eu-charter

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

Artikel 48 - Presumtion för oskuld och rätten till försvar

Artikel 48 - Presumtion för oskuld och rätten till försvar

1. Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen fastställts. 2. Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska garanteras respekt för rätten till försvar.

 • Text:

  Artikel 48 motsvarar artikel 6.2 och 6.3 i Europakonventionen, som har följande lydelse:

  `2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.

   3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter

  a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom,

  b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,

  c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar,

  d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom,

  e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som används i domstolen.`

   Enligt artikel 52.3 har denna rättighet samma innebörd och räckvidd som den som garanteras i Europakonventionen.

  Source:
  Europeiska unionens officiella tidning C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Förklaringarna utarbetades ursprungligen på initiativ av presidiet för det konvent som utarbetade Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. De har uppdaterats på initiativ av Europeiska konventets presidium mot bakgrund av de justeringar av stadgetexten som gjorts av det senare konventet (särskilt artiklarna 51 och 52) samt unionsrättens vidare utveckling. Även om förklaringarna inte i sig har rättslig status, utgör de ett värdefullt tolkningsverktyg avsett att klargöra stadgans bestämmelser.
 • Kristian Bekefi et al v The Republic of Cyprus through the Minister of the Interior
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court, Appeal Jurisdiction
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • 1. la société anonyme ... S.A., ..., et 2. Monsieur ... ..., ..., et consorts contre un arrêt de la Cour administrative
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Luxembourg Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Openbaar Ministerie v. Paweł Dworzecki
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:333
 • Pál Aranyosi and Robert Căldăraru v Generalstaatsanwaltschaft Bremen
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:198
 • A.H. against a decision issued by the Appeal Court of Liège
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Cassation Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Eturas and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition, Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:42
 • Orange Polska S.A. v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Eighth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:1002
 • WebMindLicenses Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2015:832
 • Raivo Paala v Estonia
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court (Constitutional Review Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • McCullough v Cedefop
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:374

0 results found

0 results found

0 results found

0 results found