eu-charter

EU's charter om grundlæggende rettigheder

Artikel 23 - Ligestilling mellem kvinder og mænd

Artikel 23 - Ligestilling mellem kvinder og mænd

Der skal sikres ligestilling mellem kvinder og mænd på alle områder, herunder i forbindelse med beskæftigelse, arbejde og løn.
Princippet om ligestilling er ikke til hinder for opretholdelse eller vedtagelse af foranstaltninger, der giver det underrepræsenterede køn specifikke fordele.

 • Text:

  Stk. 1 i denne artikel er baseret på artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i EF-traktaten, nu erstattet af artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der har som formål, at Unionen skal fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, og på artikel 157, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er inspireret af artikel 20 i den reviderede europæiske socialpagt af 3. maj 1996 og punkt 16 i fællesskabspagten om arbejdstagernes rettigheder.
  Det er ligeledes baseret på artikel 157, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og på artikel 2, stk. 4, i Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelser samt arbejdsvilkår.
  Stk. 2 gengiver artikel 157, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i en kortere formulering, hvorefter princippet om ligebehandling ikke er til hinder for opretholdelse eller vedtagelse af foranstaltninger, der tager sigte på at indføre specifikke fordele, der har til formål at gøre det lettere for det underrepræsenterede køn at udøve en erhvervsaktivitet eller at forebygge eller opveje ulemper i den erhvervsmæssige karriere. I overensstemmelse med artikel 52, stk. 2, ændrer dette stykke ikke artikel 157, stk. 4.

  Source:
  Den Europæiske Unions Tidende C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Disse forklaringer blev oprindelig udarbejdet under præsidiet for den forsamling, der udarbejdede chartret om grundlæggende rettigheder. De er blevet ajourført under Det Europæiske Konvents præsidiums ansvar i lyset af de udkast til tilpasninger, som konventet har foretaget i charterteksten (især i artikel 51 og 52) og videreudviklingen af EU-retten. Selv om forklaringerne ikke i sig selv har retskraft, udgør de et værdifuldt fortolkningsinstrument beregnet til nærmere præcisering af chartrets bestemmelser.

0 results found

67 results found

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Land:
  Bulgaria

  Article 6 (1) All persons are born free and equal in dignity and rights.(2) All citizens shall be equal before the law. There shall be no privileges or restriction of rights on the grounds of race, national or social origin, ethnic self-identity, sex, religion, education, opinion, political affiliation, personal or social status or property status. Article 14 The family, motherhood and children shall enjoy the protection of the State and society. Art. 46. (1) Matrimony shall be a free union between a man and a woman. Only a civil marriage shall be legal. (2) Spouses shall have equal rights and obligations in matrimony and the family [...]

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Land:
  Bulgaria

  Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Чл. 14.Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото. Чл. 46. (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак. (2) Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството [...]

 • De Belgische Grondwet
  Land:
  Belgium

  Artikel 10 (...) De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd. Artikel 11bis.De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen voor vrouwen en mannen de gelijke uitoefening van hun rechten en vrijheden, en bevorderen meer bepaald hun gelijke toegang tot de door verkiezing verkregen mandaten en de openbare mandaten.De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht.De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel organiseren de aanwezigheid van personen van verschillend geslacht binnen de bestendige deputaties van de provincieraden, de colleges van burgemeester en schepenen, de raden voor maatschappelijk welzijn, de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in de uitvoerende organen van elk ander interprovinciaal, bovengemeentelijk, intercommunaal of binnengemeentelijk territoriaal orgaan.Het voorgaande lid is niet van toepassing wanneer de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel de rechtstreekse verkiezing organiseren van de bestendig afgevaardigden van de provincieraden, van de schepenen, van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, van de leden van het vast bureau van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de leden van de uitvoerende organen van elk ander interprovinciaal,bovengemeentelijk, intercommunaal of binnengemeentelijk territoriaal orgaan.

 • La Constitution Belge
  Land:
  Belgium

  Article 10 (...)L'égalité des femmes et des hommes est garantie. Article 11bis.La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, supracommunal, intercommunal ou intracommunal.L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, supracommunal, intercommunal ou intracommunal.

 • The Belgian Constitution
  Land:
  Belgium

  Article 10. (...) Equality between men and women is guaranteed. Article 11bis.The law, federate law or rule referred to in Article 134 guarantees that women and men may equally exercise their rights and freedoms, and in particular promotes their equal access to elective and public mandates. The Council of Ministers and the Governments of the Communities and the Regions include both women and men. The law, federate law or rule referred to in Article 134 provides for women and men to sit on the permanent deputations of the provincial councils, the colleges of the burgomasters and aldermen, the councils and permanent committees of the social welfare centres and on the executives of any other inter-provincial, supra-municipal, inter-municipal or intra-municipal territorial body. The preceding paragraph does not apply when the law, federate law or rule referred to in Article 134 provides for the direct election of the members of the permanent deputations of the provincial councils, of aldermen, of the members of the councils and permanent committees of the social welfare centres or of the members of the executives of any other inter-provincial, supra-municipal, inter-municipal or intra-municipal territorial body.

 • Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
  Land:
  Austria

  Artikel 7(2) Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau. Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere durch Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten sind zulässig.(3) Amtsbezeichnungen können in der Form verwendet werden, die das Geschlecht des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum Ausdruck bringt. Gleiches gilt für Titel, akademische Grade und Berufsbezeichnungen.

 • Constitution of the Republic of Austria
  Land:
  Austria

  Article 7(2) The Federation, Laender and municipalities subscribe to the de-facto equality of men and women. Measures to promote factual equality of women and men, particularly by eliminating actually existing inequalities, are admissible.(3) Official designations can be applied in such a way as to indicate the sex of the officer holder. The same holds good for titles, academic degrees and descriptions of occupations.

0 results found

0 results found

0 results found