Par FRA

Mēs esam neatkarīgs ES atsauces un izcilības centrs cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības jomā.
Mēs sniedzam palīdzību, lai Eiropā būtu labāk dzīvot un strādāt. Mēs palīdzam aizsargāt visu ES iedzīvotāju pamattiesības.

Jauni vīrieši un sievietes ar atšķirīgu ādas krāsu

Pamattiesības ir ikvienam ES iedzīvotājam. Nav nozīmes tam, kas jūs esat, kam ticat vai kā jūs izvēlaties dzīvot.

    Mēs palīdzam sekmēt un aizsargāt šīs tiesības, tostarp jūsu tiesības:

    • netikt diskriminētam(-ai) vecuma, invaliditātes vai etniskās izcelsmes dēļ,
    • uz personas datu aizsardzību,
    • piekļūt tiesu iestādēm.

    Mēs sadarbojamies ar ieinteresētajām organizācijām vietējā un starptautiskā līmenī. Mūsu darbinieki sniedz ar faktiem pamatotus ieskatus un konsultējas ar speciālistiem — politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem.