každý, kto je obvinený z trestného činu, má tieto minimálne práva:

  a) byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia proti nemu;

  b) mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby;

  c) obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ nemá prostriedky na zaplatenie obhajcu, aby sa mu poskytol bezplatne, ak to záujmy spravodlivosti vyžadujú;

  d) vyslúchať alebo dať vyslúchať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie a výsluch svedkov vo svoj prospech za rovnakých podmienok, ako svedkov proti sebe;

  e) mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovorí.`

  V súlade s článkom 52 ods. 3 charty má toto právo rovnaký význam a rozsah pôsobnosti ako právo zaručené EDĽP.

  Source:
  Úradný vestník Európskej únie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Ďalej uvedené vysvetlivky boli pôvodne pripravené pod vedením predsedníctva konventu, ktorý vypracoval návrh Charty základných práv Európskej únie. Boli aktualizované pod vedením predsedníctva Európskeho konventu so zreteľom na úpravy, ktoré urobil tento konvent k textu charty (najmä k článkom 51 a 52), a vývoj práva Únie. Hoci tieto vysvetlivky nie sú ako také právne záväzné, predstavujú cenný nástroj výkladu, ktorý je určený na objasnenie ustanovení charty.
 • Kristian Bekefi et al v The Republic of Cyprus through the Minister of the Interior
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court, Appeal Jurisdiction
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • 1. la société anonyme ... S.A., ..., et 2. Monsieur ... ..., ..., et consorts contre un arrêt de la Cour administrative
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Luxembourg Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Openbaar Ministerie v. Paweł Dworzecki
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:333
 • Pál Aranyosi and Robert Căldăraru v Generalstaatsanwaltschaft Bremen
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:198
 • A.H. against a decision issued by the Appeal Court of Liège
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Cassation Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Eturas and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition, Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:42
 • Orange Polska S.A. v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Eighth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:1002
 • WebMindLicenses Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2015:832
 • Raivo Paala v Estonia
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court (Constitutional Review Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • McCullough v Cedefop
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:374

0 results found

0 results found

0 results found

0 results found