You are here:

Член 8 - Защита на личните данни

Член 8 - Защита на личните данни

  1. Всеки има право на защита на неговите лични данни.
  2. Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго предвидено от закона легитимно основание. Всеки има право на достъп до събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска поправянето им.
  3. Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган.

75 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found