eu-charter

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Artikel 11 - De vrijheid van meningsuiting en van informatie

Artikel 11 - De vrijheid van meningsuiting en van informatie

1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

 • Text:

  1. Artikel 11 correspondeert met artikel 10 van het EVRM, dat als volgt luidt:
  `1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet staten niet radio-omroep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
  2. Daar de uitoefening van deze vrijheiden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechtelijke macht te waarborgen.`.
  Overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Handvest heeft dit recht dezelfde inhoud en reikwijdte als het recht dat is gewaarborgd door het EVRM. De beperkingen die aan dit recht kunnen worden gesteld, mogen derhalve niet verder strekken dan die waarin artikel 10, lid 2, voorziet, onverminderd de beperkingen die het mededingingsrecht van de Unie kan stellen aan de mogelijkheid van de lidstaten om overeenkomstig artikel 10, lid 1, derde zin, van het EVRM systemen van vergunningen in te stellen.
  2. Lid 2 van dit artikel is een nadere uitwerking van de consequenties van lid 1 wat betreft de mediavrijheid. Het is onder andere gebaseerd op de jurisprudentie van het Hof inzake televisie, met name zaak C-288/89 (arrest van 25 juli 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., Jurispr. 1991, blz. I-4007) en op het Protocol betreffende het openbareomroepstelsel in de lidstaten, gehecht aan het EG-Verdrag, en nu aan de Verdragen, en op Richtlijn 89/552/EEG van de Raad (zie in het bijzonder de 17e overweging).

  Source:
  Publicatieblad van de Europese Unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Deze toelichtingen werden oorspronkelijk opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Conventie die het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft opgesteld. Zij zijn bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie, in het licht van de wijzigingen die door laatstgenoemde Conventie in het Handvest zijn aangebracht (met name in artikel 51 en 52) en van verdere ontwikkelingen in het recht van de Unie. Hoewel zij op zich geen juridische waarde hebben, vormen zij een waardevol hulpmiddel voor de interpretatie, bedoeld om de bepalingen van het Handvest te verduidelijken.
 • Private person v Public Service Broadcasting Corporation
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  DE:BVerwG:2017:250117U6C11.16.0
 • GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:644
 • Sony Music Entertainment Ireland Ltd & Ors v UPC Communications Ireland Ltd
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Asma Bougnaoui and Association de défense des droits de l’homme (ADDH) v Micropole SA
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:553
 • Judge v the Supreme Judicial Council
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Philip Morris Brands
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:325
 • Mc Fadden v. Sony Music Entertainment
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:170
 • Neptune Distribution v Minister for Economic Affairs and Finance
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Fourth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Consumers
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:823
 • Neptune Distribution v Minister for Economic Affairs and Finance
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Consumers
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:460
 • CEO of Antena 3 v Extraconfidencial, S.L.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court, civil section
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):

0 results found

0 results found

0 results found