You are here:

Artikel 49 - Legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf

Artikel 49 - Legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf

  1. Ingen kan kendes skyldig i et strafbart forhold på grund af en handling eller undladelse, som ikke udgjorde en forbrydelse efter national ret eller international ret på det tidspunkt, da den blev begået. Der kan heller ikke pålægges en strengere straf end den, der var anvendelig på det tidspunkt, da lovovertrædelsen blev begået. Hvis der, efter at en lovovertrædelse er begået, i loven fastsættes en mildere straf, skal denne anvendes.
  2. Denne artikel er ikke til hinder for, at en person domfældes og straffes for en handling eller undladelse, som på det tidspunkt, da den blev begået, var en forbrydelse ifølge de almindelige principper, der er anerkendt af alle nationer.
  3. Straffens omfang skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen.

55 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found